6 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
alle/²ɑlːe/all06K
en arkitektstudent/ɑrki¹tektstʉˌdent/arkitekststudenten, arkitekststudenter, arkitektstudentenearchitecture student06A
et arrangement/ɑrɑŋʃe¹mɑŋ/arrangementet, arrangement, arrangementenean arrangement06M
å arrangere/ɑrɑŋ¹ʃeːre/arrangerer, arrangerte, har arrangertto arrange, organise06M
et auditorium/æudi¹tuːriʉm/auditoriet, auditorier, auditorienean auditorium06P
en avgift/²ɑːvˌjift/avgiften, avgifter, avgiftenea fee06K
bare hyggelig!/bɑre ²hygeli/you're welcome!06K
begge/²bege/both06P
et bibliotek/biblio¹teːk/biblioteket, biblioteker, bibliotekenea library06A
et bilde/²bilde/bildet, bilder, bildenea picture06M
et bygg/¹byg/bygget, bygg, byggenea building06K
bøker (ei bok)/¹bøːker/books06K
en campus/¹kɑmpʉs/campusen, campuser, campusenea campus06K
en dagsbillett/²dɑːgbiˌlet/dagsbilletten, dagsbilletter, dagsbillettenea single-day ticket06M
å danse/²dɑnse/danser, danset, har dansetto dance06M
å dusje/²dʉʃe/dusjer, dusjet, har dusjetto take a shower06K
eller/¹elːer/or06M
en e-post/¹eː ˌpost/e-posten, e-poster, e-postenean e-mail06K
fem/¹fem/five06K
en festival/festi¹vɑːl/festivalen, festivaler, festivalenea festival06M
fjor (i fjor)/¹fjuːr/last year06P
fordi/fo¹ɖiː/because06P
en foreleser/²foːreˌleːser/foreleseren, forelesere, forelesere, forelesernea lecturer06A
en forelesning/²foːreˌlesniŋ/forelesningen, forelesninger, forelesningenea lecture06A
fortalte (å fortelle)/fo¹ʈɑːlte/told06P
en fotball/²futˌbɑl/fotballen, fotballer, fotballenea football06M
før/¹føːr/before06K
fått (å få)/¹fot/has got06A
gjort (å gjøre)/¹juʈ/has done06A
en gutt/¹gʉt/gutten, gutter, guttenea boy06A
gått (å gå)/¹got/has gone06P
et helårskort/²heːlˌoːʃˌkoʈ/helårskortet, helårskort, helårskortenea year round ticket06M
et hus/¹hʉːs/huset, hus, husenea house, building06M
å huske/²hʉske/husker, husket, har husketto remember06A
hvor lenge/vu²ɭeŋe/how long06P
å høre/²høːre/hører, hørte, har hørtto hear06P
hørte (å høre)/²høːʈe/heard06P
å håpe/²hoːpe/håper, håpet, har håpetto hope06P
i fjor/i ¹fjuːr/last year06P
i morgen/i ²moːoɳ/tomorrow06A
et ID-kort/²iːˌdeː̩koʈ/ID-kortet, ID-kort, ID-kortenean ID card06K
et idrettssenter/²idːretsˌsenter/idrettssenteret, idrettssenter, idrettssentrenea sports centre06M
ikke sant?/ike ¹sɑnt/right?06P
en inngang/²inˌgɑŋ/inngangen, innganger, inngangenean entrance06K
et institutt/insti¹tʉt/instituttet, institutter, instituttenea department06K
kom (å komme)/¹kom/came06P
kommet (å komme)/²komet/has come06P
et kompendium/kum¹pendiʉm/kompendiet, kompendier, kompendienea compendium06A
en konsert/kun¹sæʈ/konserten, konserter, konsertenea concert06M
en konsulent/kunsʉ¹lent/konsulenten, konsulenter, konsulentenean executive officer, consultant, adviser06K
et kontor/kun¹tuːr/kontoret, kontorer, kontorenean office06K
et kurs/¹kʉːʃ/kurset, kurs, kursenea course06P
lang/¹lɑŋ/langt, langelong06A
en lunsj/¹løɳʃ/lunsjen, lunsjer, lunsjenea lunch06A
