1 Vocabulary

  Word Transition Inflection Translation 1st used
en antropologi /ɑntrupulu1giː/ antropologien,
antropologier,
antropologiene
an anthropology 1 Anna
en arkitektur /ɑrkitek1tʉːr/ arkitekturen,
 
an architecture 1 Anna
ei avis 1viːs/ avisa, aviser, avisene a newspaper 1 Peter
  Barcelona /bɑʃe1luːnɑ/   Barcelona 1 Maria
  bare /2bɑːre/   just, only 1 Maria
  bare bra! /bɑre 1brɑː/   just fine! 1 Maria
en bensinstasjon /ben1siːnstɑˌʃuːn/ bensinstasjonen, bensinstasjoner, bensinstasjonene a petrol station 1 Peter
en bil /1bi:l/ bilen, biler, bilene a car 1 Peter
å bli /1bliː/ blir, ble, har blitt to become, will be, turn out 1 Peter
å bo /1buː/ bor, bodde, har bodd to live 1 Ken
  bra /1brɑː/ bra, bra fine, good, well 1 Maria
en brus /1brʉːs/ brusen, brus, brusene a (bottle of) soda pop 1 Peter
en by /1byː/ byen, byer, byene a city 1 Maria
en båt /1boːt/ båten, båter, båtene a boat 1 Maria
en dag /1dɑːg/ dagen, dager, dagene a day 1 Maria
ei dame /2dɑːme/ dama, damer, damene a lady 1 Ken
  de /1diː/   they 1 Peter
  deg /1dæi/   you (singular) 1 Maria
  den /1den/   it 1 Maria
  der /1dæːr/   there 1 Peter
  der borte /der 2buʈe/   over there 1 Peter
  dere /2deːre/   you (plural) 1 Peter
  det /1deː/   it, that 1 Maria
  det går bra! /de går 1brɑː/   I'm fine! 1 Maria
  du /1dʉː/   you 1 Ken
  ei /1æi/   a, an, one 1 Ken
en ekspeditør /ekspedi1tøːr/ ekspeditøren, ekspeditører, ekspeditørene a shop assistant 1 Peter
  en /1eːn/   a, an, one 1 Peter
  engelsk /1eŋelsk/   English 1 Anna
  er (å være) /1æːr/   am, are, is 1 Ken
  et /1et/   a, an 1 Peter
en familie /fɑ1miːlie/ familien, familier, familiene a family 1 Ken
  flink /1fliŋk/ flinkt, flinke good, clever 1 Anna
et fly /1flyː/ flyet, fly, flyene a plane 1 Anna
  fra /1frɑː/   from 1 Ken
  gammel /2gɑmel/ gammelt, gamle old 1 Ken
  gift /1jift/   married 1 Ken
å gjøre /2jøːre/ gjør, gjorde, har gjort to do 1 Anna
  god /1guː/   good 1 Maria
  god tur! /1guː 1tʉːr/   have a nice trip! 1 Peter
å ha /1hɑː/ har, hadde, har hatt to have 1 Ken
  ha det bra! /hɑ de 1brɑː/   goodbye! be fine! 1 Maria
  ha det! /1hɑː de/   so long! 1 Maria
  hallo /hɑ1luː/   hello 1 Maria
  han /1hɑn/ he, him he, him 1 Ken
  her /1hæːr/   here 1 Maria
å hete /2heːte/ heter, het, har hett to be called 1 Ken
å hilse /2hilse/ hilser, hilste, har hilst to greet 1 Maria
  hun /1hʉn/   she 1 Ken
  hva /1vɑː/   what 1 Ken
  hvor /1vur/   where 1 Ken
  hvor langt /vu1ɭɑŋt/   how far 1 Peter
  hvordan /1vuɖɑn/   how 1 Maria
  hyggelig /2hygeli/   nice, pleasant 1 Maria
  hyggelig å hilse på deg! /2hygeli å 2hilse po dæi/   nice to meet you! 1 Maria
  i /1iː/   in, at, on 1 Ken
  ikke /2ike/   not 1 Anna
