Vocabulary S

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
  sa (å si) /1sɑː/   said 9.2
har sagt (å si) /hɑ 1ʃɑkt/   has said 8.1
  salami /sɑ1lɑːmi/ salamien (uncountable noun) salami 3 Peter
et salg /et 1sɑlg/ salget, salg, salgene a sale 4 Anna
et salsakurs /et 1sɑlsɑˌkʉːʃ/ salsakurset, salsakurs, salsakursene a salsa course 7.2
  samme /2sɑme/   same 9.1
  sammen /1sɑmen/   together 1 Peter
en sang /en 1sɑŋ/ sangen, sanger, sangene a song 10.2
  sann /1sɑn/ sant, sanne true 9.1
  sant (sann) /1sɑnt/ sant, sanne true 9.1
  satt (å sitte) /1sɑt/   sat 5 Maria
en saus /en 1sæʉs/ sausen, sauser, sausene a sauce, gravy 10.2
å se /o 1seː/ ser, så, har sett to see 2 Ken
å se ut /o 1seː ˌʉːt/ ser ut, så ut, har sett ut to look, appear 5 Peter
  seg /1sæi/   himself, herself, itself, oneself, themselves 3 Peter
  seg selv /sæi 1sel/   oneself 10.2
  seinere /1sæinere/   later 1 Maria
en sekk /en 1sek/ sekken, sekker, sekkene a sack 8.1
  seks /1seks/   six 1 Ken
å selge /o 2sele/ selger, solgte, har solgt to sell 6 Maria
  selv /1sel/   self 10.2
  selvfølgelig /sel1følgeli/   of course 2 Anna
et semester /et se1mester/ semesteret, semester, semestrene a semester 4 Maria
en semesteravgift /en se1mesterˌɑːvˌjift/ semesteravgiften, semesteravgifter, semesteravgiftene a university fee 6 Ken
et semesterkort /et se1mesterˌkoʈ/ semesterkortet, semesterkort, semesterkortene semester card 6 Ken
et seminar /et semi1nɑːr/ seminaret, seminarer, seminarene a seminar 9.1
å sende /o 2sene/ sender, sendte, har sendt to send 4 Ken
ei seng /æi 1seŋ/ senga, senger, sengene a bed 3 Ken
et senter /et 1senter/ senteret, senter, sentrene a centre 4 Ken
en sentralstasjon /en sen1trɑːlstɑˌʃuːn/ sentralstasjonen, sentralstasjoner, sentralstasjonene a central station 2 Ken
et sentrum /et 1sentrum/ sentret, sentre, sentrene a centre 2 Maria
en servitør /en særvi1tøːr/ servitøren, servitører, servitørene a waiter 5 Maria
å ses /o 1seːs/ ses, sås, har settes to see one another, to meet 1 Maria
har sett (å se) /hɑ 1ʃet/   has seen 6 Maria
å sette /o 2sete/ setter, satte, har satt to put, place, set 3 Anna
å sette seg /o 2sete ˌsæi/ setter seg, satte seg, har satt seg to sit down 3 Peter
  shopping (uncount. noun) /1ʃopiŋ/ shoppingen shopping 10.1
å si /o 1siː/ sier, sa, har sagt to say 3 Maria
en side /en 2siːde/ siden, sider, sidene a side 6 Maria
  siden /2siːdn̩/   since 7.2
  siden (cf. for - siden) /2siːdn̩/   (years) ago 7.1
  sikkert /1sikeʈ/   here: probably. Also: certainly 10.1
  sin (cf. Peter sin) /1siːn/ sin, sitt, sine his, hers, its, theirs 8.2
  sine (sin) /2siːne/   his, hers, its, theirs 8.2
  sitt (sin) /1sit/   his, hers, its, theirs 8.2
å sitte /o 2site/ sitter, satt, har sittet to sit 5 Maria
å sjekke /o 2ʃeke/ sjekker, sjekket, har sjekket to check 2 Ken
å sjekke inn /o 2ʃeke ˌin/ sjekker inn, sjekket inn, har sjekket inn to check in 9.2
  sjelden /2ʃeldn̩/ sjeldent, sjeldne seldom 8.1
en sjokolade /en ʃuku1lɑːde/ sjokoladen, sjokolader, sjokoladene a chocolate 3 Anna
