6 Vocabulary

6 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
  akkurat /ɑkʉ¹rɑːt/   exactly, precisely 06C d
å anbefale /o ¹ɑnbeˌfɑːle/ anbefaler, anbefalte, har anbefalt to recommend 06C v
  annen /²ɑnen/ anna (f), annet (n), andre (pl) other 06C a
  annet (cf. annen) /²ɑnet/   other 06D a
et apotek /et ɑpu¹teːk/ apoteket, apoteker, apotekene a pharmacy 06B n
en bank /en ¹bɑŋk/ banken, banker, bankene a bank 06B n
å barbere seg /o bɑr¹beːre ˌsæi/ barberer seg, barberte seg, har barbert seg to shave 06A v
en barne-TV /en ²bɑːɳeˌteːve/ barne-TV-en, barne-TV-er, barne-TV-ene a children's TV 06B n
å bestille /o be¹stile/ bestiller, bestilte, har bestilt to order 06D v
et bibliotek /et biblio¹teːk/ biblioteket, biblioteker, bibliotekene a library 06D n
  billig /²bili/ billig, billige inexpensive, cheap 06C a
en bokstav /en buk¹stɑːv/ bokstaven, bokstaver, bokstavene a letter 06C n
  brun /¹brʉːn/ brunt, brune brown 06A a
en by /en ¹byː/ byen, byer, byene a city 06A n
en cola /en ¹kuːlɑ/ colaen, colaer, colaene a coke 06D n
å dekke /o ²deke/ dekker, dekket, har dekket to set, cover 06A v
  denne /²dene/ dette, disse this 06A  
en disk /en ¹disk/ disken, disker, diskene a counter 06D n
  disse /²dise/   these 06A  
  dit /¹diːt/   there, yonder 06B d
et eksempel /et ek¹sempel/ eksempelet, eksempler, eksemplene an example 06C n
en ekspeditør /en ekspedi¹tøːr/ ekspeditøren, ekspeditører, ekspeditørene a shop assistent 06C n
  elegant /ele¹ɡɑnt/ elegant, elegante elegant 06C a
  elleve /²elve/   eleven 06C  
ei eplekake /æi ²epleˌkɑːke/ eplekaka, eplekaker, eplekakene an apple tart 06D n
  etterpå /²eterˌpoː/   afterwards 06A d
en femhundrelapp /en ²femhʉnreˌlɑp/ femhundrelappen, femhundrelapper, femhundrelappene a five hundred note 06C n
ei flaske /æi ²flɑske/ flaska, flasker, flaskene a bottle 06D n
  for å /for o/   (in order) to 06D  
  forskjellig /fo¹ʃeli/ forskjellig, forskjellige different, various 06B a
ei gate /æi ²gɑːte/ gata, gater, gatene a street 06B n
å gjette /o ²jete/ gjetter, gjettet, har gjettet to guess 06A v
  glad /¹glɑː/ glad, glade happy, glad 06A a
et grovbrød /et ²ɡroːvˌbrøː/ grovbrødet, grovbrød, grovbrødene a brown bread 06A n
  grønn /¹grøn/ grønt, grønne green 06C a
ei gågate /æi ¹goːˌgɑːte/ gågata, gågater, gågatene a pedestrian area 06B n
å ha lyst til å … /o hɑ ¹lyst til o/ har lyst til, hadde lyst til, har hatt lyst til want to, would like to 06B v
  helt /¹heːlt/   completely 06C d
en hud /en ¹hʉ:d/ huden, huder, hudene a skin 06A n
  hvit /¹viːt/ hvitt, hvite white 06A a
  hvorfor /¹vurfor/   why 06D  
  høy /¹høy/ høyt, høye loud, high, tall 06C a
en idé /en i¹deː/ ideen, ideer, ideene an idea 06D n
  inne /²ine/   in, inside 06C d
  interessant /intre¹sɑŋkt/ interessant, interessante interesting 06C a