  Italia /i1tɑːliɑ/   Italy 1 Anna
  italiensk /itɑli1eːnsk/   Italian 1 Anna
  ja /1jɑː/   yes 1 Ken
  jeg /1jæi/   I 1 Ken
ei jente /2jente/ jenta, jenter, jentene a girl 1 Ken
å jobbe /2jobe/ jobber, jobbet, har jobbet to work 1 Anna
  kanskje /2kɑnʃe/   perhaps, maybe 1 Maria
et kart /1kɑʈ/ kartet, kart, kartene a map 1 Peter
en kilometer /1çiːloˌmeːter/ kilometeren, kilometer, kilometerne a kilometre 1 Peter
å komme /2kome/ kommer, kom, har kommet to come 1 Ken
å koste /2koste/ koster, kostet, har kostet to cost 1 Peter
ei krone /2kruːne/ krona, kroner, kronene a crown 1 Peter
  langt /1lɑŋt/   far 1 Peter
  ledig /2leːdi/ ledig, ledige vacant 1 Maria
  litt /1lit/   a little 1 Anna
  med /1meː/   with 1 Ken
  men /1men/   but 1 Ken
en morgen /2moːoɳ/ morgenen, morgener, morgenene a morning 1 Maria
å møte /2møːte/ møter, møtte, har møtt to meet 1 Maria
  nei /1næi/   no 1 Maria
  neste /2neste/   next 1 Maria
  Norge /1norge/   Norway 1 Ken
  norsk /1noʃk/   Norwegian 1 Anna
  /1noː/   now 1 Maria
  og /oː/   and  
  også /2oso/   too, also 1 Anna
  OK /u1koː/   OK, all right 1 Maria
  over /1oːver/   of, over 1 Peter
en professor /pru1fesur/ professoren, professorer, professorene a professor 1 Anna
  /1poː/   on, at 1 Anna
å reise /2ræise/ reiser, reiste, har reist to travel 1 Ken
  sammen /1sɑmen/   together 1 Peter
  seinere /1sæinere/   later 1 Maria
  seks /1seks/   six 1 Ken
å ses /1seːs/ ses, sås, har settes to see one another, to meet 1 Maria
å snakke /2snɑke/ snakker, snakket, har snakket to speak 1 Ken
  snart /1snɑːʈ/   soon 1 Maria
  Spania /1spɑːniɑ/   Spain 1 Maria
  spansk /1spɑnsk/   Spanish 1 Anna
å stoppe /2stope/ stopper, stoppet, har stoppet to stop 1 Peter
en student /stʉ1dent/ studenten, studenter, studentene a student 1 Anna
å studere /stʉ1deːre/ studerer, studerte, har studert to study 1 Anna
  /1soː/   so, then 1 Maria
å ta /1tɑː/ tar, tok, har tatt to take 1 Peter
  takk /1tɑk/   thank you 1 Maria
  til /1til/   to 1 Ken
  tilbake /til1bɑːke/   back 1 Peter
et tog /1toːg/ toget, tog, togene a train 1 Ken
  Trondheim /2tronˌhæim/   Trondheim 1 Ken
en tur /1tʉːr/ turen, turer, turene a trip 1 Peter
en turist /tʉ1rist/ turisten, turister, turistene a tourist 1 Maria
  tusen /1tʉːsn̩/   thousand 1 Peter
  tysk /1tysk/   German 1 Peter
  Tyskland /1tysklɑn/   Germany 1 Peter
  unnskyld /1ʉnˌʃyl/   excuse me 1 Maria
  velkommen /vel1komen/   welcome 1 Peter
  vi /viː/   we 1 Maria
  vær så god! /væʃo1guː/   you're welcome! please! here you are! 1 Maria
å være /2væːre/ er, var, har vært to be, exist 1 Ken
  å /o:/   to (infinitive marker) 1 Maria
et år /1oːr/ året, år, årene a year 1 Ken