Vocabulary R

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
  rar /1rɑːr/ rart, rare strange, odd 5 Maria
å registrere /o regi1streːre/ registrerer, registrerte, har registrert to register 4 Peter
et registreringsbevis /et regis1streːriŋsbeˌviːs/ registreringsbeviset, registreringsbevis, registreringsbevisene a certificate of registration 4 Peter
  regn (uncount. noun) /1ræin/ regnet rain 8.1
å regne /o 2ræine/ regner, regnet, har regnet to rain 8.1
å reise /o 2ræise/ reiser, reiste, har reist to travel 1 Ken
en reisebekreftelse /en 2ræisebeˌkreftelse/ reisebekreftelsen, reisebekreftelser, reisebekreftelsene confirmation of reservation 9.2
en resepsjon /en resep1ʃuːn/ resepsjonen, resepsjoner, resepsjonene a reception 2 Ken
en resepsjonist /en resepʃu1nist/ resepsjonisten, resepsjonister, resepsjonistene a receptionist 3 Ken
en resept /en re1sept/ resepten, resepter, reseptene a prescription 8_2
en respons /en re1spons/ responsen, responser, responsene response 9.2
en rest /en 1rest/ resten, rester, restene a remainder, remnant, rest 10.1
en restaurant /en restʉ1rɑŋ/ restauranten, restauranter, restaurantene a restaurant 4 Peter
  rett /1ret/   straight, directly 2 Peter
en rett /en 1ret/ retten, retter, rettene a dish 10.2
  rett ved siden av /1ret ve 2si:dn̩ ˌɑːv/   right next to 4 Ken
ei ribbe /æi 2ribe/ ribba, ribber, ribbene a rib (pork ribs) 10.2
  riktig /2rikti/ riktig, riktige correct, right 10.1
å ringe /o 2riŋe/ ringer, ringte, har ringt to ring, call 8.1
  ris (uncount. noun) /1riːs/ risen rice 8.1
  riskrem (uncount. noun) /1riːsˌkreːm/ riskremen creamed rice pudding 10.2
et rom /et 1rum/ rommet, rom, rommene a room 3 Ken
en roman /en ru1mɑːn/ romanen, romaner, romanene a novel 4 Maria
  Romania /ru1mɑːniɑ/   Romania 7.1
å rope /o 2ruːpe/ roper, ropte, har ropt to call, cry, shout 2 Anna
  rund /1rʉn/ rundt, runde round 6 Maria
et rundstykke /et 1rʉnˌstyke/ rundstykket, rundstykker, rundstykkene a roll 2 Peter
  rundt /1rʉnt/   round, about 5 Peter
å rydde /o 2ryde/ rydder, ryddet, har ryddet to tidy 7.2
  rød /1røː/ rødt, røde red 6 Maria
et rådhus /et 2roːdˌhʉːs/ rådhuset, rådhus, rådhusene a city hall 10.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å