Chapter 4

Vocabulary

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
  allerede /ɑle2reːde/   already 4 Maria
  annen /2ɑnːn̩/ /2ɑːɑn/ /2ɑnːen/ anna (f), annet (n), andre (pl) other 4 Peter
en bagett /bɑ1get/ bagetten, bagetter, bagettene a baguette 4 Maria
et bakeri /bɑke1riː/ bakeriet, bakerier, bakeriene a bakery 4 Maria
en banan /bɑ1nɑːn/ bananen, bananer, bananene a banana 4 Ken
å banke /2bɑŋke/ banker, banket, har banket to knock 4 Maria
å begynne /be1jyne/ begynner, begynte, har begynt to begin 4 Maria
en bekreftelse /be1kreftelse/ bekreftelsen, bekreftelser, bekreftelsene a confirmation 4 Peter
å bestemme /be1steme/ bestemmer, bestemte, har bestemt to decide 4 Maria
  billig /2bili/ billig, billige inexpensive, cheap 4 Ken
  blå /1bloː/ blått, blå(e) blue 4 Anna
ei bok /1buːk/ boka, bøker, bøkene a book 4 Maria
en bokhandel /2buːkˌhɑndel/ bokhandelen, bokhandler, bokhandlene a bookstore 4 Maria
ei bolle /2bole/ bolla, boller, bollene a bun 4 Ken
et brev /1breːv/ brevet, brev, brevene a letter 4 Peter
ei brødhylle /2brøːdˌhyle/ brødhylla, brødhyller, brødhyllene a bread rack 4 Ken
en butikk /bʉ1tik/ butikken, butikker, butikkene a shop 4 Anna
  denne /2dene/ dette, disse this 4 Ken
  derfor /1dærfor/   therefore 4 Peter
  dessuten /1desˌʉːtn̩/   moreover, besides 4 Anna
  dette /2dete/   this 4 Ken
  disse /2dise/   these 4 Ken
  dit /1diːt/   there, yonder 4 Peter
  dro (å dra) /1druː/   left (to leave) 4 Ken
ei dyne /2dyːne/ dyna, dyner, dynene a down quilt 4 Maria
  dyr /1dyːr/ dyrt, dyre expensive 4 Ken
et eple /2eple/ eplet, epler, eplene an apple 4 Ken
et EØS-land /11øː 1esːˌlɑn/ EØS-landet, EØS-land, EØS-landene an EEA country 4 Peter
  faktisk /1fɑktisk/   actually 4 Maria
  fire /2fiːre/   four 4 Maria
  for dyr /fo 1ɖyːr/ for dyrt, for dyre too expensive 4 Maria
  for å /for o/   (in order) to 4 Maria
  fornøyd /fo1ɳøyd/ fornøyd, fornøyde satisfied, pleased 4 Anna
  forresten /fo1restn̩/   by the way 4 Ken
å fortelle /fo1ʈele/ forteller, fortalte, har fortalt to tell 4 Peter
en fotoautomat /1fuːtuøutoˌmɑːt/ fotoautomaten, fotoautomater, fotoautomatene a photo booth 4 Peter
et frimerke /1friːˌmærke/ frimerket, frimerker, frimerkene a stamp 4 Ken
en fruktdisk /2frʉktˌdisk/ fruktdisken, fruktdisker, fruktdiskene a fruit counter 4 Ken
  ganske /2gɑnske/   quite 4 Anna
et gebyr /ge1byːr/ gebyret, gebyrer, gebyrene a fee, charge 4 Peter
en genser /1genser/ genseren, gensere, genserne a sweater 4 Anna
  grønn /1grøn/ grønt, grønne green 4 Anna
  grå /1groː/ grått, grå(e) grey 4 Anna
å ha lyst til å … /hɑ 1lyst til o/ har lyst til, hadde lyst til, har hatt lyst til want to, would like to 4 Maria
å handle /2hɑnle/ handler, handlet, har handlet to shop 4 Ken
en handlekurv /2hɑnleˌkʉrv/ handlekurven, handlekurver, handlekurvene a shopping basket 4 Maria
