Chapter 5

Vocabulary

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
et ansikt /2ɑnˌsikt/ ansiktet, ansikter, ansiktene a face 5 Maria
en bestefar /2besteˌfɑːr/ bestefaren, bestefedre, bestefedrene a grandfather 5 Maria
et besøk /be1søːk/ besøket, besøk, besøkene a visit 5 Peter
  brant (å brenne) /1brɑnt/   burnt (to burn) 5 Peter
å brenne /2brene/ brenner, brant, har brent to burn 5 Peter
en brosjyre /bru2ʃyːre/ brosjyren, brosjyrer, brosjyrene a folder, brochure 5 Anna
  bygde (å bygge) /2bygde/   built (to build) 5 Peter
å bygge /2byge/ bygger, bygde, har bygd to build 5 Peter
en bytur /1byːˌtʉːr/ byturen, byturer, byturene a trip to town 5 Ken
  ca. /1cirkɑ/   approximately 5 Peter
en CD /2seːde/ CDen, CDer, CDene a CD 5 Ken
  drakk (å drikke) /1 drɑk/   drank 5 Ken
  dro (å dra) /1druː/   left (to leave) 5 Anna
å /1døː/ dør, døde, har dødd to die 5 Peter
  døde (å dø) /2døːde/   died 5 Peter
  etter /1eter/   after 5 Ken
en farge /2fɑrge/ fargen, farger, fargene a colour 5 Maria
  fant (å finne) /1fɑnt/   found 5 Ken
  fattig /2fɑti/ fattig, fattige poor 5 Maria
å finne fram /2fine 1frɑm/   to find one's way 5 Ken
et fiskemarked /2fiskeˌmɑrked/ fiskemarkedet, fiskemarkeder, fiskemarkedene a fish market 5 Anna
  foran /1forɑn/   in front of 5 Anna
  forrige /1forie/ forrige, forrige previous 5 Anna
  forskjellig /fo1ʃeli/ forskjellig, forskjellige different, various 5 Maria
  /1foː/   few 5 Maria
  Gamle Bybro /2gɑmle 1byːbru/   Old Town Bridge 5 Anna
en gang /1gɑŋ/ gangen, ganger, gangene a time 5 Peter
ei gate /2gɑːte/ gata, gater, gatene a street 5 Anna
  gikk (å gå)     walked, went 5 Ken
  glad /1glɑː/ glad, glade happy, glad 5 Maria
å glemme /2gleme/ glemmer, glemte, har glemt to forget 5 Maria
en grav /1grɑːv/ graven, graver, gravene a grave 5 Peter
  greide /2græide/   managed (to manage) 5 Anna
å greie /2græie/ greier, greide, har greid to manage 5 Anna
en guide /1gɑid/ guiden, guider, guidene a guide 5 Peter
ei gågate /2goːˌgɑːte/ gågata, gågater, gågatene a pedestrian area 5 Anna
  hadde (å ha) /2hɑde/   had 5 Anna
  hel /1heːl/ helt, hele whole 5 Maria
  hemmelig /2hemeli/ hemmelig, hemmelige secret 5 Maria
  hilsen Maria /hilsn̩ mɑ1riːɑ/   love from Maria, "regards, Maria" 5 Maria
en historie /hi1stuːrie/ historien, historier, historiene a history, story 5 Anna
  hjalp (å hjelpe) /1jɑlp/   helped 5 Anna
å holde /2hole/ holder, holdt, har holdt to hold, keep 5 Maria
  hverandre /vær1ɑndre/   each other 5 Maria
  i går /i 1goːr/   yesterday 5 Maria
  i nærheten av /i 2næːrˌheːtn̩ ɑv/   near, close to 5 Maria
  igjen /i1jen/   again 5 Peter
en katedral /kɑte1drɑːl/ katedralen, katedraler, katedralene a cathedral 5 Peter
ei kirke /2çirke/ kirka, kirker, kirkene a church 5 Peter
  kjempegod /2çempeˌguː/ kjempegodt, kjempegode very good, delicious 5 Maria
  kjær /1çæːr/ kjært, kjære dear 5 Maria
  kong /1koŋ/   King (as title) 5 Peter
en konge /2koŋe/ kongen, konger, kongene a king 5 Peter