ei sjokoladekake /æi ʃuku2lɑːdeˌkɑːke/ sjokoladekaka, sjokoladekaker, sjokoladekakene a chocolate cake 5 Maria
  sju /1ʃʉː/   seven 10.2
  skal (å skulle) /1skɑl/   will, shall, is going to 2 Ken
et skap /et 1skɑːp/ skapet, skap, skapene a cupboard 3 Anna
et skilt /et 1ʃilt/ skiltet, skilt, skiltene a sign, signpost 2 Maria
ei skinke /æi 2ʃiŋke/ skinka, skinker, skinkene a ham 3 Peter
å skinne /o 2ʃine/ skinner, skinte, har skint to shine 6 Maria
ei skive /æi 2ʃiːve/ skiva, skiver, skivene a slice 3 Peter
et skjema /et 2ʃeːmɑ/ skjemaet, skjema, skjemaene a form 3 Ken
et skjerf /et 1ʃærf/ skjerfet, skjerf, skjerfene a scarf 4 Anna
har skrevet (å skrive) /hɑ 2ʃkreːvet/   has written 6 Ken
et skrik /et 2skriːk/ skriket, skrik, skrikene a scream 10.1
å skrive /o 2skriːve/ skriver, skrev, skrevet to write 3 Ken
å skrive under /o 2skriːve ˌunːer/ skriver under, skrev under, har skrevet under to sign 3 Ken
et skrivebord /et 2skriːveˌbuːr/ skrivebordet, skrivebord, skrivebordene a desk 3 Anna
å skulle /o 2skʉle/ skal, skulle, har skullet will, shall 2 Ken
  skulle (å skulle) /2skʉle/   would 9.2
en skulptur /en skʉlp1tʉːr/ skulpturen, skulpturer, skulpturene a sculpture 5 Peter
å skynde seg /o 2ʃyne ˌsæi/ skynder seg, skyndet seg, har skyndet seg to hurry (up) 9.2
å slappe av /o 2ʃlɑpe ˌɑːv/ slapper av, slappet av, har slappet av to relax 4 Ken
  sliten /2ʃliːtn̩/ slitent, slitne tired 6 Anna
et slott /et 1ʃlot/ slottet, slott, slottene a castle, palace 10.1
en slutt (cf. til slutt) /en 1ʃlʉt/ slutten, slutter, sluttene an end 7.1
å smake /o 2smɑːke/ smaker, smakte, har smakt to taste 8.1
  smertestillende /2smæʈeˌstiln̩e/ smertestillende, smertestillende painkilling 8.2
å smile /o 2smiːle/ smiler, smilte, har smilt to smile 8.1
  smittsom /2smitˌsom/ smittsomt, smittsomme infectious 8.2
en SMS /en esem1es/ SMS-en, SMS-er, SMS-ene an SMS (Short Message Service) 8.2
  smør /1smør/ smøret (uncountable noun) butter 4 Ken
  små /1smoː/   small 4 Maria
en småkake /en 2smoːˌkɑːke/ småkaken, småkaker, småkakene a cookie 10.2
å snakke /o 2snɑke/ snakker, snakket, har snakket to speak 1 Ken
å snakkes /o 2snɑkes/ snakkes, snaktes, har snaktes to talk (to each other) 8.2
  snakket (å snakke) /2snɑket/   spoke 5 Ken
  snart /1snɑːʈ/   soon 1 Maria
  snill /1snil/ snilt, snille kind 5 Maria
å snu /o 1snʉː/ snur, snudde, har snudd to turn 7.2
å snø /o 1snøː/ snør, snødde, har snødd to snow 8.1
  snø (uncount. noun) /1snøː/ snøen snow 8.1
en sofa /1suːfɑ/ sofaen, sofaer, sofaene a sofa, couch 7.2
ei sol /1suːl/ sola, soler, solene a sun 6 Maria
  som /1som/   who, which, that, what 7.1
en sort /en 1soʈ/ sorten, sorter, sortene a sort, kind 10.2
  Spania /1spɑːniɑ/   Spain 1 Maria
  spansk /1spɑnsk/   Spanish 1 Anna
  spennende /2spenene/ spennende, spennende exciting 3 Peter
  spesiell /spesi1el/ spesielt, spesielle special 6 Maria
å spille /o 2spile/ spiller, spilte, har spilt to play 3 Maria
å spise /o 2spiːse/ spiser, spiste, har spist to eat 2 Peter
  spiste (å spise) /2spiːste/   ate 5 Ken
en sport /en 1spoʈ/ sporten, sporter, sportene a sport 7.2
et språk /et 1sproːk/ språket, språk, språkene a language 6 Peter
  spurte (å spørre) /2spuːʈe/   asked 5 Maria
  spør (å spørre) /1spør/   asks 6 Peter
å spørre /o 2spøre/ spør, spurte, har spurt to ask 2 Anna
  Sri Lanka /sri 1lɑŋkɑ/   Sri Lanka 7.2
å stave /o 2stɑːve/ staver, stavet, har stavet to spell 3 Ken
et stearinlys /et steɑ1riːnˌlyːs/ stearinlyset, stearinlys, stearinlysene a candle 8.1
en stefar /en 2steːfɑːr/ stefaren, stefedre, stefedrene a stepfather 7.1
en stemning /en 2stemniŋ/ stemningen, stemninger, stemningene an atmosphere, mood 10.2
å stenge /o 2steŋe/ stenger, stengte, har stengt to close 2 Peter
  stille /2stile/   quiet 3 Anna
  sto (å stå) /1stuː/   stood 5 Anna
en stol /en 1stuːl/ stolen, stoler, stolene a chair 3 Ken
å stoppe /o 2stope/ stopper, stoppet, har stoppet to stop 1 Peter
  stor /1stuːr/ stort, store big 3 Anna
  Stortinget /2stuːˌʈiŋe/   Stortinget, Norwegian National Assembly 10.1
  stresset /2streset/ stresset, stressete stressed 9.1
en student /en stʉ1dent/ studenten, studenter, studentene a student 1 Anna
en studentby /en stʉ1dentˌbyː/ studentbyen, studentbyer, studentbyene a student village 2 Ken
å studere /o stʉ1deːre/ studerer, studerte, har studert to study 1 Anna
en studieplan /en 2stʉːdieˌplɑːn/ studieplanen, studieplaner, studieplanene a curriculum 6 Anna
  studiet (et studium) /1stʉːdie/   the programme, study 6 Ken
et studium /et 1stʉːdiʉm/ studiet, studier, studiene a course of study 6 Ken
ei stue /æi 2stʉːe/ stua, stuer, stuene a living room 8.1
en stund /en 1stʉn/ stunden, stunder, stundene a moment, while 8.1
et stykke /et 2styke/ stykket, stykker, stykkene a piece 5 Maria
en størrelse /en 2størelse/ størrelsen, størrelser, størrelsene a size 4 Anna
å stå /o 1stoː/ står, sto, har stått to stand 2 Anna
å stå opp /o 2stoːˌop/ står opp, sto opp, har stått opp to get up 3 Peter
  sukker /1suker/ sukkeret, sukker, sukkerne sugar 6 Anna
  sulten /2sʉltn̩/ sultent, sultne hungry 2 Peter
  super /1sʉːper/ supert, supre super 3 Maria
å svare /o 2svɑːre/ svarer, svarte, har svart to answer 4 Maria
  svart /1svɑʈ/ svart, svarte black 4 Anna
ei svineribbe /æi 2sviːneˌribe/ svineribba, svineribber, svineribbene a breast of pork, ribs 10.2
  syk /1syːk/ sykt, syke ill 8.1
en sykkel /en 1sykel/ sykkelen, sykler, syklene a bicycle 5 Maria
å sykle /o 2sykle/ sykler, syklet, har syklet to cycle 4 Maria
å synes /o 2syːnes/ synes, syntes, har syntes to think 6 Maria
å søke om /o 2søːke ˌom/ søker, søkte, har søkt to apply for 8.2
en søndag /en 1sønˌdɑːg/ søndagen, søndager, søndagene a Sunday 10.1
en sønn /en 1søn/ sønnen, sønner, sønnene a son 7.1
et søsken /et 2søsken/ søskenet, søsken, søsknene a brother or sister, sibling 3 Maria
et søskenbarn /et 2søskenˌbɑːɳ/ søskenbarnet, søskenbarn, søskenbarna a cousin 7.1
ei søster /æi 1søster/ søstera, søstre, søstrene a sister 3 Maria</td>
  søt /1søːt/ søtt, søte sweet 6 Peter
  /1soː/   so, then 1 Maria
  /1soː/   so 7.1
  (å se) /1soː/   saw 5 Peter
  så fint (…)! /so 1fiːnt/   what a nice (...)! 3 Maria

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å