4 Vocabulary

  Word Transcripton Inflection English TXT C
  Amfisenteret /ɑm¹fiːˌsentere/   (proper name) 04B n
  andre (cf. annen) /²ɑndre/   second, other 04D  
et ark /et ¹ɑrk/ arket, ark, arkene a sheet 04C n
en bagett /en bɑ¹get/ bagetten, bagetter, bagettene a baguette 04C n
et bakeri /et bɑke¹riː/ bakeriet, bakerier, bakeriene a bakery 04C n
en banan /en bɑ¹nɑːn/ bananen, bananer, bananene a banana 04A n
å banke /o ²bɑŋke/ banker, banket, har banket to knock 04C v
å begynne /o be¹jyne/ begynner, begynte, har begynt to begin 04C v
en bekreftelse /en be¹kreftelse/ bekreftelsen, bekreftelser, bekreftelsene a confirmation 04D n
å bestemme /o be¹steme/ bestemmer, bestemte, har bestemt to decide 04C v
et bilde /et ²bilde/ bildet, bilder, bildene a picture 04D n
  billig /²bili/ billig, billige inexpensive, cheap 04A a
ei bok /ei ¹buːk/ boka, bøker, bøkene a book 04C n
en bokhandel /en ²buːkˌhɑndel/ bokhandelen, bokhandler, bokhandlene a bookstore 04C n
en bolig /en ¹buːli/ boligen, boliger, boligene a housing 04D n
ei bolle /ei ²bole/ bolla, boller, bollene a bun 04A n
et brev /et ¹breːv/ brevet, brev, brevene a letter 04D n
å bruke /o ²brʉːke/ bruker, brukte, har brukt to use 04B v
ei brødhylle /ei ²brøːdˌhyle/ brødhylla, brødhyller, brødhyllene a bread rack 04A n
en butikk /en bʉ¹tik/ butikken, butikker, butikkene a shop 04B n
  denne /²dene/ dette, disse this 04A  
  derfor /¹dærfor/   therefore 04D d
  dessuten /¹desˌʉːtn̩/   moreover, besides 04B d
  dette /²dete/   this 04A  
  Diagonalgata /diɑgu²nɑːlˌgɑːtɑ/   (proper name) 04D n
  disse /²dise/   these 04A  
en dokumentasjon /en dukʉmentɑ¹ʃuːn/ dokumentasjonen (uncountable) documentation 04D n
å dra /o ¹drɑː/ drar, dro, har dratt to leave 04B v
ei dyne /ei ²dyːne/ dyna, dyner, dynene a quilt 04C n
  dyr /¹dyːr/ dyrt, dyre expensive 04A a
  engelsknorsk /²eŋelskˌnoʃk/ engelsknorsk, engelsknorske English Norwegian 04C a
et eple /et ²eple/ eplet, epler, eplene an apple 04A n
et EØS-land /et eø¹esːˌlɑn/ EØS-landet, EØS-land, EØS-landene an EEA country 04D n
  faktisk /¹fɑktisk/   actually 04C d
  fem /¹fem/   five 04A  
en finansiering /en finɑnsi¹eːriŋ/ finansieringen, finansieringer, finansieringene a financing 04D n
  fornøyd /fo¹ɳøyd/ fornøyd, fornøyde satisfied, pleased 04B a
  forresten /fo¹restn̩/   by the way, incidentally 04A d
å fortelle /o fo¹ʈele/ forteller, fortalte, har fortalt to tell 04D v
en fotoautomat /en ²fuːtuøʉtuˌmɑːt/ fotoautomaten, fotoautomater, fotoautomatene a photo booth 04D n
  fram /¹frɑm/   ahead, on 04D d
et frimerke /et ²friːˌmærke/ frimerket, frimerker, frimerkene a stamp 04A n
en fruktdisk /en ¹frʉktˌdisk/ fruktdisken, fruktdisker, fruktdiskene a fruit counter 04A n
  ganske /²gɑnske/   quite 04B d
ei gate /ei ²gɑːte/ gata, gater, gatene a street 04D n
et gebyr /et ge¹byːr/ gebyret, gebyrer, gebyrene a fee, charge 04D n
en genser /en ¹genser/ genseren, gensere, genserne a sweater 04B n
  grønn /¹grøn/ grønt, grønne green 04B a
  grå /¹groː/ grått, gråe grey 04B a
å ha lyst til å __ /o hɑ ¹lyst til o/   to want to __ 04C v
å handle /o ²hɑndle/ handler, handlet, har handlet to shop 04A v
