6 Vocabulary

6 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
  alle /²ɑlːe/   all 06K
en arkitektstudent /ɑrki¹tektstʉˌdent/ arkitekststudenten, arkitekststudenter, arkitektstudentene architecture student 06A
et arrangement /ɑrɑŋʃe¹mɑŋ/ arrangementet, arrangement, arrangementene an arrangement 06M
å arrangere /ɑrɑŋ¹ʃeːre/ arrangerer, arrangerte, har arrangert to arrange, organise 06M
et auditorium /æudi¹tuːriʉm/ auditoriet, auditorier, auditoriene an auditorium 06P
en avgift /²ɑːvˌjift/ avgiften, avgifter, avgiftene a fee 06K
  bare hyggelig! /bɑre ²hygeli/   you're welcome! 06K
  begge /²bege/   both 06P
et bibliotek /biblio¹teːk/ biblioteket, biblioteker, bibliotekene a library 06A
et bilde /²bilde/ bildet, bilder, bildene a picture 06M
et bygg /¹byg/ bygget, bygg, byggene a building 06K
  bøker (ei bok) /¹bøːker/   books 06K
en campus /¹kɑmpʉs/ campusen, campuser, campusene a campus 06K
en dagsbillett /²dɑːgbiˌlet/ dagsbilletten, dagsbilletter, dagsbillettene a single-day ticket 06M
å danse /²dɑnse/ danser, danset, har danset to dance 06M
å dusje /²dʉʃe/ dusjer, dusjet, har dusjet to take a shower 06K
  eller /¹elːer/   or 06M
en e-post /¹eː ˌpost/ e-posten, e-poster, e-postene an e-mail 06K
  fem /¹fem/   five 06K
en festival /festi¹vɑːl/ festivalen, festivaler, festivalene a festival 06M
  fjor (i fjor) /¹fjuːr/   last year 06P
  fordi /fo¹ɖiː/   because 06P
en foreleser /²foːreˌleːser/ foreleseren, forelesere, forelesere, foreleserne a lecturer 06A
en forelesning /²foːreˌlesniŋ/ forelesningen, forelesninger, forelesningene a lecture 06A
  fortalte (å fortelle) /fo¹ʈɑːlte/   told 06P
en fotball /²futˌbɑl/ fotballen, fotballer, fotballene a football 06M
  før /¹føːr/   before 06K
  fått (å få) /¹fot/   got (past part.) 06A
  gjort (å gjøre) /¹juʈ/   done (past part.) 06A
en gutt /¹gʉt/ gutten, gutter, guttene a boy 06A
  gått (å gå) /¹got/   gone (past part.) 06P
et helårskort /²heːlˌoːʃˌkoʈ/ helårskortet, helårskort, helårskortene a year round ticket 06M
et hus /¹hʉːs/ huset, hus, husene a house, building 06M
å huske /²hʉske/ husker, husket, har husket to remember 06A
  hvor lenge /vu²ɭeŋe/   how long 06P
å høre /²høːre/ hører, hørte, har hørt to hear 06P
  hørte (å høre) /²høːʈe/   heard 06P
å håpe /²hoːpe/ håper, håpet, har håpet to hope 06P
  i fjor /i ¹fjuːr/   last year 06P
  i morgen /i ²moːoɳ/   tomorrow 06A
et ID-kort /²iːˌdeː̩koʈ/ ID-kortet, ID-kort, ID-kortene an ID card 06K
et idrettssenter /²idːretsˌsenter/ idrettssenteret, idrettssenter, idrettssentrene a sports centre 06M
  ikke sant? /ike ¹sɑnt/   right? 06P
en inngang /²inˌgɑŋ/ inngangen, innganger, inngangene an entrance 06K
et institutt /insti¹tʉt/ instituttet, institutter, instituttene a department 06K
  kom (å komme) /¹kom/   came 06P
  kommet (å komme) /²komet/   come (past part.) 06P
et kompendium /kum¹pendiʉm/ kompendiet, kompendier, kompendiene a compendium 06A
en konsert /kun¹sæʈ/ konserten, konserter, konsertene a concert 06M
en konsulent /kunsʉ¹lent/ konsulenten, konsulenter, konsulentene an executive officer, consultant, adviser 06K
et kontor /kun¹tuːr/ kontoret, kontorer, kontorene an office 06K
et kurs /¹kʉːʃ/ kurset, kurs, kursene a course 06P
  lang /¹lɑŋ/ langt, lange long 06A
en lunsj /¹løɳʃ/ lunsjen, lunsjer, lunsjene a lunch 06A
  lys /¹lyːs/ lyst, lyse bright, light, blond 06K
å lære /²læːre/ lærer, lærte, har lært to learn 06P
en lærer /²læːrer/ læreren, lærere, lærerne a teacher 06P
en lørdag /¹løːˌɖɑːg/ lørdagen, lørdager, lørdagene a Saturday 06M
et lån /¹loːn/ lånet, lån, lånene a loan 06P
å låne /²loːne/ låner, lånte, har lånt to borrow 06A
  møtt (å møte) /¹møt/   met (past part.) 06A
  naiv /nɑ¹iːv/ naivt, naive naive 06A
en nasjonalitet /nɑʃunɑli¹teːt/ nasjonaliteten, nasjonaliteter, nasjonalitetene a nationality 06P
et navn /nɑvn/ navnet, navn, navnene a name 06P
et nett /¹net/ nettet, nett, nettene a web 06A
  nettopp /¹netop/   just 06K
  noe (noen) /²nuːe/   something 06A
et norskkurs /²noʃˌkʉːʃ/ norskkurset, norskkurs, norskkursene a Norwegian course 06P
  nær /¹næːr/ nært, nære near 06M
en organisasjon /orgɑnisɑ¹ʃuːn/ organisasjonen, organisasjoner, organisasjonene an organisation 06M
en pause /²pæʉse/ pausen, pauser, pausene a break, interval 06P
en psykologi /sykulu¹giː/ psykologien, psyklologier, psykologiene a psycology 06K
  psykologisk /syku¹loːgisk/ psykologisk, psykologiske psycological 06K
  på vei /po ¹væi/   on the way 06M
  rund /¹rʉn/ rundt, runde round 06M
  rød /¹røː/ rødt, røde red 06M
å selge /²selge/ /²sele/ selger, solgte, har solgt to sell 06M
en semesteravgift /se¹mesterɑvˌjift/ semesteravgiften, semesteravgifter, semesteravgiftene a university fee 06K
et semesterkort /se¹mesterˌkoʈː/ semesterkortet, semesterkort, semesterkortene semester card 06K
  sett (å se) /¹set/   seen (past part.) 06M
en side /²siːde/ siden, sider, sidene a side 06M
å skinne /²ʃine/ skinner, skinte, har skint to shine 06M
  skrevet (å skrive) /²skreːvet/   written (past part.) 06K
  sliten /²ʃliːtn̩/ slitent, slitne tired 06A
ei sol /¹suːl/ sola, soler, solene a sun 06M
  spesiell /spesi¹el/ spesielt, spesielle special 06M
et språk /¹sproːk/ språket, språk, språkene a language 06P
en studieplan /²stʉːdieˌplɑːn/ studieplanen, studieplaner, studieplanene a curriculum 06A
  studiet (et studium) /¹stʉːdie/   the programme, study 06K
et studium /¹stʉːdiʉm/ studiet, studier, studiene a course of study 06K
  sukker /¹suker/ sukkeret (uncountable noun) sugar 06A
å synes /²syːnes/ synes, syntes, har syntes to think 06M
  søt /¹søːt/ søtt, søte sweet 06P
  takk skal du ha /¹tɑk skɑl dʉ ¹hɑː/   thank you 06K
et tangokurs /¹tɑŋguˌkʉːʃ/ tangokurset, tangokurs, tangokursene a tango dance course 06M
en telefon /tele¹fuːn/ telefonen, telefoner, telefonene a telephone 06K
  tidlig /²tiːli/   early 06P
en ting /¹tiŋ/ tingen, ting, tingene a thing 06A
å trene /²treːne/ trener, trente, har trent to exercise, train 06M
å trives /²triːves/ trives, trivdes, har trivdes to thrive, enjoy oneself 06P
  truffet (å treffe) /²trufet/   met, hit (past part.) 06A
en tysker /¹tysker/ tyskeren, tyskere, tyskerne a German 06P
å undervise /²ʉnerˌviːse/ underviser, underviste, har undervist to teach 06P
et universitet /ʉnivæʃi¹teːt/ universitetet, universiteter, universitetene a university 06A
  ved /¹veː/   at, by, near, on, to 06K
et viskelær /²viskeˌlæːr/ viskelæret, viskelær, viskelærene an eraser 06P
  visste (å vite) /²viste/   knew 06P
en volleyball /¹voliˌbɑl/ volleyballen, volleyballer, volleyballene a volleyball 06M
  vært (å være) /¹væʈ/   been (past part.) 06K


TXT = Text where the word is used the first time.