4 Vocabulary

4 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
  allerede /ɑle²reːde/   already 04M
  annen /²ɑnːn̩/ /²ɑːɑn/ /²ɑnːen/ anna (f), annet (n), andre (pl) other 04P
en bagett /bɑ¹get/ bagetten, bagetter, bagettene a baguette 04M
et bakeri /bɑke¹riː/ bakeriet, bakerier, bakeriene a bakery 04M
en banan /bɑ¹nɑːn/ bananen, bananer, bananene a banana 04K
å banke /²bɑŋke/ banker, banket, har banket to knock 04M
å begynne /be¹jyne/ begynner, begynte, har begynt to begin 04M
en bekreftelse /be¹kreftelse/ bekreftelsen, bekreftelser, bekreftelsene a confirmation 04P
å bestemme /be¹steme/ bestemmer, bestemte, har bestemt to determine 04M
  billig /²bili/ billig, billige inexpensive, cheap 04K
  blå /¹bloː/ blått, blåe blue 04A
ei bok /¹buːk/ boka, bøker, bøkene a book 04M
en bokhandel /²buːkˌhɑndel/ bokhandelen, bokhandler, bokhandlene a bookstore 04M
ei bolle /²bole/ bolla, boller, bollene a bun 04K
et brev /¹breːv/ brevet, brev, brevene a letter 04P
ei brødhylle /²brøːdˌhyle/ brødhylla, brødhyller, brødhyllene a bread rack 04K
en butikk /bʉ¹tik/ butikken, butikker, butikkene a shop 04A
  denne /²dene/ dette, disse this 04K
  derfor /¹dærfor/   therefore 04P
  dessuten /¹desˌʉːtn̩/   moreover, besides 04A
  dette /²dete/   this 04K
  disse /²dise/   these 04K
  dit /¹diːt/   there, yonder 04P
ei dyne /²dyːne/ dyna, dyner, dynene a quilt 04M
  dyr /¹dyːr/ dyrt, dyre expensive 04K
et eple /²eple/ eplet, epler, eplene an apple 04K
et EØS-land /¹eː ¹øː ¹esːˌlɑn/ EØS-landet, EØS-land, EØS-landene an EEA country 04P
  faktisk /¹fɑktisk/   actually 04M
  fire /²fiːre/   four 04M
  for dyr /fo ¹ɖyːr/ for dyrt, for dyre too expensive 04M
  for å /for o/   in order to ... 04M
  fornøyd /fo¹ɳøyd/ fornøyd, fornøyde satisfied, pleased 04A
  forresten /fo¹restn̩/   by the way 04K
å fortelle /fo¹ʈele/ forteller, fortalte, har fortalt to tell 04P
en fotoautomat /¹fuːtuæutoˌmɑːt/ fotoautomaten, fotoautomater, fotoautomatene a photo machine 04P
et frimerke /¹friːˌmærke/ frimerket, frimerker, frimerkene a stamp 04K
en fruktdisk /²frʉktˌdisk/ fruktdisken, fruktdisker, fruktdiskene a fruit counter 04K
  ganske /²gɑnske/   quite 04A
et gebyr /ge¹byːr/ gebyret, gebyrer, gebyrene a fee, charge 04P
en genser /¹genser/ genseren, gensere, genserne a sweater 04A
  grønn /¹grøn/ grønt, grønne green 04A
  grå /¹groː/ grått, gråe grey 04A
å ha lyst til å … /hɑ ¹lyst til o/ har lyst til, hadde lyst til, har hatt lyst til want to, would like to 04M
å handle /²hɑnle/ handler, handlet, har handlet to shop 04K
en handlekurv /²hɑnleˌkʉrv/ handlekurven, handlekurver, handlekurvene a shopping basket 04M
ei handlevogn /²hɑnleˌvoŋn/ handlevognen, handlevogner, handlevognene a shopping cart 04K
  heldigvis /²heldiˌviːs/   fortunately 04K
en helseforsikring /²helsefoˌʃikriŋ/ helseforsikringen, helseforsikringer, helseforsikringene a health insurance 04P
  hjem /¹jem/   home 04K
et humør /hʉ¹møːr/ humøret (uncountable noun) a mood 04M
  hvilket /¹vilket/   which 04K
  i dag /i ¹dɑːg/   today 04A
  i stedet /i ¹steːde/   instead 04K
  interessant /intre¹sɑŋ/ interessant, interessante interesting 04M
en interiørbutikk /interi¹øːrbʉˌtik/ interiørbutikken, interiørbutikker, interiørbutikkene interior design shop 04M
å invitere /invi¹teːre/ inviterer, inviterte, har invitert to invite 04P
  ja visst /jɑ ¹vist/   surely, certainly 04P
ei jakke /²jɑke/ jakka, jakker, jakkene a jacket 04A
en jernbanestasjon /²jæːɳˌbɑːnestɑˌʃuːn/ jernbanestasjonen, jernbanestasjoner, jernbanestasjonene a railway station 04P
ei kake /²kɑːke/ kaka, kaker, kakene a cake 04M
et kakestykke /²kɑːkeˌstyke/ kakestykket, kakestykker, kakestykkene a piece of cake 04M
  kald /¹kɑl/ kaldt, kalde cold 04A
en kasse /²kɑse/ kassen, kasser, kassene a cash register 04K
  kjempebra /²çempeˌbrɑː/ kjempebra, kjempebra awesome 04M
en kjøledisk /²çøːleˌdisk/ kjøledisken, kjøledisker, kjølediskenedisk a refrigerating counter 04K
en klesbutikk /²kleːsbʉˌtik/ klesbutikken, klesbutikker, klesbutikkene a clothing store 04A
  klær (pl.) /¹klæːr/ klærne clothes 04A
å kose seg /²kuːse sæi/ koser seg, koste seg, har kost seg to have a good time, snuggle up 04M
  koselig /²kuːseli/ koselig, koselige cosy, nice 04M
en ¹/køː/ køen, køer, køene a queue, line 04P
en kølapp /²køːˌlɑp/ kølappen, kølapper, kølappene a queue number 04K
ei kåpe /²koːpe/ kåpa, kåper, kåpene a coat 04A
å legge ved /lege ¹veː/ /²legːe ve/ legger ved, la ved, har lagt ved to attach 04P
å lese /²leːse/ leser, leste, har lest to read 04M
å like /²liːke/ liker, likte, har likt to like 04A
  lita /²liːtɑ/   small (f) 04M
  lite /²liːte/   small (n) 04M
  liten /²liːtn̩/ lita (f), lite (n), små (pl) small (m) 04M
ei lommebok /²lumeˌbuːk/ lommeboka, lommebøker, lommebøkene a wallet 04K
et lys /¹lyːs/ lyset, lys, lysene a candle 04M
  lysegrå /²lyːseˌgroː/ lysegrått, lysegråe light grey 04A
en lysestake /²lyːseˌstɑːke/ lysestaken, lysestaker, lysestakene a candlestick 04M
  lyst til (å ha lyst til å ...) /¹lyst til/   wanting to do something 04M
  mange /²mɑŋe/   many 04M
  mer ¹/meːr/   more 04M
en minibank /¹miːniˌbɑŋk/ minibanken, minibanker, minibankene a cash dispenser 04K
et minutt /mi¹nʉt/ minuttet, minutter, minuttene a minute 04K
  myk /¹myːk/ mykt, myke soft 04M
ei notatbok /nu¹tɑːtˌbuːk/ notatboka, notatbøker, notatbøkene a notebook 04M
  ny /¹nyː/ nytt, nye new 04A
  om /¹om/   about 04M
  opp /¹op/   up 04K
en oppholdstillatelse /²opholstiˌlɑːtelse/ oppholdstillatelsen, oppholdstillatelser, oppholdstillatelsene a residence permit 04P
ei ordbok /²uːrˌbuːk/ ordboka, ordbøker, ordbøkene a dictionary 04M
å passe /²pɑse/ passer, passet, har passet to fit 04A
  penger /²peŋer/ pengene (plural word) money 04K
en penn /¹pen/ pennen, penner, pennene a pen 04M
et postkontor /²postkunˌtuːr/ postkontoret, postkontor, postkontorene a post office 04K
et postkort /²postˌkoʈ/ postkortet, postkort, postkortene a postcard 04K
  praktisk /¹prɑktisk/ praktisk, praktiske practical 04A
en pris /¹priːs/ prisen, priser, prisene a price 04K
en prosent /pru¹sent/ prosenten, prosent, prosentene a percentage 04M
å prøve /²prøːve/ prøver, prøvde, har prøvd to try 04A
et prøverom /²prøːveˌrum/ prøverommet, prøverom, prøverommene a fitting room 04A
ei pute /²pʉːte/ puta, puter, putene a pillow, cushion 04M
ei pære /²pæːre/ pæra, pærer, pærene a pear 04K
  på salg /på ¹sɑlg/   on sale 04M
å registrere /regi¹streːre/ registrerer, registrerte, har registrert to register 04P
et registreringsbevis /regis¹streːriŋsbeˌviːs/ registreringsbeviset, registreringsbevis, registreringsbevisene a certificate of registration 04P
en restaurant /restʉ¹rɑŋ/ restauranten, restauranter, restaurantene a restaurant 04P
  rett ved siden av /ret ve ²si:dn̩ a/   right next to 04K
en roman /ru¹mɑːn/ romanen, romaner, romanene a novel 04M
et salg /¹sɑlg/ salget, salg, salgene a sale 04A
et semester /se¹mester/ semesteret, semester, semestrene a semester 04M
å sende /²sene/ sender, sendte, har sendt to send 04K
et senter /¹senter/ senteret, senter, sentrene a centre 04K
et skjerf /¹ʃærf/ skjerfet, skjerf, skjerfene a scarf 04A
å slappe av /²ʃlape a/ slapper av, slappet av, har slappet av to relax 04K
  smør /¹smør/ smøret (uncountable noun) butter 04K
  små /¹smoː/   small 04M
en størrelse /²størelse/ størrelsen, størrelser, størrelsene a size 04A
å svare /²svɑːre/ svarer, svarte, har svart to answer 04M
  svart /¹svɑʈ/ svart, svarte black 04A
å sykle /²sykle/ sykler, syklet, har syklet to cycle 04M
å ta ut penger /tɑ ʉt ²peŋer/   to withdraw money 04K
en tekopp /²teːˌkop/ tekoppen, tekopper, tekoppene a teacup 04M
en tikroning /²tiːˌkruːniŋ/ tikroningen, tikroninger, tikroningene ten-kroner-coin 04K
  til sammen /til ¹sɑmen/   together, in all 04A
å trekke /²treke/ trekker, trakk, har trukket to draw, pull 04K
å trenge /²treŋe/ trenger, trengte, har trengt to need 04K
  tykk /¹tyk/ tykt, tykke thick 04A
  varm /¹vɑrm/ varmt, varme warm, hot 04A
å vise fram /vise ¹frɑm/ /²viːse frɑm/ viser fram, viste fram, har vist fram to show 04P


TXT = Text where the word is used the first time.