6 Vocabulary

  Word Transcripton Inflection English TXT C
  alle (all) /²ɑle/   all 06A  
et arrangement /et ɑrɑŋʃe¹mɑŋ/ arrangementet, arrangement, arrangementene an arrangement 06C n
å arrangere /o ɑrɑŋ¹ʃeːre/ arrangerer, arrangerte, har arrangert to arrange, organise 06C v
en avdeling /en ɑv¹deːliŋ/ avdelingen, avdelinger, avdelingene a department 06A n
en avgift /en ²ɑːvˌjift/ avgiften, avgifter, avgiftene a fee 06A n
  begge /²bege/   both 06D  
  Beijing /bei¹dʒiŋ/   (proper name) 06D n
et bibliotek /et biblio¹teːk/ biblioteket, biblioteker, bibliotekene a library 06B n
en bli-kjent-tur /en bli¹çentʉːr/ bli-kjent-turen, bli-kjent-turer, bli-kjent-turene a get-to-know-trip 06C n
ei blokk /ei ¹blok/ blokka, blokker, blokkene a block, bulding 06B n
en bulgarer /en bʉl¹gɑːrer/ bulgareren, bulgarere, bulgarerene a Bulgarian 06D n
et bygg /et ¹byg/ bygget, bygg, byggene a building 06C n
et byggfag /et ²bygˌfɑːg/ byggfaget, byggfag, byggfagene a building trade 06D n
en bygning /en ²bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene a building 06A n
  bøker (cf. bok) /¹bøːker/ ei bok, boka, bøker, bøkene books 06A n
en dagsbillett /en ¹dɑksbiˌlet/ dagsbilletten, dagsbilletter, dagsbillettene a one-day ticket 06C n
å danse /o ²dɑnse/ danser, danset, har danset to dance 06C v
en data /en ¹dɑːtɑ/ dataen, data, dataene data 06D n
  dit /¹diːt/   there, yonder 06A d
å dusje /o ²dʉʃe/ dusjer, dusjet, har dusjet to take a shower 06A v
  eller /¹eler/   or 06C  
  Erlend Loe /²æɭen ¹luː/   (proper name) 06B n
  Fagernesfjellet /²fɑːgeˌɳeːsˌfjele/   (proper name) 06C n
en faktura /en fɑk¹tʉːrɑ/ fakturaen, fakturaer, fakturaene an invoice 06A n
en festival /en festi¹vɑːl/ festivalen, festivaler, festivalene a festival 06C n
  fordi /fo¹ɖiː/   because 06D  
en forelesning /en ²foːreˌlesniŋ/ forelesningen, forelesninger, forelesningene a lecture 06B n
en fotball /en ²futˌbɑl/ fotballen, fotballer, fotballene a football 06C n
  før /¹føːr/   before 06A d
  gjort (å gjøre) /¹juʈ/   done 06B v
en gondolbane /en gun²duːlˌbɑːne/ gondolbanen, gondolbaner, gondolbanene a cable car 06C n
en gutt /en ¹gʉt/ gutten, gutter, guttene a boy 06B n
et helårskort /et ²heːlˌoːʃˌkuʈ/ helårskortet, helårskort, helårskortene a year round ticket 06C n
å huske /o ²hʉske/ husker, husket, har husket to remember 06B v
en høgskole /en ²høːgˌskuːle/ høgskolen, høgskoler, høgskolene a university college 06A n
en høsttur /en ²høsˌtʉːr/ høstturen, høstturer, høstturene an autumn trip 06C n
å håpe /o ²hoːpe/ håper, håpet, har håpet to hope 06D v
  i fjor /i ¹fjuːr/   last year 06D  
et ID-kort /et ²iːˌdeːˌkuʈ/ ID-kortet, ID-kort, ID-kortene an ID card 06A n
et idrettssenter /et ²idːretˌsenter/ idrettssenteret, idrettssenter, idrettssentrene a sports centre 06C n
en inngang /en ²inˌgɑŋ/ inngangen, innganger, inngangene an entrance 06A n
  innom /²inum/   by 06A p
en IT (informasjonsteknologi) /en ²iːˌteː/ IT-en, IT-er, IT-ene IT, computer sciences 06C n
  Karin /²kɑːrin/   (proper name) 06C n
en kineser /en çi¹neːser/ kineseren, kinesere, kineserne a Chinese 06D n
  kom (å komme) /¹kom/   came 06D v
et kompendium /et kum¹pendiʉm/ kompendiet, kompendier, kompendiene a compendium 06B n
en konsert /en kun¹sæʈ/ konserten, konserter, konsertene a concert 06C n
et kurs /et ¹kʉːʃ/ kurset, kurs, kursene a course 06D n
  kvart /¹kvɑʈ/   quarter 06D  
  lenge /²leŋe/ lenger, lengst long 06D d
  like ved /²liːke ¹veː/   next to 06B  
en lunsj /en ¹løɳʃ/ lunsjen, lunsjer, lunsjene a lunch 06B n
å lære /o ²læːre/ lærer, lærte, har lært to learn 06D v
en lærer /en ²læːrer/ læreren, lærere, lærerne a teacher 06A n
en lørdag /en ¹løːˌɖɑːg/ lørdagen, lørdager, lørdagene a Saturday 06C n
et lån /et ¹loːn/ lånet, lån, lånene a loan 06D n
å låne /o ²loːne/ låner, lånte, har lånt to borrow 06B v
  naiv /nɑ¹iːv/ naivt, naive naive, naïve 06B a
  naiv.super /nɑ¹iːv ¹suːper/   book title 06B n
  Narvik studentersamfunn (NSS) /²nɑrˌviːk stʉ²denteʃɑmˌfʉn ¹en ¹es ¹es/   Narvik Student Society 06C n
en nasjonalitet /en nɑʃunɑli¹teːt/ nasjonaliteten, nasjonaliteter, nasjonalitetene a nationality 06D n
et navn /et ¹nɑvn/ navnet, navn, navnene a name 06D n
  nettet (Internett) /¹nete/   the Net 06B n
  nettopp /¹netup/   just 06A d
et norskkurs /et ¹noʃˌkʉːʃ/ norskkurset, norskkurs, norskkursene a Norwegian course 06D n
  når /¹nor/   when 06B  
en områdeleder /en ²umˌroːdeˌleːder/ områdelederen, områdeledere, områdelederne an area manager 06B n
en organisasjon /en orgɑnisɑ¹ʃuːn/ organisasjonen, organisasjoner, organisasjonene an organisation 06C n
  ovenfor /²oːvenfor/   above 06A p
en pause /en ²pøʉse/ pausen, pauser, pausene a break, interval 06D n
en plakat /en plɑ¹kɑːt/ plakaten, plakater, plakatene a poster 06C n
en prosessteknologi /en pru¹sesteknuluˌgiː/ prosessteknologien, -er, -ene a process technology 06A n
å registrere /o regi¹streːre/ registrerer, registrerte, har registrert to register 06A v
  sann /¹sɑn/ sant, sanne true 06D a
en selger /en ²selger/ selgeren, selgere, selgerne a salesman, sales assistant 06C n
en semesteravgift /en se²mesterɑvˌjift/ semesteravgiften, semesteravgifter, semesteravgiftene a university fee 06A n
et semesterkort /et se²mesterˌkuʈ/ semesterkortet, semesterkort, semesterkortene semester card 06C n
et servicetorg /et ²sørvisˌtorg/ servicetorget, servicetorg, servicetorgene a service center 06A n
å skinne /o ²ʃine/ skinner, skinte, har skint to shine 06C v
en skole /en ²skuːle/ skolen, skoler, skolene a school 06A n
  skrevet (å skrive) /²skreːvet/   written 06A v
  sliten /²ʃliːtn̩/ slitent, slitne tired 06B a
ei sol /ei ¹suːl/ sola, soler, solene a sun 06C n
et språk /et ¹sproːk/ språket, språk, språkene a language 06D n
  SSin /¹es ¹es ¹iː ¹en/   (proper name) 06A n
  Stamina Hot /stɑ¹miːna ¹hot/   (proper name) 06C n
et studentkort /et stʉ²dentˌkuʈ/ studentkortet, studentkort, studentkortene a student card 06B n
et studentnett /et stʉ²dentˌnet/ studentnettet, studentnett, studentnettene a student network 06A n
en studiekoordinator /en ²stʉdiekuuɖiˌnɑːtur/ studiekoordinatoren, studiekoordinatorer, studiekoordinatorene a study coordinator 06A n
en studieplan /en ²stʉːdieˌplɑːn/ studieplanen, studieplaner, studieplanene a curriculum 06B n
et studium /et ¹stʉːdiʉm/ studiet, studier, studiene a course of study 06A n
et sukker /et ¹suker/ sukkeret (uncountable) sugar 06B n
å synes /o ²syːnes/ synes, syntes, har syntes to think 06C v
  søt /¹søːt/ søtt, søte sweet 06D a
en teknologi /en teknulu¹giː/ teknologien, teknologier, teknologiene a technology 06A n
en telefon /en tele¹fuːn/ telefonen, telefoner, telefonene a telephone 06A n
  tidlig /²tiːli/ tidlig, tidlige early 06D a
en ting /en ¹tiŋ/ tingen, ting, tingene a thing 06B n
  Tobias /tu¹biːɑs/   (proper name) 06B n
å trene /o ²treːne/ trener, trente, har trent to exercise, train 06C v
et treningssenter /et ²treniŋˌsenter/ treningssenteret, treningssentere, treningssentrene a fitness center 06C n
å trives /o ²triːves/ trives, trivdes, har trivdes to thrive, enjoy oneself 06D v
  tysk /¹tysk/ tysk, tyske German 06B a
en utsikt /en ²ʉːtˌsikt/ utsikten, utsikter, utsiktene a view 06A n
å virke /o ²virke/ virker, virket, har virket to work, function 06C v
et viskelær /et ²viskeˌlæːr/ viskelæret, viskelær, viskelærene an eraser 06D n
  visste (å vite) /²viste/   knew 06D v
en volleyball /en ¹voliˌbɑl/ volleyballen, volleyballer, volleyballene a volleyball 06C n
et zumbakurs /et ²sumbaˌkʉːʃ/ zumbakurset, zumbakurs, zumbakursene a zumba course 06C n
en økonomi /en økunu¹miː/ økonomien, -er, -ene economics, economy 06B n
  Åse /²oːse/   (proper name) 06D n

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition