2 Vocabulary

  Word Transcription Inflection Translation 1st used
en adresse 1dresːe/ adressa, adresser, adressene an address 2 Ken
  at /1ɑt/   that 2 Maria
  av /1ɑːv/   off, of, by, from 2 Ken
  bagasje (uncountable noun) /bɑ1gɑːʃe/ bagasjen a luggage 2 Ken
å betale /be1tɑːle/ betaler, betalte, har betalt to pay 2 Ken
å bety /be1tyː/ betyr, betydde, har betydd to mean 2 Maria
en billett /bi1let/ billetten, billetter, billettene a ticket 2 Maria
å bruke /2brʉːke/ bruker, brukte, har brukt to use 2 Maria
en buss /1bʉs/ bussen, busser, bussene a bus 2 Anna
en bussjåfør /1bʉsːʃoˌføːr/, /1bʉʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene a bus driver 2 Anna
ei bussrute /1bʉsˌrʉːte/ bussruta, bussruter, bussrutene a bus route 2 Maria
en busstur /1bʉsˌtʉːr/ bussturen, bussturer, bussturene a bus trip 2 Anna
å bytte /2byte/ bytter, byttet, har byttet to change, exchange 2 Maria
  dem /1dem/   them 2 Peter
å dra /1drɑː/ drar, dro, har dratt to leave/to go 2 Ken
å drikke /2drike/ drikker, drakk, har drukket to drink 2 Peter
  endelig /2endeli/   finally 2 Maria
  ett /1et/   one 2 Peter
en ettermiddag /2etermiˌdɑːg/ ettermiddagen, ettermiddager, ettermiddagene an afternoon 2 Peter
  etterpå /1eterpo/   afterwards 2 Peter
å finne /2finːe/ finner, fant, har funnet to find 2 Maria
  flott /1flot/ flott, flotte great, good 2 Anna
en flybuss /2flyːˌbʉs/ flybussen, flybusser, flybussene an airport express coach 2 Anna
  for /1for/   for, because 2 Anna
  forbi /for1biː/   past, by 2 Peter
  fram /1frɑm/   forth, forward, on 2 Peter
  først /1føʃʈ/   first 2 Peter
å /1foː/ får, fikk, har fått to get, receive 2 Maria
  gjerne /2jæːɳe/   would like 2 Ken
å /1goː/ går, gikk, har gått to walk, go 2 Anna
  halv /1hɑl/   half 2 Maria
  ham /1hɑm/   him 2 Anna
  hei /1hæi/   hi 2 Anna
en hjelp /1jelp/ hjelpen a help 2 Anna
å hjelpe /2jelpe/ hjelper, hjalp, har hjulpet to help 2 Anna
  hvilken /2vilken/   which, what 2 Maria
  høyre /2høyre/   right 2 Peter
  inn /1in/   in, inside, into 2 Anna
en kafé /kɑ1feː/ kaféen, kaféer, kaféene a café 2 Peter
en kaffe /1kɑfe/ kaffen a coffee 2 Peter
  kan (å kunne) /1kɑn/   can, be able to 2 Ken
å kjøpe /2çøːpe/ kjøper, kjøpte, har kjøpt to buy 2 Peter
et kjøpesenter /2çøːpeˌsenter/ kjøpesenteret, kjøpesentre, kjøpesentrene a shopping centre 2 Peter
å kjøre /2çøːre/ kjører, kjørte, har kjørt to drive 2 Ken
  klokka er… /2klokɑ ær/ klokka er… the time is… 2 Ken
ei klokke /2kloke/ klokka, klokker, klokkene a clock, watch 2 Ken
en koffert /1kufeʈ/ kofferten, kofferter, koffertene a suitcase 2 Anna
en kopp /1kop/ koppen, kopper, koppene a cup 2 Peter
et kort /1koʈ/, /1kuʈ/ kortet, kort, kortene a card 2 Anna
å kunne /2kʉne/ kan, kunne, har kunnet (the infinitive of) can, be able to 2 Ken
  kvart /1kvɑʈ/   quarter 2 Maria
å lande /2lɑne/ lander, landet, har landet to land 2 Anna
å ligge /2lige/ ligger, lå, har ligget to stand, lie 2 Maria
en mandag /1mɑnˌdɑːg/ mandagen, mandager, mandagene a Monday 2 Ken
  meg /1mæi/   me 2 Ken
  mye /2myːe/   much, a lot, plenty 2 Maria
å måtte /2mote/ må, måtte, har måttet have to, must 2 Ken
  ni /1 niː/   nine 2 Maria
  noen /2nuːen/   some, somebody, any, anybody 2 Peter
et nummer /1numer/ nummeret, nummer/numre, numrene a number 2 Anna
  når /1når/   when 2 Maria
en onsdag /1unsˌdɑːg/ onsdagen, onsdager, onsdagene a Wednesday 2 Maria
  oss /1os/   us 2 Peter
en overgang /2oːverˌgɑŋ/ overgangen, overganger, overgangene a transition 2 Maria
å parkere /pɑr1keːre/ parkerer, parkerte, har parkert to park 2 Peter
en parkeringsplass /pɑr2keːriŋsˌplɑs/ parkeringsplassen,parkeringsplasser, parkeringsplassene a parking lot 2 Peter
en pose /2puːse/ posen, poser, posene a bag 2 Anna
en resepsjon /resep1ʃuːn/ resepsjonen, resepsjoner, resepsjonene a reception 2 Ken
  rett /1ret/   straight, directly 2 Peter
å rope /2ruːpe/ roper, ropte, har ropt to call, cry, shout 2 Anna
et rundstykke /2rʉnˌstyke/ rundstykket, rundstykker, rundstykkene a roll 2 Peter
å se /1seː/ ser, så, har sett to see 2 Ken
  selvfølgelig /sel1følgeli/   of course 2 Anna
en sentralstasjon /sen1trɑːlstɑˌʃuːn/  sentralstasjonen, sentralstasjoner, sentralstasjonene a central station 2 Ken
et sentrum /1sentrum/ sentret, sentre, sentrene a centre 2 Maria
å sjekke /2ʃeke/ sjekker, sjekket, har sjekket to check 2 Ken
  skal (å skulle) /1skɑl/   will, shall, is going to 2 Ken
et skilt /1ʃilt/ skiltet, skilt, skiltene a sign, signpost 2 Maria
å skulle /2skʉle/ skal, skulle, har skullet will, shall 2 Ken
å spise /2spiːse/ spiser, spiste, har spist to eat 2 Peter
å spørre /2spøre/ spør, spurte, har spurt to ask 2 Anna
å stenge /2steŋe/ stenger, stengte, har stengt to close 2 Peter
en studentby /stʉ1dentˌbyː/ studentbyen, studentbyer, studentbyene a student village 2 Ken
å stå /1stoː/ står, sto, har stått to stand 2 Anna
  sulten /2sʉltn̩/ sultent, sultne hungry 2 Peter
å takke /2tɑke/ takker, takket, har takket to thank 2 Peter
en taxi /1tæksi/ taxien, taxier, taxiene a taxi 2 Ken
en taxisjåfør /2tæksiʃoˌføːr/ taxisjåføren, taxisjåfører, taxisjåførene a taxi driver 2 Ken
  ti /1tiː/   ten 2 Peter
en time /2tiːme/ timen, timer, timene an hour, appointment, lesson 2 Maria
en tirsdag /1tiːʃˌɖɑːg/ tirsdagen, tirsdager, tirsdagene a Tuesday 2 Anna
  to /1tuː/   two 2 Anna
en torsdag /1toːʃˌɖɑːg/ torsdagen, torsdager, torsdagene a Thursday 2 Peter
  tre /1 treː/   three 2 Anna
  utenfor /2ʉːtn̩ˌfor/   outside 2 Anna
en vei /1væi/ veien, veier, veiene a road 2 Ken
  venstre /2venstre/   left 2 Peter
å vente /2vente/ venter, ventet, har ventet to wait 2 Anna
ei veske /2veske/ veska, vesker, veskene a handbag 2 Anna
  vil (å ville) /1vil/   wants to, will 2 Ken
å ville /2vile/ vil, ville, har villet wants to, will 2 Ken
  øst /1øst/   east 2 Peter
et øyeblikk /2øyeˌblik/ øyeblikket, øyeblikk, øyeblikkene a moment 2 Ken
  åtte /2ote/   eight 2 Ken
Tue, 14 Apr 2015 18:13:13 +0200