Master, 2-årig

Statistikk

– Studiets oppbygging
Masterstudiets normerte lengde er to år, dvs. 120 studiepoeng. Studiet omfatter i tillegg til masteroppgaven på 60 studiepoeng emner tilsvarende 60 studiepoeng. Emnene er vanligvis av ett semesters varighet (7,5 sp) og med fire forelesningstimer pr. uke. Avhengig av kapasitet og behov arrangeres det lesekurs, seminarer eller kollokvier som støtter opp under arbeidet med masteroppgaven.

Vurderingsformer for studieplanfestede emner er beskrevet under hvert enkelt emne. Disse kan bestå av eksamen (muntlig eller skriftlig), midtsemesterprøve, øvinger og/eller prosjektarbeid.

Når masteroppgaven er innlevert og alle emneeksamener som skal inngå i mastergraden er avlagt og bestått, må kandidaten gå opp til en avsluttende muntlig prøve (jf § 23 i utfyllende regler til studieforskriften for studier i realfag). Prøven består i at kandidaten gir en muntlig offentlig presentasjon av masteroppgaven av minst 30 minutters varighet. Etter presentasjonen sensureres masteroppgaven og det settes karakter.

Emnene TMA4295 Statistisk inferens (7,5 sp) og TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder (7,5 sp) er obligatoriske i et masterstudium i statistikk. Disse emnene kan også tas som en del av bachelorgraden slik at en får en gradvis overgang og tidligere faglig modning fra bachelorgrad til mastergrad. For å oppnå en mastergrad i statistikk må du ha tatt statistikkemner tilsvarende minst 82,5 studiepoeng, hvorav statistikkemnene tatt som en del av bachelorgraden er inkludert.

Emnet Eksperter i team (7,5 sp) er obligatorisk og må tas i løpet av det første studieåret.

Emner der eksamen er avlagt før opptak til masterstudiet, kan kun etter søknad til fakultetet inngå i mastergraden.