BLI MED I EN EUROPEISK AKSJON

Nå som «evidensbasert praksis» er i vinden og stadig blir diskutert av praktikere og beslutningstakere, blir det etablert et nytt forskernettverk kalt en «COST AKSJON». COST aksjoner er forskernettverk som er etablert av EU sitt råd for samarbeid innen vitenskap og teknologi på initiativ fra forskermiljø i Europa for å løse en viktig samfunnsoppgave. Trettiseks land fra EU området og utenfor, inkludert Norge, er invitert til å delta. Nettverket er kalt «Styrking av barns muntlige språkferdigheter på tvers av Europa: et samarbeid som fokuserer på intervensjoner for barn som har vansker med å lære sitt førstespråk» [IS1406].

Vi anslår at 5,8 millioner barn og unge i Europa har språkvansker. Det er evidens for at intervensjonsstilnærminger for å bedre språkferdighetene til disse barna er effektive, men denne kunnskapen er ikke tilstrekkelig formidlet, og servicetilbudet er inkonsistent. Mange ulike akademiske og profesjonelle grupper (eksempelvis logopeder, lingvister, pedagoger og psykologer) er involvert i støttearbeidet for disse barna, men disse gruppene kommer sjelden sammen for å drøfte tjenesteyting og tiltak. Det er tidligere gjennomført to COST aksjoner innenfor dette området med fokus på diagnose av spesifikke språkvansker og på tospråklighet. Ingen av disse la vekt på teoretiske og praktiske sider ved tiltak og tjenesteyting.

Denne «Aksjonen» vil styrke forskningen på feltet og bedre effektiviteten ved tjenesteyting til barn med språkvansker. I tillegg vil den etablere et bærekraftig nettverk for forskere og praktikere som kommer sammen for å drøfte tema av betydning for dette arbeidet, for å se på mønstre av tjenester og tiltak i Europeiske land, og for å sette evidensbasert praksis på dagsordenen.  Arbeidet vil løpe de neste fire årene og vil bestå av tre arbeidsgrupper og det som er betegnet som «short term scientific missions», eller kortere forskningssamarbeid, hvor ansatte ved deltagende institusjoner kan oppholde seg og arbeide en kortere periode ved en deltagende institusjon i et annet land.  Arbeidsgruppene er kalt:

  1. Det språkvitenskapelige og psykologiske grunnlaget for tiltak ved språkvansker
  2. Tiltak ved språkvansker
  3. Den sosiale og kulturelle konteksten for tiltak til barn med språkvansker

 

Aksjonen vil særlig vektlegge utviklingen av forskere i tidlige faser av sin karriere som er interessert i forskning på dette området.

 

Aksjonen vil ledes av professor James Law ved Newcastle Universitet i Storbritannia, og for tiden er 16 land involvert. Norske representanter i nettverket er professor Arve Asbjørnsen, Universitet i Bergen; professor Mila Vuchanova, NTNU og Janne von Koss Torkildsen, UiO som varamedlem. Foreløpig er oppbyggingen av nettverket i en tidlig fase, men interesserte kan følge utviklingen av Aksjonen på twitter (#COSTIS1406), og etter hvert kommunisere med tiltaksspesialister på tvers av medlemslandene, bidra til arbeidsgruppene, og delta på årlige aksjonskonferanser.