Referat fra styremøte onsdag 4. mars 2020, Gjøvik

Referat fra styremøte onsdag 4. mars 2020, Gjøvik

Tilstede:
NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen 
Cyberforsvaret: Knut Ivar Rønning
Telenor: Hanne Tangen Nilsen
Statkraft: Ingeborg Dårflot 
 
Forfall:
NSM: Roar Thon, stedfortreder for Mona Strøm Arnøy (nestleder)
Politidirektoratet: Kristin Ottesen Kvigne (hadde ikke fått gyldig Skype-invitasjon)
Politihøgskolen: John Ståle Stamnes (hadde ikke fått gyldig Skype-invitasjon)
 
Fra administrasjonen i NTNU CCIS: 
Nils Kalstad og Inge Ø Moen (referent)
 
Sak 2020/01                       Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 
Vedtak: Innkallingen og forslaget til dagsorden ble godkjent

 
 
Sak 2020/02           Årsrapport med regnskap 2019
Nils Kalstad orienterte. Saken ble diskutert.
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering og sa seg svært fornøyd med aktiviteten som har vært 
 
 
Sak 2020/04  Generalforsamling med partnermøte 7. mai og etterfølgende styremøte
Nils Kalstad orienterte. Saken ble diskutert.
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
 
 
Sak 2020/03 Orientering om virksomheten  
Nils Kalstad orienterte, se også vedlagte PP-presentasjon.
Saken ble diskutert.
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.
 
 
Sak 2020/05 Valgkomiteens arbeid 
Nils Kalstad orienterte. 
Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: Styret stiller administrasjonen fritt til å fremme forslag på nytt styremedlem til avløsning for Statskraft på generalforsamlingen.
 
 
 
Sak 2020/06  Nye partnere i NTNU CCIS
Nils Kalstad orienterte om at KINS – foreningen for informasjonssikkerhet og Domstolene i Norge har tegnet konsortiumsavtaler. NTNU CCIS har etter det 28 partnere.
Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.
 
 
Sak 2020/07 Møtedatoer høsten 2020
 
Styret sluttet seg til at det tentative forslaget på onsdagene 9. eller 23. september og 25. november sendes på høring før endelig fastsettelse.     
 
 
Sak 2020/08 Eventuelt
Nils Kalstad orienterte om  Forskningsrådets ordning med 50% tilskudd til nye nærings-phd-stillinger. Se: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/narings-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-bedrift/ 
Saken ble diskutert. 
Orientering om ordningen sendes partnerne.
 
Sak 2020/09  Evaluering av møtet
Styret sa seg godt fornøyd med møtet