4 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
allerede/ɑle²reːde/already04M
annen/²ɑnːn̩/ /²ɑːɑn/ /²ɑnːen/anna (f), annet (n), andre (pl)other04P
en bagett/bɑ¹get/bagetten, bagetter, bagettenea baguette04M
et bakeri/bɑke¹riː/bakeriet, bakerier, bakerienea bakery04M
en banan/bɑ¹nɑːn/bananen, bananer, bananenea banana04K
å banke/²bɑŋke/banker, banket, har banketto knock04M
å begynne/be¹jyne/begynner, begynte, har begyntto begin04M
en bekreftelse/be¹kreftelse/bekreftelsen, bekreftelser, bekreftelsenea confirmation04P
å bestemme/be¹steme/bestemmer, bestemte, har bestemtto determine04M
billig/²bili/billig, billigeinexpensive, cheap04K
blå/¹bloː/blått, blåeblue04A
ei bok/¹buːk/boka, bøker, bøkenea book04M
en bokhandel/²buːkˌhɑndel/bokhandelen, bokhandler, bokhandlenea bookstore04M
ei bolle/²bole/bolla, boller, bollenea bun04K
et brev/¹breːv/brevet, brev, brevenea letter04P
ei brødhylle/²brøːdˌhyle/brødhylla, brødhyller, brødhyllenea bread rack04K
en butikk/bʉ¹tik/butikken, butikker, butikkenea shop04A
denne/²dene/dette, dissethis04K
derfor/¹dærfor/therefore04P
dessuten/¹desˌʉːtn̩/moreover, besides04A
dette/²dete/this04K
disse/²dise/these04K
dit/¹diːt/there, yonder04P
ei dyne/²dyːne/dyna, dyner, dynenea quilt04M
dyr/¹dyːr/dyrt, dyreexpensive04K
et eple/²eple/eplet, epler, eplenean apple04K
et EØS-land/¹eː ¹øː ¹esːˌlɑn/EØS-landet, EØS-land, EØS-landenean EEA country04P
faktisk/¹fɑktisk/actually04M
fire/²fiːre/four04M
for dyr/fo ¹ɖyːr/for dyrt, for dyretoo expensive04M
for å/for o/in order to ...04M
fornøyd/fo¹ɳøyd/fornøyd, fornøydesatisfied, pleased04A
forresten/fo¹restn̩/by the way04K
å fortelle/fo¹ʈele/forteller, fortalte, har fortaltto tell04P
en fotoautomat/¹fuːtuæutoˌmɑːt/fotoautomaten, fotoautomater, fotoautomatenea photo machine04P
et frimerke/¹friːˌmærke/frimerket, frimerker, frimerkenea stamp04K
en fruktdisk/²frʉktˌdisk/fruktdisken, fruktdisker, fruktdiskenea fruit counter04K
ganske/²gɑnske/quite04A
et gebyr/ge¹byːr/gebyret, gebyrer, gebyrenea fee, charge04P
en genser/¹genser/genseren, gensere, gensernea sweater04A
grønn/¹grøn/grønt, grønnegreen04A
grå/¹groː/grått, gråegrey04A
å ha lyst til å …/hɑ ¹lyst til o/har lyst til, hadde lyst til, har hatt lyst tilwant to, would like to04M
å handle/²hɑnle/handler, handlet, har handletto shop04K
en handlekurv/²hɑnleˌkʉrv/handlekurven, handlekurver, handlekurvenea shopping basket04M
ei handlevogn/²hɑnleˌvoŋn/handlevognen, handlevogner, handlevognenea shopping cart04K
heldigvis/²heldiˌviːs/fortunately04K
en helseforsikring/²helsefoˌʃikriŋ/helseforsikringen, helseforsikringer, helseforsikringenea health insurance04P
hjem/¹jem/home04K
et humør/hʉ¹møːr/humøret (uncountable noun)a mood04M
hvilket/¹vilket/which04K
i dag/i ¹dɑːg/today04A
i stedet/i ¹steːde/instead04K
interessant/intre¹sɑŋ/interessant, interessanteinteresting04M
en interiørbutikk/interi¹øːrbʉˌtik/interiørbutikken, interiørbutikker, interiørbutikkeneinterior design shop04M
å invitere/invi¹teːre/inviterer, inviterte, har invitertto invite04P
ja visst/jɑ ¹vist/surely, certainly04P
ei jakke/²jɑke/jakka, jakker, jakkenea jacket04A
en jernbanestasjon/²jæːɳˌbɑːnestɑˌʃuːn/jernbanestasjonen, jernbanestasjoner, jernbanestasjonenea railway station04P
ei kake/²kɑːke/kaka, kaker, kakenea cake04M
et kakestykke/²kɑːjeˌstyke/kakestykket, kakestykker, kakestykkenea piece of cake04M
kald/¹kɑl/kaldt, kaldecold04A
en kasse/²kɑse/kassen, kasser, kassenea cash register04K
kjempebra/²çempeˌbrɑː/kjempebra, kjempebraawesome04M
en kjøledisk/²çøːleˌdisk/kjøledisken, kjøledisker, kjølediskenediska refrigerating counter04K
en klesbutikk/²kleːsbʉˌtik/klesbutikken, klesbutikker, klesbutikkenea clothing store04A
klær (pl.)/¹klæːr/klærneclothes04A
å kose seg/²kuːse sæi/koser seg, koste seg, har kost segto have a good time, snuggle up04M
koselig/²kuːseli/koselig, koseligecosy, nice04M
en ¹/køː/køen, køer, køenea queue, line04P
en kølapp/²køːˌlɑp/kølappen, kølapper, kølappenea queue number04K
ei kåpe/²koːpe/kåpa, kåper, kåpenea coat04A
å legge ved/lege ¹veː/ /²legːe ve/legger ved, la ved, har lagt vedto attach04P
å lese/²leːse/leser, leste, har lestto read04M
å like/²liːke/liker, likte, har liktto like04A
lita/²liːtɑ/small (f)04M
lite/²liːte/small (n)04M
liten/²liːtn̩/lita (f), lite (n), små (pl)small (m)04M
ei lommebok/²lumeˌbuːk/lommeboka, lommebøker, lommebøkenea wallet04K
et lys/¹lyːs/lyset, lys, lysenea candle04M
lysegrå/²lyːseˌgroː/lysegrått, lysegråelight grey04A
en lysestake/²lyːseˌstɑːke/lysestaken, lysestaker, lysestakenea candlestick04M
lyst til (å ha lyst til å ...)/¹lyst til/wanting to do something04M
mange/²mɑŋe/many04M
mer¹/meːr/more04M
en minibank/¹miːniˌbɑŋk/minibanken, minibanker, minibankenea cash dispenser04K
et minutt/mi¹nʉt/minuttet, minutter, minuttenea minute04K
myk/¹myːk/mykt, mykesoft04M
ei notatbok/nu¹tɑːtˌbuːk/notatboka, notatbøker, notatbøkenea notebook04M
ny/¹nyː/nytt, nyenew04A
om/¹om/about04M
opp/¹op/up04K
en oppholdstillatelse/²opholstiˌlɑːtelse/oppholdstillatelsen, oppholdstillatelser, oppholdstillatelsenea residence permit04P
ei ordbok/²uːrˌbuːk/ordboka, ordbøker, ordbøkenea dictionary04M
å passe/²pɑse/passer, passet, har passetto fit04A
penger/²peŋer/pengene (plural word)money04K
en penn/¹pen/pennen, penner, pennenea pen04M
et postkontor/²postkunˌtuːr/postkontoret, postkontor, postkontorenea post office04K
et postkort/²postˌkoʈ/postkortet, postkort, postkortenea postcard04K
praktisk/¹prɑktisk/praktisk, praktiskepractical04A
en pris/¹priːs/prisen, priser, prisenea price04K
en prosent/pru¹sent/prosenten, prosent, prosentenea percentage04M
å prøve/²prøːve/prøver, prøvde, har prøvdto try04A
et prøverom/²prøːveˌrum/prøverommet, prøverom, prøverommenea fitting room04A
ei pute/²pʉːte/puta, puter, putenea pillow, cushion04M
ei pære/²pæːre/pæra, pærer, pærenea pear04K
på salg/på ¹sɑlg/on sale04M
å registrere/regi¹streːre/registrerer, registrerte, har registrertto register04P
et registreringsbevis/regis¹streːriŋsbeˌviːs/registreringsbeviset, registreringsbevis, registreringsbevisenea certificate of registration04P
en restaurant/restʉ¹rɑŋ/restauranten, restauranter, restaurantenea restaurant04P
rett ved siden av/ret ve ²si:dn̩ a/right next to04K
en roman/ru¹mɑːn/romanen, romaner, romanenea novel04M
et salg/¹sɑlg/salget, salg, salgenea sale04A
et semester/se¹mester/semesteret, semester, semestrenea semester04M
å sende/²sene/sender, sendte, har sendtto send04K
et senter/¹senter/senteret, senter, sentrenea centre04K
et skjerf/¹ʃærf/skjerfet, skjerf, skjerfenea scarf04A
å slappe av/²ʃlape a/slapper av, slappet av, har slappet avto relax04K
smør/¹smør/smøret (uncountable noun)butter04K
små/¹smoː/small04M
en størrelse/²størelse/størrelsen, størrelser, størrelsenea size04A
å svare/²svɑːre/svarer, svarte, har svartto answer04M
svart/¹svɑʈ/svart, svarteblack04A
å sykle/²sykle/sykler, syklet, har sykletto cycle04M
å ta ut penger/tɑ ʉt ²peŋer/to withdraw money04K
en tekopp/²teːˌkop/tekoppen, tekopper, tekoppenea teacup04M
en tikroning/²tiːˌkruːniŋ/tikroningen, tikroninger, tikroningeneten-kroner-coin04K
til sammen/til ¹sɑmen/together, in all04A
å trekke/²treke/trekker, trakk, har trukketto draw, pull04K
å trenge/²treŋe/trenger, trengte, har trengtto need04K
tykk/¹tyk/tykt, tykkethick04A
varm/¹vɑrm/varmt, varmewarm, hot04A
å vise fram/vise ¹frɑm/ /²viːse frɑm/viser fram, viste fram, har vist framto show04P


TXT = Text where the word is used the first time.