  ja visst /jɑ ¹vist/   surely, certainly 06D  
en jus (juice) /en ¹juːs/ jusen, juser, jusene a juice 06A n
en kaffe latte /en kɑfe¹lɑte/ kaffe latten, - latter, - lattene a coffee latte 06D n
ei kake /æi ²kɑːke/ kaka, kaker, kakene a cake 06D n
et kakestykke /et ²kɑːkeˌstyke/ kakestykket, kakestykker, kakestykkene a piece of cake 06D n
en kino /en ¹çiːnu/ kinoen, kinoer, kinoene a cinema 06D n
ei kirke /æi ²çirke/ kirka, kirker, kirkene a church 06B n
  kjempegod /²çempeˌguː/ kjempegodt, kjempegode very good 06D a
  kjempekoselig /²çempeˌkuːʃɭ̩i/ kjempekoselig, kjempekoselige really cosy 06B a
en kjole /en ²çuːle/ kjolen, kjoler, kjolene a dress 06C n
et kjøpesenter /et ²çøːpeˌsenter/ kjøpesenteret, kjøpesentre, kjøpesentrene a shopping centre 06A n
  klar /¹klɑːr/ klart, klare ready 06A a
å kle på seg /o ²kleː po ˌsæi/ kler seg, kledde seg, har kledd seg to dress 06A v
en klesbutikk /en ²kleːsbʉˌtik/ klesbutikken, klesbutikker, klesbutikkene a clothing store 06C n
  klær /¹klæːr/ klærne clothes 06C n
en kniv /en ¹kniːv/ kniven, kniver, knivene a knife 06A n
en kode /en ²kuːde/ koden, koder, kodene a code 06D n
å koke /o ²kuːke/ koker, kokte, har kokt to boil 06A v
  kort /¹koʈ/ kort, korte short 06A a
et kort /et ¹koʈ/ kortet, kort, kortene a card 06D n
å koste /o ²koste/ koster, kostet, har kostet to cost 06C v
en kvittering /en kvi¹teːriŋ/ kvitteringen, kvitteringer, kvitteringene a receipt 06C n
ei kåpe /æi ²koːpe/ kåpa, kåper, kåpene a coat 06C n
  lav /¹lɑːv/ lavt, lave low 06C a
en lekebutikk /en ²leːkebʉˌtik/ lekebutikken, lekebutikker, lekebutikkene a toy store 06C n
  lenge /²leŋe/ lenger, lengst long 06C d
  lenger /¹leŋer/   more, anymore 06D d
  lita (liten) /²liːtɑ/   little, small 06C a
  lite (liten) /²liːte/   small 06C a
  liten /²liːtn̩/ lita(f), lite(n), små(pl), det/det lille, de små small 06B a
ei lue /æi ²lʉːe/ lua, luer, luene a winter hat 06C n
  lys /¹lyːs/ lyst, lyse bright, light, blonde 06C a
  lysebrun /²lyːseˌbrʉːn/ lysebrunt, lysebrune light brown 06C a
  lyst til (å ha lyst til å ...) /¹lyst til/   wanting to do something 06B  
en lørdag /en ¹løːˌɖɑːg/ lørdagen, lørdager, lørdagene a Saturday 06A n
  moderne /mu¹dæːɳe/ moderne, moderne modern 06B a
å møtes /o ²møːtes/ møtes, møttes, har møttes to meet up 06C v
  naturligvis /nɑ¹tʉːɭiˌviːs/   naturally 06C d
  ned /¹neːd/   down 06A d
  nok /¹nok/   enough 06D d
  nydelig /²nyːdl̩i/ nydelig, nydelige very nice, lovely 06C a
  når /¹nor/   when 06C  
et par /et ¹pɑːr/ paret, par, parene a pair, couple 06C n
å parkere /o pɑr¹keːre/ parkerer, parkerte, har parkert to park 06B v
en parkeringsplass /en pɑr¹keːriŋsˌplɑs/ parkeringsplassen, parkeringsplasser, parkeringsplassene a parking lot 06B n
å passe /o ²pɑse/ passer, passet, har passet to fit, suit 06C v