en handlevogn /2hɑnleˌvoŋn/ handlevognen, handlevogner, handlevognene a shopping cart 4 Ken
  heldigvis /2heldiˌviːs/   fortunately 4 Ken
en helseforsikring /2helsefoˌʃikriŋ/ helseforsikringen, helseforsikringer, helseforsikringene a health insurance 4 Peter
et hjem /1jem/   a home 4 Ken
et humør /hʉ1møːr/ humøret (uncountable noun) a mood 4 Maria
  hvilket /1vilket/   which 4 Ken
  i dag /i 1dɑːg/   today 4 Anna
  i stedet /i 1steːde/   instead 4 Ken
  interessant /intre1sɑŋ/ interessant, interessante interesting 4 Maria
en interiørbutikk /interi1øːrbʉˌtik/ interiørbutikken, interiørbutikker, interiørbutikkene interior design shop 4 Maria
å invitere /invi1teːre/ inviterer, inviterte, har invitert to invite 4 Peter
  ja visst /jɑ 1vist/   certainly 4 Peter
ei jakke /2jɑke/ jakka, jakker, jakkene a jacket 4 Anna
en jernbanestasjon /2jæːɳˌbɑːnestɑˌʃuːn/ jernbanestasjonen, jernbanestasjoner, jernbanestasjonene a railway station 4 Peter
ei kake /2kɑːke/ kaka, kaker, kakene a cake 4 Maria
et kakestykke /2kɑːkeˌstyke/ kakestykket, kakestykker, kakestykkene a cake slice 4 Maria
  kald /1kɑl/ kaldt, kalde cold 4 Anna
en kasse /2kɑse/ kassen, kasser, kassene a cash register 4 Ken
  kjempebra /2çempeˌbrɑː/ kjempebra, kjempebra awesome 4 Maria
en kjøledisk /2çøːleˌdisk/ kjøledisken, kjøledisker, kjølediskenedisk a refrigerating counter 4 Ken
en klesbutikk /2kleːsbʉˌtik/ klesbutikken, klesbutikker, klesbutikkene a clothing store 4 Anna
  klær (plural) /1klæːr/ klærne clothes 4 Anna
å kose seg /2kuːse sæi/ koser seg, koste seg, har kost seg to have a good time, snuggle up 4 Maria
  koselig /2kuːseli/ koselig, koselige cosy, nice 4 Maria
en /1 køː/ køen, køer, køene a queue, line 4 Peter
en kølapp /2køːˌlɑp/ kølappen, kølapper, kølappene a queue number 4 Ken
ei kåpe /2koːpe/ kåpa, kåper, kåpene a coat 4 Anna
å legge ved  /2lege ve/ legger ved, la ved, har lagt ved to attach 4 Peter
å lese /2leːse/ leser, leste, har lest to read 4 Maria
å like /2liːke/ liker, likte, har likt to like 4 Anna
  liten /2liːtn̩/ lita (f), lite (n), små (pl) small 4 Maria
ei lommebok /2lumeˌbuːk/ lommeboka, lommebøker, lommebøkene a wallet 4 Ken
et lys /1lyːs/ lyset, lys, lysene a candle 4 Maria
  lysegrå /2lyːseˌgroː/ lysegrått, lysegråe light grey 4 Anna
en lysestake /2lyːseˌstɑːke/ lysestaken, lysestaker, lysestakene a candlestick 4 Maria
  lyst til (å ha lyst til å ...) /1lyst til/   wanting to do something 4 Maria
  mange /2mɑŋe/   many 4 Maria
  mer /1 meːr/   more 4 Maria
en minibank /1miːniˌbɑŋk/ minibanken, minibanker, minibankene a cash dispenser 4 Ken
et minutt /mi1nʉt/ minuttet, minutter, minuttene a minute 4 Ken
  myk /1myːk/ mykt, myke soft 4 Maria
ei notatbok /nu1tɑːtˌbuːk/ notatboka, notatbøker, notatbøkene a notebook 4 Maria
  ny /1nyː/ nytt, nye new 4 Anna
