Vocabulary P

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
en pakke /en 2pɑke/ pakken, pakker, pakkene a package 8.2
en pappa /en 2pɑpɑ/ pappaen, pappaer, pappaene a daddy 5 Maria
en park /en 1pɑrk/ parken, parker, parkene a park 10.1
å parkere /o pɑr1keːre/ parkerer, parkerte, har parkert to park 2 Peter
en parkeringsplass /en pɑr2keːriŋsˌplɑs/ parkeringsplassen,parkeringsplasser, parkeringsplassene a parking lot 2 Peter
et parlament /et pɑɭɑ1ment/ parlamentet, parlamenter, parlamentene a parliament 10.1
et pass /et 1pɑs/ passet, pass, passene a passport 3 Ken
å passe /o 2pɑse/ passer, passet, har passet to fit 4 Anna
å passe på /o 2pɑse ˌpoː/ passer på, passet på, har passet på to take care of, look after 5 Maria
et passord /et 1pɑsˌuːr/ passordet, passord, passordene a password 9.2
en pause /en 2pæʉse/ pausen, pauser, pausene a break, interval 6 Peter
en PC /en 2peːse/ PCen, PCer, PCene a PC 9.2
  penger /2peŋer/ pengene (plural word) money 4 Ken
en penn /en 1pen/ pennen, penner, pennene a pen 4 Maria
en pensjonist /en pɑŋʃu1nist/ pensjonisten, pensjonister, pensjonistene a pensioner 7.1
en ph.d.-student /en peho1deːstʉˌdent/ ph.d.-studenten, ph.d.-studenter, ph.d.-studentene a Ph.D. student, doctoral research fellow 9.1
et piano /et pi1ɑːnu/ pianoet, pianoer, pianoene a piano 3 Maria
  pinnekjøtt (uncount. noun) /2pineˌçøt/ pinnekjøttet pinnekjøttet 10.2
  plutselig /1plʉtseli/   suddenly 10.2
en pose /en 2puːse/ posen, poser, posene a bag 2 Anna
et postkontor /et 1postkunˌtuːr/ postkontoret, postkontor, postkontorene a post office 4 Ken
et postkort /et 1postˌkoʈ/ postkortet, postkort, postkortene a postcard 4 Ken
  praktisk /1prɑktisk/ praktisk, praktiske practical 4 Anna
å prate /o 2prɑːte/ prater, pratet, har pratet to talk 10.2
en presentasjon /en presentɑ1ʃuːn/ presentasjonen, presentasjoner, presentasjonene a presentation 9.1
å presentere /o presen1teːre/ presenterer, presenterte, har presentert to present, introduce 9.2
en prest /en 1prest/ presten, prester, prestene a vicar, clergyman 10.2
en pris /en 1priːs/ prisen, priser, prisene a price 4 Ken
et problem /et pru1bleːm/ problemet, problemer, problemene a problem 9.1
en professor /en pru1fesur/ professoren, professorer, professorene a professor 1 Anna
en prosent /en pru1sent/ prosenten, prosent, prosentene one per cent 4 Maria
  prosessteknologi (uncount. noun) /pru1sesteknuluˌgiː/ prosessteknologien process technology 9.1
et prosjekt /et pru1ʃekt/ prosjektet, prosjekter, prosjektene a project 9.1
å prøve /o 2prøːve/ prøver, prøvde, har prøvd to try 4 Anna
et prøverom /et 2prøːveˌrum/ prøverommet, prøverom, prøverommene a fitting room 4 Anna
en psykologi /en sykulu1giː/ psykologien, psyklologier, psykologiene a psychology 6 Ken
  psykologisk /syku1loːgisk/ psykologisk, psykologiske psychological 6 Ken
å pusse /o 2pʉse/ pusser, pusset, har pusset to brush 3 Peter
  pust (uncount. noun) /1pʉst/ pusten a breath 9.2
ei pute /æi 2pʉːte/ puta, puter, putene a pillow, cushion 4 Maria
  pyntet /2pyntet/ pyntet, pyntete decorated 10.2
ei pære /æi 2pæːre/ pæra, pærer, pærene a pear 4 Ken
ei pølse /æi 2pølse/ pølsa, pølser, pølsene a sausage 8.1
  /1poː/   on, at 1 Anna
  på forhånd /po 2forˌhon/   in advance 9.1
  på salg /po 1sɑlg/   on sale 4 Maria
  på vei /po 1væi/   on the way 6 Maria

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å