  penger /²peŋer/ pengene (plural word) money 06D n
  plutselig /²plʉtseli/   suddenly 06C d
en pris /en ¹priːs/ prisen, priser, prisene a price 06C n
en prosent (%) /en pru¹sent/ prosenten, prosenter, prosentene a percent (%) 06C n
å pusse /o ²pʉse/ pusser, pusset, har pusset to brush 06A v
en rabatt /en rɑ¹bɑt/ rabatten, rabatter, rabattene a discount 06C n
et salg /et ¹sɑlg/ salget, salg, salgene a sale 06B n
å se på /o ¹seː po/   to watch 06B v
  seg selv /sæi ¹sel/   oneself 06A  
  seinere /²sæinere/   later 06A a
  selv /¹sel/   self 06A  
et sentrum /et ¹sentrʉm/ sentret, sentre, sentrene a (town) centre 06A n
  sikkert /¹sikeʈ/   here: probably. Also: certainly 06C d
en sjiraff /en ʃi¹rɑf/ sjiraffen, sjiraffer, sjiraffene a giraffe 06C n
ei sjokoladekake /æi ʃuku²lɑːdeˌkɑːke/ sjokoladekaka, sjokoladekaker, sjokoladekakene a chocolate cake 06D n
å skjære /o ²ʃæːre/ skjærer, skar, har skåret to cut 06A v
en skobutikk /en ¹skuːbʉˌtik/ skobutikken, skobutikker, skobutikkene a shoe store 06C n
et smil /et ¹smiːl/ smilet, smil, smilene a smile 06A n
et smør /et ¹smør/ smøret a butter 06A n
  små (liten) /¹smoː/   small 06B a
  snill /¹snil/ snilt, snille kind 06A a
å sove /o ²soːve/ sover, sov, har sovet to sleep 06A v
et sted /et ¹steːd/ stedet, steder, stedene a place 06D n
et stykke /et ²styke/ stykket, stykker, stykkene a piece 06D n
  sulten /²sʉltn̩/ sultent, sultne hungry 06D a
  svart /¹svɑʈ/ svart, svarte black 06C a
å synes /o ²syːnes/ synes, syntes, har syntes to think 06C v
  syttito /søti¹tuː/   seventy-two 06D  
  takk skal du ha /¹tɑk skɑl dʉ ¹hɑː/   thank you 06D  
en tallerken /en tɑ¹lærken/ tallerkenen, tallerkner, tallerknene a plate 06A n
å taste (tast!) /aa ²tɑste/ taster, tastet, har tastet to press (a key) 06D v
  tidlig /²tiːli/ tidlig, tidlige early 06A a
  tilbake /til¹bɑːke/   back 06C d
et tilbud /et ²tilˌbʉːd/ tilbudet, tilbud, tilbudene a offer, sale 06C n
en tohundrelapp /en ²tuːˌhʉndreˌlɑp/ tohundrelappen, tohundrelapper, tohundrelappene a two hundred note 06D n
en tomat /en tu¹mɑːt/ tomaten, tomater, tomatene a tomato 06A n
et torg /et ¹torg/ torget, torg, torgene a (town) square 06B n
å tørke /o ²tørke/ tørker, tørket, har tørket to dry 06A v
å tørke seg /o ²tørke ˌsæi/ tørker seg, tørket seg, har tørket seg to dry oneself 06A v
  tørst /¹tøʃʈ/ tørst, tørste thirsty 06D a
  vanlig /²vɑːnli/ vanlig, vanlige usual, customary 06C a
  vann /¹vɑn/ vannet (uncountable) water 06A n
  vet (å vite) /¹ve:t/ vet, visste, har visst to know 06C v
ei vinterjakke /æi ²vinterˌjɑke/ vinterjakka, vinterjakker, vinterjakkene a winter jacket 06C n
et øyeblikk /et ²øyeˌblik/ øyeblikket, øyeblikk, øyeblikkene a moment 06C n

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition