3 Vocabulary

  Word Transcripton Inflection English TXT C
  aldri /²ɑldri/   never 03B d
  allerede /ɑle²reːde/   already 03A d
  alt (all) /¹ɑlt/   all, everything 03A  
en appelsin /en ɑpel¹siːn/ appelsinen, appelsiner, appelsinene an orange 03D n
  at /¹ɑt/   that 03A  
et bad /et ¹bɑːd/ badet, bad, badene a bathroom 03D n
å barbere seg /o bɑr¹beːre ˌsei/ barberer, barberte, har barbert seg to shave 03D v
ei bokhylle /ei ²buːkˌhyle/ bokhylla, bokhyller, bokhyllene a book shelf 03B n
et bord /et ¹buːr/ bordet, bord, bordene a table 03A n
  Boyanas /bo¹jɑːnɑs/   Boyana's 03B n
en bror /en ¹bruːr/ broren, brødre, brødrene a brother 03C n
  brun /¹brʉːn/ brunt, brune brown 03B a
et brød /et ¹brøː/ brødet, brød, brødene a loaf of bread 03D n
  brødre (cf. bror) /²brøːdre/   brothers 03C n
ei brødskive /ei ²brøːˌʃiːve/ brødskiva, brødskiver, brødskivene a slice of bread 03D n
å bære /o ²bæːre/ bærer, bar, har båret to carry 03B v
  Catalinas /kɑtɑ¹liːnas/   Catalina's 03C n
  da /¹dɑː/   then 03D d
å dele /o ²deːle/ deler, delte, har delt to share 03B v
  dessverre /des¹være/   unfortunately 03A d
en dusj /en ¹dʉʃ/ dusjen, dusjer, dusjene a shower 03D n
ei dør /ei ¹døːr/ døra, dører, dørene a door 03B n
  Edel /¹eːdel/   (proper name) 03A n
  ennå /²eno/   yet, still 03A d
et etternavn /et ²eteˌɳɑvn/ etternavnet, etternavn, etternavnene a surname 03A n
en far /en ¹fɑːr/ faren, fedre, fedrene a father 03B n
  fire /²fiːre/   four 03C  
å forstå /o fo¹ʃʈoː/ forstår, forstod, har forstått to understand 03A v
en frokost /en ¹fruːkost/ frokosten, frokoster, frokostene a breakfast 03D n
å fylle /o ²fyle/ fyller, fylte, har fylt to fill 03A v
  fæl /¹fæːl/ fælt, fæle awful 03B a
en fødselsdato /en ²føtselsˌdɑːto/ fødselsdatoen, fødselsdatoer, fødselsdatoene a date of birth 03A n
å /o ¹foː/ får, fikk, har fått to get, receive 03C v
en gardin (en/ei/et) /en gɑ¹ɖiːn/ gardinen, gardiner, gardinene a curtain 03B n
en gitar /en gi¹tɑːr/ gitaren, gitarer, gitarene a guitar 03C n
en gjest /en ¹jest/ gjesten, gjester, gjestene a guest 03C n
å gjøre /o ²jøːre/ gjør, gjorde, har gjort to do 03B v
  greit /¹greit/   all right 03A  
å ha lyst på __ /o hɑ ¹lyst po/ har lyst på, hadde lyst på, har hatt lyst på to want 03D v
  henne /²hene/   her 03B  
å hente /o ²hente/ henter, hentet, har hentet to fetch, pick up 03A v
  hjemme /²jeme/   at home 03B d
  høy /¹høy/ høyt, høye loud, high, tall 03B a
en informasjon /en informɑ¹ʃuːn/ informasjonen, informasjoner, informasjonene an information 03B n
  inne /²ine/   in, inside 03D d
et instrument /et instrʉ¹ment/ instrumentet, instrumenter, instrumentene an instrument 03C n
  interessert /intre¹seːʈ/ interessert, interesserte interested 03C a
ei inventarliste /ei inven¹tɑːˌɭiste/, /ei inven¹tɑːrˌliste/ inventarlista, inventarlister, inventarlistene a list of furniture, inventory 03A n
en italiener /en itɑli¹eːner/ italieneren, italienere, italienerne Italian 03D n
  italiensk /itɑli¹eːnsk/ italiensk, italienske Italian 03D a
  Ivan /¹iːvan/   (proper name) 03B n
  Jaklamyra /²jɑklɑˌmyːrɑ/   (proper name) 03B n
en jus /en ¹juːs/ jusen, juser, jusene a juice 03D n
  kjempeflink /²çempeˌfliŋk/ kjempeflinkt, kjempeflinke very good, clever 03C a
  kjempesulten /²çempeˌsʉltn̩/ kjempesultent, kjempesultne very hungry 03D a
et kjøkken /et ¹çøken/ kjøkkenet, kjøkken, kjøkkenene a kitchen 03B n
en kjøkkenbenk /en ²çøkenˌbeŋk/ kjøkkenbenken, kjøkkenbenker, kjøkkenbenkene a workbench 03C n
et kjøleskap /et ²çøːleˌskɑp/ kjøleskapet, kjøleskap, kjøleskapene a refrigerator 03D n
å kle på seg /o ²kleː po ˌsei/ kler seg, kledde seg, har kledd seg to dress 03D v
å koke /o ²kuːke/ koker, kokte, har kokt to boil 03C v
en kontrakt /en kun¹trɑkt/ kontrakten, kontrakter, kontraktene a contract 03A n
å lage /o ²lɑːge/ lager, lagde, har lagd to make 03D v
å legge /o ²lege/ legger, la, har lagt to lay, put 03B v
ei liste /ei ²liste/ lista, lister, listene a list 03A n
  lykke til! /²lyke ¹til/   good luck! 03A  
en lyst /en ¹lyst/ lysten, lyster, lystene a wish, desire, inclination 03D n
en mat /en ¹mɑːt/ maten (uncountable) food 03D n
en melk /en ¹melk/ melken (uncountable) milk 03D n
en middag /en ¹miˌdɑːg/ middagen, middager, middagene a dinner 03C n
en minibuss /en ²miːniˌbʉs/ minibussen, minibusser, minibussene a minibus 03B n
  Mirela /mi¹reːlɑ/   (proper name) 03C n
et mobilnummer /et mu²biːlˌnumer/ mobilnummeret, mobilnummer/mobilnumre, mobilnumrene a cell phone number 03A n
en mobiltelefon /en mu²biːlteleˌfuːn/ mobiltelefonen, mobiltelefoner, mobiltelefonene a cellular phone 03A n
  moderne /mu¹dæːɳe/ moderne, moderne modern 03C a
ei mor /ei ¹muːr/ mora, mødre, mødrene a mother 03B n
en musikk /en mʉ¹sik/ musikken (uncountable) music 03C n
et møbel /et ¹møːbel/ møbelet, møbler, møblene a piece of furniture 03A n
en nordmann /en ¹nurˌmɑn/ nordmannen, nordmenn, nordmennene a Norwegian 03D n
en nøkkel /en ²nøkel/ nøkkelen, nøkler, nøklene a key 03A n
en ost /en ¹ust/ osten, oster, ostene a cheese 03D n
en parkeringsplass /en pɑr²keːriŋsˌplɑs/ parkeringsplassen,parkeringsplasser, parkeringsplassene a parking lot 03B n
et pass /et ¹pɑs/ passet, pass, passene a passport 03A n
et piano /et pi¹ɑːnu/ pianoet, pianoer, pianoene a piano 03C n
å pusse /o ²pʉse/ pusser, pusset, har pusset to brush 03D v
en resepsjon /en resep¹ʃuːn/ resepsjonen, resepsjoner, resepsjonene a reception 03A n
et rom /et ¹rum/ rommet, rom, rommene a room 03C n
en salami /en sɑ¹lɑːmi/, /en sɑlɑ¹miː/ salamien, salamier, salamiene a salami 03D n
  seg /¹sei/   himself, herself, itself, oneself, themselves 03D  
ei seng /ei ¹seŋ/ senga, senger, sengene a bed 03A n
å sette /o ²sete/ setter, satte, har satt to put, place, set 03B v
å sette seg /o ²sete ˌsei/ setter seg, satte seg, har satt seg to sit down 03D v
å si /o ¹siː/ sier, sa, har sagt to say 03C v
  siden /²siːdn̩/, /²siːden/   since 03B d
å sjekke /o ²ʃeke/ sjekker, sjekket, har sjekket to check 03A v
en sjokolade /en ʃuku¹lɑːde/ sjokoladen, sjokolader, sjokoladene a chocolate 03B n
et skap /et ¹skɑːp/ skapet, skap, skapene a cupboard 03B n
en skinke /en ²ʃiŋke/ skinken, skinker, skinkene a ham 03D n
ei skive /ei ²ʃiːve/ skiva, skiver, skivene a slice 03D n
et skjema /et ¹ʃeːmɑ/ skjemaet, skjema, skjemaene a form 03A n
å skrive /o ²skriːve/ skriver, skrev, skrevet to write 03A v
å skrive under /o ²skriːve ˌuner/ skriver under, skrev under, har skrevet under to sign 03A v
et skrivebord /et ²skriːveˌbuːr/ skrivebordet, skrivebord, skrivebordene a desk 03B n
  spennende /²spenende/ spennende, spennende exciting 03D a
å spille /o ²spile/ spiller, spilte, har spilt to play 03C v
å stave /o ²stɑːve/ staver, stavet, har stavet to spell 03A v
  stille /²stile/   quiet 03B a
en stol /en ¹stuːl/ stolen, stoler, stolene a chair 03A n
  stor /¹stuːr/ stort, store big 03B a
  Studentsamskipnaden /stʉ²dentsɑmˌʃiːpˌnɑːden/   (proper name) 03A n
  super /¹sʉːper/ super, supre super 03C a
et søsken /et ²søsken/ søskenet, søsken, søsknene a brother or sister, sibling 03C n
ei søster /ei ²søster/ søstera, søstre, søstrene a sister 03C n
ei tann /ei ¹tɑn/ tanna, tenner, tennene a tooth 03D n
en te /en ¹teː/ teen (uncountable) tea 03B n
å tenke /o ²teŋke/ tenker, tenkte, har tenkt to think 03B v
  tennene (cf. tann) /¹tenene/ ei tann, tanna, tenner, tennene teeth 03D n
å treffe /o ²trefe/ treffer, traff, har truffet to meet 03D v
å tørke /o ²tørke/ tørker, tørket, har tørket to dry 03D v
  under /¹ʉner/   under, below 03A p
  ut /¹ʉːt/   out 03A d
et utstyr /et ²ʉːtˌstyːr/ utstyret (uncountable) equipment 03A n
et vann /et ¹vɑn/ vannet (uncountable) water 03C n
en vannkoker /en ²vɑnˌkuːker/ vannkokeren, vannkokere, vannkokerne a kettle 03C n
  vet (å vite) /¹veːt/ vet, visste, har visst to know 03D v
å ville /o ²vile/ vil, ville, har villet wants to, will 03C v
et vindu /et ²vindʉ/ vinduet, vinduer, vinduene a window 03B n
å vite /o ²viːte/ vet, visste, har visst to know 03D v

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition