Referat fra generalforsamling torsdag 7. mai 2020, Zoom

Referat fra generalforsamling på Zoom, torsdag 7. mai 2020 kl 09:00-09:50


Åpning og registrering av møtende partnere
1    Styreleder, dekan Ingrid Schjølberg og direktør Nils Kalstad ønsket velkommen til møtet

Følgende påmeldte partnere/representanter ble registrert tilstede ved oppstart:

 • Datatilsynet/Catharina Ness
 • Watchcom Security Group/Anette Roll Richardsen
 • Politidirektoratet/ Kristin O. Kvigne
 • Økokrim/Hedvig Moe (fg sjef)
 • KPMG/ Arne Blystad Helme
 • Innlandet fylkeskommune/Paul Erik Hattestad
 • Forsvarets Høgskole/ Saira Basit
 • Høgskolen i Innlandet/Jens Uwe Korten
 • Cyberforsvaret/Knut Ivar Rønning
 • NSM/Mona Strøm Arnøy 
 • Statnett/ Anders Granum
 • KINS (Den kommunale informasjonssikkerhetsforeningen)/ Steinar Nørstebø
 • Politihøgskolen/John Ståle Stamnes
 • Domstolene i Norge/Tommy Kinnunnen
 • Mnemonic/Tønnes Ingebrigtsen
 • Norsk ID-senter/ Toril Lysaker
 • FFI/ Gudmund Grov
 • Eidsiva/ Lars Bjelvin
 • IBM/ Lars Hovind
 • PWC/ Eldar L. Lillevik

Følgende påmeldte hadde forfall ved oppstart (noen kom til underveis):

 • HF Sykehuset Innlandet/Egil Utheim 
 • NC-Spectrum/Svein Foldøy 
 • PST/Geir Garø 
 • Oslo politidistrikt/Trond Austad 
 • Kripos/Olav (etternavn ikke oppgitt)
 • Telenor Norge/Hanne Tangen Nilsen
 • Statkraft/ Andreas Ulvestad 

2    Valg av møteleder og to protokollunderskrivere
Direktør Nils Kalstad foreslo styreleder, dekan Ingrid Schjølberg som møteleder og Mona Strøm Arnøy/NSM og Anders Granum/Statnett som protokollunderskrivere
    Enstemmig godkjent


3    Godkjenning av innkalling og dagsorden
    Enstemmig godkjent

4    Godkjenning av Årsrapport 2019 med regnskap
    Direktør Nils Kalstad orienterte og svarte på spørsmål
    Enstemmig godkjent

5    Statusrapport, budsjett og planer 2020
Direktør Nils Kalstad orienterte og svarte på spørsmål
Enstemmig godkjent

6    Forlengelse av styreperioder og suppleringsvalg til styret
Styret foreslår for å holde kontinuitet i styrearbeidet og kunne forbedre de formelle prosessene i NTNU CCIS at:


I.    Styremedlemmene valgt for 2017-19 sitter til 2021 (gjelder NTNU/styreleder Ingrid Schjølberg, NSM/ nestleder Mona Strøm Arnøy, Telenor Norge/Hanne Tangen Nilsen, Politidirektoratet/Kristin Ottesen Kvigne, Cyberforsvaret/Knut Ivar Rønning.

II.    Styremedlemmene valgt for 2018-20 sitter til 2022, med unntak av Statkraft/Ingeborg Dårflot som ønsker å slutte nå. (gjelder Politihøgskolen/John Ståle Stamnes, mnemonic/Tønnes Ingebrigtsen, ansatte-representant NTNU CCIS/Staal A. Vinterbo)

III.    Suppleringsvalg: Til avløsning for Statkraft i styret foreslås Statnett/Anders Granum for perioden 2020-22

7    Eventuelt
    Ingen saker
    
Protokollunderskrivere:
Oslo & Trondheim 11. mai 2020

NSM/ Mona Strøm Arnøy            Statnett/Anders Granum