Referat fra styremøte onsdag 4. mars 2020, Gjøvik

Referat fra styremøte onsdag 4. mars 2020, Gjøvik

Tilstede:
NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen 
Cyberforsvaret: Knut Ivar Rønning
Telenor: Hanne Tangen Nilsen
Statkraft: Ingeborg Dårflot 
 
Forfall:
NSM: Roar Thon, stedfortreder for Mona Strøm Arnøy (nestleder)
Politidirektoratet: Kristin Ottesen Kvigne (hadde ikke fått gyldig Skype-invitasjon)
Politihøgskolen: John Ståle Stamnes (hadde ikke fått gyldig Skype-invitasjon)
 
Fra administrasjonen i NTNU CCIS: 
Nils Kalstad og Inge Ø Moen (referent)
 
Sak 2020/01                       Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 
Vedtak: Innkallingen og forslaget til dagsorden ble godkjent

 
 
Sak 2020/02           Årsrapport med regnskap 2019
Nils Kalstad orienterte. Saken ble diskutert.
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering og sa seg svært fornøyd med aktiviteten som har vært 
 
 
Sak 2020/04  Generalforsamling med partnermøte 7. mai og etterfølgende styremøte
Nils Kalstad orienterte. Saken ble diskutert.
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
 
 
Sak 2020/03 Orientering om virksomheten  
Nils Kalstad orienterte, se også vedlagte PP-presentasjon.
Saken ble diskutert.
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.
 
 
Sak 2020/05 Valgkomiteens arbeid 
Nils Kalstad orienterte. 
Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: Styret stiller administrasjonen fritt til å fremme forslag på nytt styremedlem til avløsning for Statskraft på generalforsamlingen.
 
 
 
Sak 2020/06  Nye partnere i NTNU CCIS
Nils Kalstad orienterte om at KINS – foreningen for informasjonssikkerhet og Domstolene i Norge har tegnet konsortiumsavtaler. NTNU CCIS har etter det 28 partnere.
Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.
 
 
Sak 2020/07 Møtedatoer høsten 2020
 
Styret sluttet seg til at det tentative forslaget på onsdagene 9. eller 23. september og 25. november sendes på høring før endelig fastsettelse.     
 
 
Sak 2020/08 Eventuelt
Nils Kalstad orienterte om  Forskningsrådets ordning med 50% tilskudd til nye nærings-phd-stillinger. Se: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/narings-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-bedrift/ 
Saken ble diskutert. 
Orientering om ordningen sendes partnerne.
 
Sak 2020/09  Evaluering av møtet
Styret sa seg godt fornøyd med møtet

 

Referat fra styremøte onsdag 20. november 2019, Gardermoen

Referat fra styremøte onsdag 20. november 2019, Gardermoen

Tilstede:
NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
NSM: Mona Strøm Arnøy (nestleder)
Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen 
Politidirektoratet: Kristin Ottesen Kvigne
Cyberforsvaret: Morten Ulimoen
Politihøgskolen: John Ståle Stamnes
Telenor: Hanne Tangen Nilsen
 
Forfall:
Statkraft: Ingeborg Dårflot 
 
Fra administrasjonen i NTNU CCIS: 
Nils Kalstad og Inge Ø Moen (referent)
 
Sak 2019/1 Introduksjon og velkommen til møte.
                        Godkjenning av innkalling og agenda.
 
Vedtak: Innkallingen og forslaget til agenda ble godkjent
 
 
Sak 2019/2 Status 
Orientering ved Nils Kalstad om:
            aktivitet
            forskningsgrupper
            partneroppfølging
            økonomi
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering  
 
 
Sak 2019/3 Årshjul for arbeidet i CCIS
Neste styremøte planlegges torsdag 5. mars kl 0900-1200 (saker: årsrapport, årsregnskap, planer for 2020, oppdatering av aktivitet, presentasjon av NSM/nasjonalt cybersikkerhetssenter).
Symposium og generalforsamling med tilknytttet styremøte planlegges torsdag 7. mai.
Innkalling til generalforsamling sendes ut i desember 2019. Møteplan for høsten 2020 avklares på dette møtet.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
 
 
 
Sak 2019/4 Administrasjon av CCIS 
Styret drøftet saken og var enig om at administrasjonen ved CCIS bør styrkes med en administrativ prosjektleder/operativt prosjektarbeid. Prosjekteierskapet ligger til instituttleder.
 
 
Funksjonen til Scientific Advisory Booard ble diskutert. Organet er ment å være et rådgivende organ. Dette skal tydeliggjøres. 
Til neste styremøte torsdag 5. mars presenteres en overordnet organisering av senteret.
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt
 
 
 
Sak 2019/5 CCIS sin rolle i samfunnet 
Nils Kalstad orienterte. 
Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering
 
 
 
Sak 2019/6 CCIS kommunikasjonsplan 
Nils Kalstad orienterte.
Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: Planen ble vedtatt.
 
 
Sak 2019/7 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.