2 Vocabulary

  Word Transcripton Inflection English TXT C
  av /¹ɑːv/   off, of, by, from 02A p
en bagasje /en bɑ¹gɑːʃe/ bagasjen, bagasjer, bagasjene luggage 02A n
en bakke /en ²bɑke/ bakken, bakker, bakkene a hill 02D n
å betale /o be¹tɑːle/ betaler, betalte, har betalt to pay 02B v
en billett /en bi¹let/ billetten, billetter, billettene a ticket 02C n
  blå /¹bloː/ blått, blåe blue 02D a
en bussjåfør /en ²bʉsʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene a bus driver 02B n
en busstasjon /en ²bʉstɑˌʃuːn/ busstasjonen, busstasjoner, busstasjonene a bus station 02A n
en busstopp /en ²bʉˌstop/ busstoppen, busstopper, busstoppene a bus stop 02C n
en busstur /en ²bʉsˌtʉːr/ bussturen, bussturer, bussturene a bus trip 02B n
  Cecilie /se¹siːlie/   (proper name) 02C n
  dem /¹dem/   them 02D  
  din /¹diːn/ di, ditt, dine your, yours (singular) 02A  
å drikke /o ²drike/ drikker, drakk, har drukket to drink 02D v
en enkeltbillett /en ²eŋkeltbiˌlet/ enkeltbilletten, enkeltbilletter, enkeltbillettene a single ticket 02C n
  ett /¹et/   one 02C  
  etter /²eter/   after 02D p
en ettermiddag /en ²etermiˌdɑːg/ ettermiddagen, ettermiddager, ettermiddagene an afternoon 02D n
  etterpå /²eterˌpoː/   afterwards 02D d
en fadder /en ¹fɑder/ fadderen, fadderer, fadderene a mentor, godfather 02B n
  fin /¹fiːn/ fint, fine fine 02A a
å finne /o ²fine/ finner, fant, har funnet to find 02D v
  Fjellveien /²fjelˌveien/   (proper name) 02A n
  flere /¹fleːre/   several, more 02D a
  flott /¹flot/ flott, flotte great, good 02B a
en flybuss /en ²flyːˌbʉs/ flybussen, flybusser, flybussene an airport express coach 02B n
  for /¹for/   for, because 02B p
  først /¹føʃʈ/   first 02D d
  gjerne /²jæːɳe/   rather, would like 02A d
å glede seg /o ²gleːde ˌsei/ gleder seg, gledet seg, har gledet seg to look forward to 02A v
  halv /¹hɑl/ halvt, halve half 02D a
  ham /¹hɑm/   him 02A  
  hei /¹hei/   hi 02A  
ei hjelp /ei ¹jelp/ hjelpa (uncountable) help 02B n
å hjelpe /o ²jelpe/ hjelper, hjalp, har hjulpet to help 02A v
et hus /et ¹hʉːs/ huset, hus, husene a house, building 02D n
en hybel /en ¹hyːbel/ hybelen, hybler, hyblene a bed-sitter, lodgings 02A n
et hybelhus /et ²hyːbelˌhʉːs/ hybelhuset, hybelhuser, hybelhusene a bed-sitter building 02A n
  inn /¹in/   in, inside, into 02B d
en kafé /en kɑ¹feː/ kafeen, kafeer, kafeene a café 02D n
en kaffe /en ¹kɑfe/ kaffen, kaffer, kaffene a coffee 02D n
  kan (å kunne) /¹kɑn/   can, be able to 02B v
  Katrine /kɑ¹triːne/   (proper name) 02B n
å kjøpe /o ²çøːpe/ kjøper, kjøpte, har kjøpt to buy 02D v
et kjøpesenter /et ²çøːpeˌsenter/ kjøpesenteret, kjøpesentre, kjøpesentrene a shopping centre 02D n
å kjøre /o ²çøːre/ kjører, kjørte, har kjørt to drive 02A v
  klokka er __ /²klokɑ ¹æːr/   the time is __ 02A  
  klokka to /klokɑ ¹tuː/   two o'clock 02B  
ei klokke /ei ²kloke/ klokka, klokker, klokkene a clock, watch 02A n
en koffert /en ¹kufeʈ/ kofferten, kofferter, koffertene a suitcase 02A n
en kopp /en ¹kop/ koppen, kopper, koppene a cup 02D n
et kort /et ¹kuʈ/ kortet, kort, kortene a card 02B n
å kunne /o ²kʉne/ kan, kunne, har kunnet (the infinitive of) can, be able to 02B v
ei kvinne /ei ²kvine/ kvinna, kvinner, kvinnene a woman 02C n
