Referat fra styremøte torsdag 7. mai 2020, Zoom

Referat fra styremøte 2020/2 på Zoom, torsdag 7. mai 2020 kl 15:00-15:22

Tilstede:
NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
NSM: Mona Strøm Arnøy (nestleder)
mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen
Cyberforsvaret: Knut Ivar Rønning
Telenor Norge: Hanne Tangen Nilsen
Politidirektoratet: Kristin Ottesen Kvigne
Politihøgskolen: John Ståle Stamnes
Statnett: Anders Granum

Fra administrasjonen:
Nils Kalstad, Inge Ø. Moen, Lars Erik Pedersen

Sak 2020/10    Godkjenning av innkalling og dagsorden<\br> Enstemmig godkjent

Sak 2020/11    Referat fra forrige styremøte 4. mars 2020 på Skype
Enstemmig godkjent

Sak 2020/12   Konstituering av styret
Nils Kalstad foreslo NTNU ved Ingrid Schjølberg som styreleder, og NSM ved Mona Strøm Arnøy som nestleder til 2021
Enstemmig godkjent


Sak 2020/13    Gjennomgang av dagens møter, og veien videre
Styret mener det vil være viktig å satse på forskningsformidling og å få til bruk av forskningsresultater i arbeidslivet, ikke minst blant våre partnere. 
NTNU CCIS trenger å arbeide for å bygge opp norsk kompetanse. 
Vi trenger et sterkere samarbeid med arbeidslivet og partnerne, særlig ved å få til flere felles prosjekter.
Styret er ellers svært fornøyd med dagens partnermøte, som har gitt gode innspill til videre utvikling.
Enstemmig godkjent

Sak 2020/14    Orienteringer
Ingen nye

Sak 2020/15 Møtedatoer høsten 2020
Styreleder foreslo onsdag 23. september og torsdag 26. november, kl 15:00-16:00 som møtetidspunkter høsten 2020.
Enstemmig godkjent

Sak 2020/16    Eventuelt
Kristin Kvigne, Politidirektoratet, orienterte om at hun starter som sjef Kripos 1. juni. Direktoratet kommer tilbake til eventuell utskiftning av deres styrerepresentant.

Sak 2020/17    Godkjenning av referat fra dagens møte 2020/2 og evaluering av møtet
Forslag til referat for dagens styremøtet ble lest opp og godkjent.

Enighet om at det hadde vært et godt møte på Zoom.