  om /1om/   about 4 Maria
  opp /1op/   up 4 Ken
en oppholdstillatelse   oppholdstillatelse, oppholdstillatelsen, oppholdstillatelser, oppholdstillatelsene a residence permit 4 Peter
ei ordbok /2uːrˌbuːk/ ordboka, ordbøker, ordbøkene a dictionary 4 Maria
å passe /2pɑse/ passer, passet, har passet to fit 4 Anna
  penger /2peŋer/ pengene (plural word) money 4 Ken
en penn /1pen/ pennen, penner, pennene a pen 4 Maria
en prosent /pru1sent/ prosenten, prosent, prosentene one per cent 4 Maria
et postkontor /2postkunˌtuːr/ postkontoret, postkontor, postkontorene a post office 4 Ken
et postkort /2postˌkoʈ/ postkortet, postkort, postkortene a postcard 4 Ken
  praktisk /1prɑktisk/ praktisk, praktiske practical 4 Anna
en pris /1priːs/ prisen, priser, prisene a price 4 Ken
å prøve /2prøːve/ prøver, prøvde, har prøvd to try 4 Anna
et prøverom /2prøːveˌrum/ prøverommet, prøverom, prøverommene a fitting room 4 Anna
ei pute /2pʉːte/ puta, puter, putene a pillow, cushion 4 Maria
ei pære /2pæːre/ pæra, pærer, pærene a pear 4 Ken
  på salg /po 1sɑlg/   on sale 4 Maria
å registrere /regi1streːre/ registrerer, registrerte, har registrert to register 4 Peter
et registreringsbevis /regis1streːriŋsbeˌviːs/ registreringsbeviset, registreringsbevis, registreringsbevisene a certificate of registration 4 Peter
en restaurant /restʉ1rɑŋ/ restauranten, restauranter, restaurantene a restaurant 4 Peter
  rett ved siden av /ret ve 2si:dn̩ av/   right next to 4 Ken
en roman /ru1mɑːn/ romanen, romaner, romanene a novel 4 Maria
et salg /1sɑlg/ salget, salg, salgene a sale 4 Anna
et semester /se1mester/ semesteret, semester, semestrene a semester 4 Maria
å sende /2sene/ sender, sendte, har sendt to send 4 Ken
et senter /1senter/ senteret, senter, sentrene a centre 4 Ken
et  skjerf /1ʃærf/ skjerfet, skjerf, skjerfene a scarf 4 Anna
å slappe av /2ʃlape av/ slapper av, slappet av, har slappet av to relax 4 Ken
  smør /1smør/ smøret (uncountable noun) butter 4 Ken
  små /1smoː/   small 4 Maria
en størrelse /2størelse/ størrelsen, størrelser, størrelsene a size 4 Anna
å svare /2svɑːre/ svarer, svarte, har svart to answer 4 Maria
  svart /1svɑʈ/ svart, svarte black 4 Anna
å sykle /2sykle/ sykler, syklet, har syklet to cycle 4 Maria
å ta ut penger /tɑ ʉt 2peŋer/   to withdraw money 4 Ken
en tekopp /2teːˌkop/ tekoppen, tekopper, tekoppene a teacup 4 Maria
en tikroning /2tiːˌkruːniŋ/ tikroningen, tikroninger, tikroningene a ten-kroner coin 4 Ken
  til sammen /til 1sɑmen/   all together, in all 4 Anna
å trekke /2treke/ trekker, trakk, har trukket to draw, pull 4 Ken
å trenge /2treŋe/ trenger, trengte, har trengt to need 4 Ken
  tykk /1tyk/ tykt, tykke thick 4 Anna
  varm /1vɑrm/ varmt, varme warm, hot 4 Anna
å vise fram  /2viːse frɑm/ viser fram, viste fram, har vist fram to show 4 Peter