ISFAM2018 map

Contact

General Secretary:

Ms. Rong HUANG

Xi’an Jiaotong University, China

ronghuang@xjtu.edu.cn

 

 

Chairmen:

Prof. Zishun LIU

Xi’an Jiaotong University, China

zishunliu@mail.xjtu.edu.cn

 

Prof. Jianying HE

Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway

jianying.he@ntnu.no

 

Assoc. Prof. Kun ZHOU

Nanyang Technological University, Singapore

kzhou@ntu.edu.sg