lys/¹lyːs/lyst, lysebright, light, blond06K
å lære/²læːre/lærer, lærte, har lærtto learn06P
en lærer/²læːrer/læreren, lærere, lærernea teacher06P
en lørdag/¹løːˌɖɑːg/lørdagen, lørdager, lørdagenea Saturday06M
et lån/¹loːn/lånet, lån, lånenea loan06P
å låne/²loːne/låner, lånte, har låntto borrow06A
møtt (å møte)/¹møt/has met06A
naiv/nɑ¹iːv/naivt, naivenaive06A
en nasjonalitet/nɑʃunɑli¹teːt/nasjonaliteten, nasjonaliteter, nasjonalitetenea nationality06P
et navn/nɑvn/navnet, navn, navnenea name06P
et nett/¹net/nettet, nett, nettenea web06A
nettopp/¹netop/just06K
noe (noen)/²nuːe/something06A
et norskkurs/²noʃˌkʉːʃ/norskkurset, norskkurs, norskkursenea Norwegian course06P
nær/¹næːr/nært, nærenear06M
en organisasjon/orgɑnisɑ¹ʃuːn/organisasjonen, organisasjoner, organisasjonenean organisation06M
en pause/²pæʉse/pausen, pauser, pausenea break, interval06P
en psykologi/sykulu¹giː/psykologien, psyklologier, psykologienea psycology06K
psykologisk/syku¹loːgisk/psykologisk, psykologiskepsycological06K
på vei/po ¹væi/on the way06M
rund/¹rʉn/rundt, runderound06M
rød/¹røː/rødt, rødered06M
å selge/²selge/ /²sele/selger, solgte, har solgtto sell06M
en semesteravgift/se¹mesterɑvˌjift/semesteravgiften, semesteravgifter, semesteravgiftenea university fee06K
et semesterkort/se¹mesterˌkoʈː/semesterkortet, semesterkort, semesterkortenesemester card06K
sett (å se)/¹set/has seen06M
en side/²siːde/siden, sider, sidenea side06M
å skinne/²ʃine/skinner, skinte, har skintto shine06M
skrevet (å skrive)/²skreːvet/has written06K
sliten/²ʃliːtn̩/slitent, slitnetired06A
ei sol/¹suːl/sola, soler, solenea sun06M
spesiell/spesi¹el/spesielt, spesiellespecial06M
et språk/¹sproːk/språket, språk, språkenea language06P
en studieplan/²stʉːdieˌplɑːn/studieplanen, studieplaner, studieplanenea curriculum06A
studiet (et studium)/¹stʉːdie/the programme, study06K
et studium/¹stʉːdiʉm/studiet, studier, studienea course of study06K
sukker/¹suker/sukkeret (uncountable noun)sugar06A
å synes/²syːnes/synes, syntes, har syntesto think06M
søt/¹søːt/søtt, søtesweet06P
takk skal du ha/¹tɑk skɑl dʉ ¹hɑː/thank you06K
et tangokurs/¹tɑŋguˌkʉːʃ/tangokurset, tangokurs, tangokursenea tango dance course06M
en telefon/tele¹fuːn/telefonen, telefoner, telefonenea telephone06K
tidlig/²tiːli/early06P
en ting/¹tiŋ/tingen, ting, tingenea thing06A
å trene/²treːne/trener, trente, har trentto exercise, train06M
å trives/²triːves/trives, trivdes, har trivdesto thrive, enjoy oneself06P
truffet (å treffe)/²trufet/has met06A
en tysker/¹tysker/tyskeren, tyskere, tyskernea German06P
å undervise/²ʉnerˌviːse/underviser, underviste, har undervistto teach06P
et universitet/ʉnivæʃi¹teːt/universitetet, universiteter, universitetenea university06A
ved/¹veː/at, by, near, on, to06K
et viskelær/²viskeˌlæːr/viskelæret, viskelær, viskelærenean eraser06P
visste (å vite)/²viste/knew06P
en volleyball/¹voliˌbɑl/volleyballen, volleyballer, volleyballenea volleyball06M
vært (å være)/¹væʈ/has been06K


TXT = Text where the word is used the first time.