en lås /1loːs/ låsen, låser, låsene a lock 5 Maria
å låse /2loːse/ låser, låste, har låst to lock 5 Maria
en mamma /2mɑmɑ/ mammaen, mammaer, mammaene a mummy 5 Maria
en mann /1mɑn/ mannen, menn, mennene a man 5 Ken
  mellom /2melom/   between 5 Peter
et menneske /2meneske/ mennesket, mennesker, menneskene a man, human being 5 Maria
  mett /1met/ mett, mette full 5 Peter
en mobil /mu1biːl/ mobilen, mobiler, mobilene a cell phone 5 Ken
en muffins /1mʉfins/ muffinsen, muffinser, muffinsene a muffin 5 Ken
  møtte (å møte) /2møte/   met 5 Anna
en nabo /2nɑːbo/ naboen, naboer, naboene a neighbour 5 Maria
  Nidarosdomen /2niːdɑrusˌduːmen/   the Nidaros Cathedral 5 Anna
en nærhet /2næːrˌheːt/ nærheten, nærheter, nærhetene a vicinity, nearness 5 Maria
et område /2omˌroːde/ området, områder, områdene an area 5 Maria
ei oppskrift /2opˌskrift/ oppskrifta, oppskrifter, oppskriftene a recipe 5 Maria
en pappa /2pɑpɑ/ pappaen, pappaer, pappaene a daddy 5 Maria
å passe på /2pɑse 1poː/ passer på, passet på, har passet på to take care of, look after 5 Maria
  rar /1rɑːr/ rart, rare strange, odd 5 Maria
  rundt /1rʉnt/   round, about 5 Peter
  satt (å sitte) /1sɑt/   sat 5 Maria
å se ut /se 1ʉːt/ /1seː ʉt/ ser ut, så ut, har sett ut to look, appear 5 Peter
en servitør /særvi1tøːr/ servitøren, servitører, servitørene a waiter 5 Maria
å sitte /2site/ sitter, satt, har sittet to sit 5 Maria
ei sjokoladekake /ʃuku2lɑːdeˌkɑːke/ sjokoladekaka, sjokoladekaker, sjokoladekakene a chocolate cake 5 Maria
en skulptur /skʉlp1tʉːr/ skulpturen, skulpturer, skulpturene a sculpture 5 Peter
  snakket (å snakke) /2snɑket/   spoke 5 Ken
  snill /1snil/ snilt, snille kind 5 Maria
  spiste (å spise) /2spiːste/   ate 5 Ken
  spurte (å spørre) /2spuːʈe/   asked 5 Maria
  sto (å stå) /1stuː/   stood 5 Anna
et stykke /2styke/ stykket, stykker, stykkene a piece 5 Maria
en sykkel /1sykel/ sykkelen, sykler, syklene a bicycle 5 Maria
  så (å se) /1soː/   saw 5 Peter
en tid /tiː/ /tiːd/ tiden, tider, tidene a time 5 Maria
  tok (å ta) /1tuːk/   took 5 Anna
et torg /1torg/ torget, torg, torgene a square 5 Anna
  traff (å treffe) /1trɑf/   met 5 Ken
  travel /1trɑːvel/   busy 5 Anna
et trehus /2treːˌhʉːs/ trehuset, trehus, trehusene a wooden house 5 Maria
å tro /1truː/ tror, trodde, har trodd to believe 5 Maria
  tror (å tro) /1truːr/   believe 5 Maria
  trygg /1tryg/ trygt, trygge safe, secure 5 Maria
  trøtt /1trøt/ trøtt, trøtte tired 5 Peter
ei uke /2ʉːke/ uka, uker, ukene a week 5 Anna
  uten /2ʉːtn̩/   without 5 Maria
  vanskelig /2vɑnskeli/ vanskelig, vanskelige difficult 5 Ken
  var (å være) /1vɑːr/   was, were 5 Ken
  veldig /2veldi/   very 5 Ken
en venn /1ven/ vennen, venner, vennene a friend 5 Ken
en vikingkonge /2viːkiŋˌkoŋe/ vikingkongen, vikingkonger, vikingkongene a Viking king 5 Peter
  viktig /2vikti/ viktig, viktige important 5 Peter
å vise /2viːse/ viser, viste, har vist to show 5 Ken
  åpen /2oːpen/ åpent, åpne open 5 Maria