Master, 2-årig

Statistikk

– Søk opptak

De generelle reglene for opptak til mastergradsstudiet er beskrevet i kapitlene 1.5.5 og 8 i studiehåndboka . De spesielle forutsetningene for opptak til mastergradsstudiet i statistikk finner du nedenfor. Det er ett felles opptak til studieretningene innen mastergradsstudiet.

For å bli tatt opp til masterstudiet i statistikk må både interne og eksterne søkere oppfylle følgende krav:

  • oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende utdanning
  • tilfredsstille krav til hovedprofil/fordypning (minst 80 sp i matematiske fag, inkludert statistikkemner tilsvarende minimum 30 sp) hvor emner tilsvarende de følgende må inngå:

MA1101 Grunnkurs i analyse I
MA1102 Grunnkurs i analyse II
MA1103 Flerdimensjonal analyse
MA1201 Lineær algebra og geometri
MA1202 Lineær algebra med anvendelser
ST1101 Sannsynlighetsregning
ST1201 Statistiske metoder
TMA4265 Stokastiske prosesser
TMA4267 Lineære statistiske modeller

For opptak kreves det minimum “C” i gjennomsnittskarakter for emnene som er det faglige grunnlag for opptak, karaktersnittet blir beregnet på grunnlag av de 9 obligatoriske emnene + 2 valgfrie emner i matematiske fag.

I enkelte semestre kan det melde seg flere kvalifiserte søkere enn det instituttet har studieplasser til. Søkerne blir da rangert etter regler fastsatt av Studieavdelingen ved NTNU.

Eksterne søkere må ta kontakt med fakultetet for å få vurdert om opptakskravet er oppfylt.

Søknadsfrist:

  • 15. november for opptak til vårsemesteret
  • 15. april for opptak til høstsemesteret

Søknad sendes direkte til NTNU, Søknadsweb.