å lande /o ²lɑne/ lander, landet, har landet to land 02B v
å ligge /o ²lige/ ligger, lå, har ligget to lie 02D v
ei lufthavn /ei ²lʉftˌhɑvn/ lufthavna, lufthavner, lufthavnene an airport 02B n
en mandag /en ¹mɑnˌdɑːg/ mandagen, mandager, mandagene a Monday 02A n
  meg /¹mei/   me 02A  
en meter /en ¹meːter/ meteren, meter, metrene a metre 02D n
ei mil /ei ¹miːl/ mila, mil, milene mile (10 km) 02C n
et minutt /et mi¹nʉt/ minuttet, minutter, minuttene a minute 02B n
en morgen /en ²morgen/ morgenen, morgener, morgenene a morning 02C n
  mot /¹muːt/   towards, against 02A p
  mye /²myːe/   much, a lot, plenty 02C a
  må (å måtte) /¹moː/   must, has to 02D v
å måtte /o ²mote/ må, måtte, har måttet have to, must 02D v
  noen /²nuːen/   some, somebody, any, anybody 02D  
  ny /¹nyː/ nytt, nye new 02B a
en onsdag /en ¹unsˌdɑːg/ onsdagen, onsdager, onsdagene a Wednesday 02C n
  opp /¹up/   up 02D d
  oppover /¹upover/   upwards 02D p
  oss /¹os/   us 02D  
en pose /en ²puːse/ posen, poser, posene a bag 02B n
et rundstykke /et ²rʉnˌstyke/ rundstykket, rundstykker, rundstykkene a roll 02D n
en ryggsekk /en ²ryɡˌsek/ ryggsekken, ryggsekker, ryggsekkene a backpack 02A n
  samme /²sɑme/   same 02C  
å se /o ¹seː/ ser, så, har sett to see 02D v
  selvfølgelig /sel¹følgeli/ selvfølgelig, selvfølgelige of course 02B a
et sentrum /et ¹sentrʉm/ sentret, sentre, sentrene a (town) centre 02D n
  skal (å skulle) /¹skɑl/   will, shall, is going to 02A v
et skilt /et ¹ʃilt/ skiltet, skilt, skiltene a sign, signpost 02D n
  Skistua studentby /²ʃiːˌstʉːa stʉ¹dentˌbyː/   (proper name) 02D n
å skulle /o ²skʉle/ skal, skulle, har skullet will, shall 02A v
  som /¹som/   who/which, as 02B  
å spise /o ²spiːse/ spiser, spiste, har spist to eat 02D v
å spørre /o ²spøre/ spør, spurte, har spurt to ask 02B v
en stasjon /en stɑ¹ʃuːn/ stasjonen, stasjoner, stasjonene a station 02D n
å stoppe /o ²stope/ stopper, stoppet, har stoppet to stop 02A v
et storsenter /et ²stuːˌʃenter/ storsenteret, storsentere, storsentrene a (large) shopping center 02D n
en studentby /en stʉ²dentˌbyː/ studentbyen, studentbyer, studentbyene a student village 02D n
å stå /o ¹stoː/ står, sto, har stått to stand 02B v
  sulten /²sʉlten/ sultent, sultne hungry 02D a
å takke /o ²tɑke/ takker, takket, har takket to thank 02D v
  ti /¹tiː/   ten 02D  
en time /en ²tiːme/ timen, timer, timene an hour 02B n
en tirsdag /en ¹tiʃˌɖɑːg/ tirsdagen, tirsdager, tirsdagene a Tuesday 02B n
  to /¹tuː/   two 02B  
  Tor-Arne /¹tuːr ²ɑːɳe/   (proper name) 02A n
en torsdag /en ¹tuʃˌɖɑːg/ torsdagen, torsdager, torsdagene a Thursday 02D n
  tre /¹treː/   three 02B  
  tusen takk /¹tʉːsn̩ ¹tɑk/, /¹tʉːsen ¹tɑk/   thank you very much 02B  
  utenfor /²ʉːtn̩ˌfor/, /²ʉːtenˌfor/   outside 02B p
  ved /¹veː/   at, by, near, on, to 02B p
en vei /en ¹vei/ veien, veier, veiene a road 02D n
  venstre /¹venstre/   left 02D  
å vente /o ²vente/ venter, ventet, har ventet to wait 02C v
ei veske /ei ²veske/ veska, vesker, veskene a handbag 02B n
  vil (å ville) /¹vil/   wants to, will 02B v
å vise /o ²viːse/ viser, viste, har vist to show 02A v
å ønske /o ²ønske/ ønsker, ønsket, har ønsket to wish 02C v
  øst /¹øst/   east 02D n
  åtte /²ote/   eight 02A  

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition