Studies in Mental Health

Department of research and development (AFFU)

Studies in Mental Health

Department of Research and Development (AFFU) arrange two courses, Research training in psychiatry and Research methods in psychiatry.

KLMED8001 Research training in psychiatry is a two year course, and at the end the students submit a scientific paper as their exam.

MDV6002 Research Methods in Psychiatry is a one year course where the students submit their research protocol as their exam. We have arranged the course in Trondheim, Ålesund, Molde, Levanger. In both courses, all students participate with their own clinical research projects which are being discussed throughout the course.

The courses is a cooperation with Drug and Alcohol Treatment Health Trust in Central Norway. AFFU arrange the course Bruker-ELF", where the participants are psychiatric patients from the patient organizations.

Courses

Courses

KLMED8001 is AFFU's education programme for researchers. The aim of the course is to teach and facilitate research through the basic components in the research process from problem formulation, design and method, to preparation of a manuscript for publication. We recommend that the student already participates in a research project under supervision, and preferably aim at further research through admitting a PhD program.

KLMED8001 - Research Training in Psychiatry


Text only in Norwegian

Informasjon om ELF-kurs høsten 2018

KLMED8001 Elementær forskningsmetodikk i psykiatri (ELF)

Søknadsfrist: 3. april   (Merk: endring i forhold til plan)

Søker bør ha veileder, og prosjekt skal være godkjent av leder.

Søknaden skal inneholde

 • En vitenskapelig prosjektbeskrivelse, eventuelt liste over tidligere publikasjoner, navn på veileder, vitnemål og attester.
 • Det må også legges ved en bekreftelse fra avd. leder som støtter prosjektet og søknad om opptak til ELF.

Den vitenskapelige prosjektbeskrivelsen skal inneholde: (inntil 5 sider)

 1. Kort bakgrunn for det aktuelle forskingsprosjekt
 2. Hypotese/målformulering
 3. Beskrivelse av hvordan de ønskede mål kan oppnås
 4. Kort beskrivelse av forskningsmiljøet
 5. Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde en kort diskusjon av kritiske faktorer og eventuelle problemer prosjektet kan møte underveis.

Ved en vurdering av prosjektet blir det lagt vekt på klarhet i framstillingen, vitenskapelig kvalitet, klinisk relevans og gjennomførbarhet.

Alle dokumentene som inngår i søknaden samles i én pdf-fil og sendes til Kathrine Johansen. Epost: kathrine.johansen@stolav.no

Søknadsfrist: 3. april 2018

Kurset starter opp ultimo september


Faglig innhold KLMED8001

KLMED8001 Elementær forskningsmetodikk i psykiatri (ELF)

Forskerkurs over 2 år (4 semester), 24 studiepoeng

Studienivå: Doktorgrad. Kurset er primært forbeholdt stipendiater og kliniske prosjekter

Max antall plasser: 10

8-10 møter per semester, 6-8t per gang, som dekker følgende deler, dels teoretisk (foreleses), dels praktisk (som øves), en blanding av PBL og prosjektarbeid med eget prosjekt.

Hovedtema i løpet av fire 4 semester

 1. Litteratursøkning og problemformulering
 2. Eksperimentelt design
 3. Statistisk metodikk
 4. Manuskriptskriving

Semesteroppgaver

 • 3 godkjente prosjektoppgaver
 • 2 godkjente rapporter (metode og resultat-notat)
 • 1 prøveforelesning på norsk
 • 1 prøveforelesning på engelsk
 • Posterpresentasjon

Eksamen

Ferdig hovedoppgave i form av ferdig artikkel etter 2 år. Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.

Sted: Østmarka sykehus/Institutt for nevromedisin. Voksenpsykiatri, gule nybygg, Osten, møterommet, 2 etg.

Læringsmål

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

 1. kjenne til grunnleggende forskningsmetodikk innen psykiatri
 2. kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder og prosesser i klinisk forskning
 3. ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri
 4. ha konkret og praktisk innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter
 5. kunne formidle muntlig og skriftlig forskningsresultater gjennom nasjonale og internasjonale kanaler innen psykiatri
 6. ha gode basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå, og kunne etablere et godt nettverk rundt seg
 7. ha utviklet god vitenskaplig tenkemåte, og være i stand til å evaluere gode problemstillinger i klinisk forskning
 8. kjenne godt til hele forskningsprosessen, og hva som kreves for å bli en god forsker i psykiatri
 9. kunne vurdere, og ta riktige beslutninger i de ulike faser av et klinisk forskningsprosjekt
 10. ha god forståelse av hva det innebærer å drive klinisk forskning i psykiatri når det gjelder kunnskap, ferdigheter og praktisk jobbing

Obligatoriske aktiviteter

 • Posterpresentasjon
 • Semesterrapport
 • Prosjektoppgave, metode og resultatnotat
 • Prøveforelesning på Norsk
 • Prosjektoppgave
 • Prøveforelesning på Engelsk

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester eller godkjent obligatorisk aktivitet tidligere semester.

Anbefalte forkunnskaper

Være noe kjent med forskningsarbeid (teoretisk eller praktisk). Det anbefales sterkt minst to års klinisk erfaring. Noe kjennskap til SPSS. NTNUs innføringskurs anbefales.

Forkunnskapskrav

Gjennomgått eller gjennomgår masterstudium eller tilsvarende. Ha med seg ett (planlagt) eget prosjekt som det skal arbeides med under kurset. Gjennomført helseutdannelse (lege, psykolog, sykepleier, etc)

Kursmateriell

 1. A Kazdin: Research design in clinical psychology. 4th Ed. New York: Allyn & Baker, 2002 eller nyere.
 2. American Psychological Association: Publication Manual, 6th ed APA: Washington DC., 2001, eller nyere.
 3. S Friis & P Vaglum: Fra idé til prosjekt. En innføring i klinisk forskning. Oslo: Tano, 1986 (senere opplag).

Anbefalt lesing

 • K. Ringdal. Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. Forlag: Fagbokforl.Utgitt: 2001
 • A. Bjørndal., D. Hofoss. Statistikk for helse-og sosialfagene.
 • J. Pallant. SPSS Survival Manual. Open University Press, Philadelphia, helst siste versjon.

Samme informasjon som over

Faglig innhold KLMED8001, ELF-kurs høsten 2018 [pdf]

The Mini-ELF research course addresses clinicians who want to do research in their clinical position. The course is suitable for all who have some clinical experience and at least a three-year college-based background. No scientific or statistical experience is assumed.

MDV6002 Forskningsmetoder for klinikere i mental helse/rusfeltet (Mini-ELF), NTNU Videre


MDV6002 - The Mini-ELF course

The Mini-ELF course aims to teach the candidates to formulate questions scientifically, to optimize their study populations, study designs, research instruments, data-analyzes, and reports.

Each candidate develops their own clinical research project with group and tutor feed-back through the course. At the end of the course the candidates produce and present their research protocol. This should be of sufficient quality to obtain the necessary approvals, such as the Ethics Committee, the Data Inspectorate and others which may be indicated for individual projects. It should also be realistic in the sense that the candidate can carry the project through. The final aim and the true object of the training is that the candidate carry trough the project and share the contribution to science through an appropriate publication.

The course's main focus is on quantitative experimental/ quasi-experimental methods, although epidemiological and qualitative methods are introduced. The course is developed for psychiatry, but most of the course is suitable for other specialities.

The course program covers the following main themes

 1. On scientific theory and the art of formulating questions
 2. Searching the literature
 3. Quantitative methods
 4. Qualitative methods
 5. Epidemiology
 6. Selection of study population - consequences
 7. Designs
 8. Observation methods - types of variables
 9. Measurements - validity, reliability, sensitivity, and specificity
 10. Research ethics and research bureaucracy
 11. The research protocol - structure and contents
 12. Information and data handling
 13. Statistics and analyzes
 14. The research presentation
 15. Report writing
 16. The way forward - financing and tutoring

The course covers one year with group meetings approximately every three weeks. Due to activities between the meetings, the candidates are advised to set aside approximately one day a week in average for the course. The group meetings combine lectures with problem based learning and are conducted by persons with PhD or similar research experience.

AFFU logo

AFFU

Student information