en handlekurv /en ²hɑndleˌkʉrv/ handlekurven, handlekurver, handlekurvene a shopping basket 04C n
en handlevogn /en ²hɑndleˌvoŋn/ handlevognen, handlevogner, handlevognene a shopping cart 04A n
  heldigvis /²heldiˌviːs/   fortunately 04A d
et hjem /et ¹jem/ hjemmet, hjem, hjemmene a home 04A n
et humør /et hʉ¹møːr/ humøret (uncountable) a mood 04C n
  hvilken /¹vilken/   which, what 04A  
  hvilket (cf. hvilken) /¹vilket/   which 04A  
  i stedet /i ¹steːde/   instead 04A  
  interessant /intre¹sɑŋt/ interessant, interessante interesting 04C a
en interiørbutikk /en interi¹øːrbʉˌtik/ interiørbutikken, interiørbutikker, interiørbutikkene interior design shop 04C n
å invitere /o invi¹teːre/ inviterer, inviterte, har invitert to invite 04D v
  ja visst! /jɑ ¹vist/   (yes) sure! 04D  
ei jakke /ei ²jɑke/ jakka, jakker, jakkene a jacket 04B n
et kakestykke /et ²kɑːkeˌstyke/ kakestykket, kakestykker, kakestykkene a piece of cake 04C n
  kald /¹kɑl/ kaldt, kalde cold 04B a
ei kasse /ei ²kɑse/ kassa, kasser, kassene a box 04A n
  Kid /¹kid/   (proper name) 04C n
  kjempebra /²çempeˌbrɑː/ kjempebra, kjempebra awesome 04C a
en kjøledisk /en ²çøːleˌdisk/ kjøledisken, kjøledisker, kjølediskenedisk a refrigerating counter 04A n
  klær /¹klæːr/ klærne clothes 04B n
  Kongens gate /¹koŋens ˌgɑːte/   (proper name) 04D n
å kose seg /o ²kuːse ˌsei/ koser seg, koste seg, har kost seg to have a good time, snuggle up 04C v
  koselig /²kuːseli/ koselig, koselige cosy, nice 04C a
  Kremmerhuset /²kremerˌhʉːse/   (proper name) 04C n
en /en ¹køː/ køen, køer, køene a queue, line 04D n
en kølapp /en ²køːˌlɑp/ kølappen, kølapper, kølappene a queue number 04A n
ei kåpe /ei ²koːpe/ kåpa, kåper, kåpene a coat 04B n
å lese /o ²leːse/ leser, leste, har lest to read 04C v
å like /o ²liːke/ liker, likte, har likt to like 04B v
  lita (cf. liten) /²liːtɑ/   small 04C a
  lite (cf. liten) /²liːte/   small 04C a
  liten /²liːtn̩/, /²liːten/ lita(f), lite(n), små(pl), det/det lille, de små small 04C a
ei lommebok /ei ²lumeˌbuːk/ lommeboka, lommebøker, lommebøkene a wallet 04A n
  lys /¹lyːs/ lyst, lyse bright, light, blonde 04B a
et lys /et ¹lyːs/ lyset, lys, lysene a light, candle 04C n
  lysegrå /²lyːseˌgroː/ lysegrått, lysegråe light grey 04B a
en lysestake /en ²lyːseˌstɑːke/ lysestaken, lysestaker, lysestakene a candlestick 04C n
  mange /²mɑŋe/   many 04C a
  Match Hof /¹mætʃ ¹hof/   (proper name) 04B n
  mer /¹meːr/   more 04C a
en minibank /en ²miːniˌbɑŋk/ minibanken, minibanker, minibankene a cash dispenser 04A n
  myk /¹myːk/ mykt, myke soft 04C a
en måned /en ²moːned/ måneden, måneder, månedene a month 04D n
  ned /¹neːd/   down 04A d
  nedenfor /²neːdn̩for/   below 04A p
  ni /¹niː/   nine 04A  
  noe /²nuːe/   something, anyting 04C  
ei notatbok /ei nu¹tɑːtˌbuːk/ notatboka, notatbøker, notatbøkene a notebook 04C n
  Olga /¹olga/   (proper name) 04D n
  om /¹um/   about 04C  
en oppholdstillatelse /en ²upˌholstiˌlɑːtelse/ oppholdstillatelse, oppholdstillatelsen, oppholdstillatelser, oppholdstillatelsene a residence permit 04D n
ei ordbok /ei ²uːrˌbuːk/ ordboka, ordbøker, ordbøkene a dictionary 04C n
