Vocabulary T

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
å ta /o 1tɑː/ tar, tok, har tatt to take 1 Peter
å ta ut penger /o 1tɑː ˌʉːt 2peŋer/   to withdraw money 4 Ken
en tablett /en tɑ1blet/ tabletten, tabletter, tablettene a tablet 8.2
  takk /1tɑk/   thank you 1 Maria
  takk skal du ha /1tɑk skɑl dʉ 1hɑː/   thank you 6 Ken
å takke /o 2tɑke/ takker, takket, har takket to thank 2 Peter
et tall /et 1tɑl/ tallet, tall, tallene a figure, number 3 Ken
en tango /en 1tɑŋgu/ tangoen, tangoer, tangoene a tango 7.2
et tangokurs /et 1tɑŋguˌkʉːʃ/ tangokurset, tangokurs, tangokursene a tango dance course 6 Maria
ei tann /æi 1tɑn/ tanna, tenner, tennene a tooth 3 Peter
ei tante /æi 2tɑnte/ tanta, tanter, tantene an aunt 7.1
ei tavle /æi 2tɑvle/ tavla, tavler, tavlene a blackboard 7.2
en taxi /en 1tæksi/ taxien, taxier, taxiene a taxi 2 Ken
en taxisjåfør /en 1tæksiʃoˌføːr/ taxisjåføren, taxisjåfører, taxisjåførene a taxi driver 2 Ken
  te /1teː/ teen (uncountable noun) tea 3 Anna
et teater /et te1ɑːter/ teateret, teatre, teatrene a theatre 10.1
en tekopp /en 1teːˌkop/ tekoppen, tekopper, tekoppene a teacup 4 Maria
en tekstmelding /en 1tekstˌmeliŋ/ tekstmeldingen, tekstmeldinger, tekstmeldingene a text message (SMS) 8.2
en telefon /en tele1fuːn/ telefonen, telefoner, telefonene a telephone 6 Ken
et telefonnummer /et tele1fuːˌnːumer/ telefonnummeret, telefonnummer, telefonnumrene a phone number 8.2
en telefonsamtale /en tele1fuːnsɑmˌtɑːle/ telefonsamtalen, telefonsamtaler, telefonsamtalene a telephone conversation 10.2
å telle /o 2tele/ teller, telte, har telt to count 10.2
et tema /et 1teːmɑ/ temaet, tema, temaene a subject, topic, theme 7.1
å tenke /o 2teŋke/ tenker, tenkte, har tenkt to think 3 Anna
å tenne /o 2tene/ tenner, tente, har tent to light, kindle 8.1
  tenner /1tener/   teeth 3 Peter
  tennis (uncount. noun) /1tenis/ tennisen tennis 7.2
et termometer /et tærmu1meːter/ termometeret, termometer, termometerne a thermometer 8.2
  ti /1tiː/   ten 2 Peter
en tid /en 1tiːd/ tiden, tider, tidene a time 5 Maria
  tidlig /2tiːli/   early 6 Peter
en tikroning /en 2tiːˌkruːniŋ/ tikroningen, tikroninger, tikroningene a ten-kroner coin 4 Ken
  til /1til/   to 1 Ken
  til sammen /til 1sɑmen/   all together, in all 4 Anna
  til slutt /til 1ʃlʉt/   finally, in the end, eventually 7.1
  tilbake /til1bɑːke/   back 1 Peter
en time /en 2tiːme/ timen, timer, timene an hour, appointment, lesson 2 Maria
en time /en 2tiːme/ timen, timer, timene a lesson, class, session, also: hour 7.1
en ting /en 1tiŋ/ tingen, ting, tingene a thing 6 Anna
en tirsdag /en 1tiːʃˌɖɑːg/ tirsdagen, tirsdager, tirsdagene a Tuesday 2 Anna
  to /1tuː/   two 2 Anna
et tog /et 1toːg/ toget, tog, togene a train 1 Ken
  tok (å ta) /1tuːk/   took 5 Anna
et torg /et 1torg/ torget, torg, torgene a square 5 Anna
en torsdag /en 1toːʃˌɖɑːg/ torsdagen, torsdager, torsdagene a Thursday 2 Peter
en torsk /en 1toʃk/ torsken, torsker, torskene a cod 10.2
  traff (å treffe) /1trɑf/   met 5 Ken
ei trapp /æi 1trɑp/ trappa, trapper, trappene a staircase, stairs 3 Ken
  travel /1trɑːvel/   busy 5 Anna
  tre /1treː/   three 2 Anna
et tre /et 1treː/ treet, trær, trærne a tree 10.2
å treffe /o 2trefe/ treffer, traff, har truffet to meet 3 Peter
et trehus /et 2treːˌhʉːs/ trehuset, trehus, trehusene a wooden house 5 Maria
å trekke /o 2treke/ trekker, trakk, har trukket to draw, pull 4 Ken
å trene /o 2treːne/ trener, trente, har trent to exercise, train 6 Maria
å trenge /o 2treŋe/ trenger, trengte, har trengt to need 4 Ken
ei trening /æi 2treːniŋ/ treninga, treninger, treningene a training session, practice session, exercise 7.1
et treningskort /et 2treːniŋsˌkoʈ/ treningskortet, treningskort, treningskortene gym membership card 7.2
  trist /1trist/ trist, triste sad 8.2
å trives /o 2triːves/ trives, trivdes, har trivdes to thrive, enjoy oneself 6 Peter
å tro /o 1truː/ tror, trodde, har trodd to believe 5 Maria
  Trondheim /2tronˌhæim/   Trondheim 1 Ken
  tror (å tro) /1truːr/   believe 5 Maria
har truffet (å treffe) /hɑ 2ʈrufet/   has met 6 Anna
  trygg /1tryg/ trygt, trygge safe, secure 5 Maria
  trøtt /1trøt/ trøtt, trøtte tired 5 Peter
en tur /en 1tʉːr/ turen, turer, turene a trip 1 Peter
en turist /en tʉ1rist/ turisten, turister, turistene a tourist 1 Maria
  tusen /1tʉːsn̩/   thousand 1 Peter
en TV /en 2teːve/ TVen, TVer, TVene a TV 7.2
en TV-serie /en 2teːveˌseːrie/ TV-serien, TV-serier, TV-seriene a TV series 7.2
  tydelig /2tyːdeli/ tydelig, tydelige clear, explicit 9.2
  tykk /1tyk/ tykt, tykke thick 4 Anna
  typisk /1typisk/ typisk, typiske typical 8.1
  tysk /1tysk/   German 1 Peter
en tysker /en 1tysker/ tyskeren, tyskere, tyskerne a German 6 Peter
  Tyskland /1tyskˌlɑn/   Germany 1 Peter
å tørke /o 2tørke/ tørker, tørket, har tørket to dry 3 Peter
å tørke seg /o 2tørke ˌsæi/ tørker seg, tørket seg, har tørket seg to dry oneself 3 Peter

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å