et papir /et pɑ¹piːr/ papiret, papirer, papirene a paper 04D n
å passe /o ²pɑse/ passer, passet, har passet to fit, suit 04B v
  penger /²peŋer/ pengene (plural word) money 04A n
en penn /en ¹pen/ pennen, penner, pennene a pen 04C n
et politi /et puli¹tiː/ politiet a police 04D n
en politistasjon /en puli¹tiːstɑˌʃuːn/ politistasjonen, politistasjoner, politistasjonene a police station 04D n
et postkontor /et ¹postkunˌtuːr/ postkontoret, postkontor, postkontorene a post office 04A n
et postkort /et ¹postˌkuʈ/ postkortet, postkort, postkortene a postcard 04A n
  praktisk /¹prɑktisk/ praktisk, praktiske practical 04B a
en pris /en ¹priːs/ prisen, priser, prisene a price 04A n
en prosent (%) /en pru¹sent/ prosenten, prosenter, prosentene a percent (%) 04C n
å prøve /o ²prøːve/ prøver, prøvde, har prøvd to try 04B v
et prøverom /et ²prøːveˌrum/ prøverommet, prøverom, prøverommene a fitting room 04B n
ei pute /ei ²pʉːte/ puta, puter, putene a pillow, cushion 04C n
ei pære /ei ²pæːre/ pæra, pærer, pærene a pear 04A n
å registrere seg /o regi¹streːre ˌsei/ registrerer seg, registrerte seg, har registrert seg to sign-up, register 04D v
en restaurant /en restʉ¹rɑŋ/ restauranten, restauranter, restaurantene a restaurant 04D n
  Rimi /¹riːmi/   (proper name) 04A n
en roman /en ru¹mɑːn/ romanen, romaner, romanene a novel 04C n
  russisk /¹rʉsisk/ russisk, russiske Russian 04D a
et salg /et ¹sɑlg/ salget, salg, salgene a sale 04B n
et semester /et se¹mester/ semesteret, semester, semestrene a semester 04C n
å sende /o ²sene/ sender, sendte, har sendt to send, pass, submit 04A v
et senter /et ¹senter/ senteret, senter, sentrene a centre 04A n
å sitte /o ²site/ sitter, satt, har sittet to sit 04D v
et skjerf /et ¹ʃærf/ skjerfet, skjerf, skjerfene a scarf 04B n
å slappe av /o ²ʃlɑpe ˌɑːv/ slapper av, slappet av, har slappet av to relax 04A v
et smør /et ¹smør/ smøret a butter 04A n
  små (cf. liten) /¹smoː/   small 04C a
en studieplass /en ²stʉːdieˌplɑs/ studieplassen, studieplasser, studieplassene a study admission 04D n
en størrelse /en ²størelse/ størrelsen, størrelser, størrelsene a size 04B n
å svare /o ²svɑːre/ svarer, svarte, har svart to answer 04C v
  svart /¹svɑʈ/ svart, svarte black 04B a
å sykle /o ²sykle/ sykler, syklet, har syklet to cycle 04C v
å søke om /o ²søːke ˌum/ søker, søkte, har søkt om to apply for 04D v
en tekopp /en ²teːˌkop/ tekoppen, tekopper, tekoppene a teacup 04C n
en tikroning /en ²tiːˌkruːniŋ/ tikroningen, tikroninger, tikroningene a ten-kroner coin 04A n
ei trapp /ei ¹trɑp/ trappa, trapper, trappene a staircase, stairs 04A n
å trekke /o ²treke/ trekker, trakk, har trukket to draw, pull 04A v
å trenge /o ²treŋe/ trenger, trengte, har trengt to need 04A v
  tykk /¹tyk/ tykt, tykke thick 04B a
  tynn /¹tyn/ tynt, tynne thin 04B a
en utlending /en ²ʉːtleniŋ/ utlendingen, utlendinger, utlendingene a foreigner 04D n
  varm /¹vɑrm/ varmt, varme warm, hot 04B a
et øre /et ²øːre/ øret, øre, ørene a cent 04C n
et øyeblikk /et ²øyeˌblik/ øyeblikket, øyeblikk, øyeblikkene a moment 04B n

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition