10 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
aktiv/¹ɑktiv/aktivt, aktiveنشيط / فعال 10Da
aldri/²ɑlːdri/أبدا 10Dd
altså/¹ɑltso/أي 10Bd
avansert/ɑvɑŋ¹seːʈ/avansert, avanserteمتقدم 10Ca
en ball/en ¹bɑl/ballen, baller, balleneكرة 10Ds
bedre/¹beːdre/أحسن / أفضل 10Aa
ei bedring/æi ²beːdriŋ/bedringa, bedringer, bedringeneتحسن 10Bs
et bein/et ¹bæin/beinet, bein, beinaساق 10Ds
bærbar/²bæːrˌbɑːr/bærbart, bærbareمحمول 10Ba
en bærbar PC/en ²bæːrˌbɑːr ²peːˌseː/den bærebare PC-en, b- PC-er, de b- PC-eneلابتوب 10Bs
et C-vitamin/et ¹seːvitɑˌmiːn/C-vitaminet, C-vitaminer, C-vitamineneڤيتامين سي 10Bs
en drøm/en ¹drøm/drømmen, drømmer, drømmeneحلم 10Ds
å drømme/o ²drøme/drømmer, drømte, har drømtأن يحلم 10Av
dårligst/¹doːɭikst/الأسوأ 10Ba
ei egenmelding/æi ²eːɡenˌmeliŋ/egenmeldinga, egenmeldinger, egenmeldingeneتشخيص ذاتي 10Bs
en ekspert/en eks¹pæʈ/eksperten, eksperter, eksperteneخبير 10As
ellers/¹eleʃ/وإلا 10B
enn/¹en/من 10B
et fall/et ¹fɑl/fallet, fall, falleneحالة 10Bs
en far/en ¹fɑːr/faren, fedre, fedreneأب 10Bs
en feber/en ¹feːber/feberen, febere, feberneحمى 10As
å feile/o ²fæile/feiler, feilet, har feiletأن يخطئ 10Av
en finger/en ¹fiŋer/fingeren, fingre, fingreneاصبع 10Cs
en form/en ¹form/formen, former, formeneحالة 10Ds
forresten/fo¹restn̩/بالمناسبة 10Ad
en fredag/en ¹freːˌdɑːg/fredagen, fredager, fredageneيوم الجمعة 10Bs
frisk/¹frisk/friskt, friskeمنعش / بصحة جيدة 10Ca
en grad/en ¹ɡrɑːd/graden, grader, gradeneدرجة شهادة 10As
å gråte/o ²ɡroːte/gråter, gråt, har gråttأن يبكي 10Av
en hals/en ¹hɑls/halsen, halser, halseneحلق رقبة 10As
hardere/²hɑːrere/أشد / أصعب / أقسى 10Da
ei helg/¹helg/helga, helger, helgeneعطلة نهاية الأسبوع 10Ds
ei helse/æi ²helse/helsa, helser, helseneصحة 10Bs
en hevelse/en ²heːvelse/hevelsen, hevelser, hevelseneانتفاخ / ورم 10Cs
hjemmefra/²jemeˌfrɑː/في البيت 10Bd
et hjerte/et ²jæʈe/hjertet, hjerter, hjerteneقلب 10Cs
ei hjerte- og lungeredning/æi ²jæʈe o ²luŋeˌredniŋ/-redninga, -redninger, -redningeneإنعاش القلب 10Cs
et hode/et ²hu:de/hodet, hoder, hodeneرأس 10Ds
å hoste/o ²huste/hoster, hostet, har hostetأن يسعل 10Av
huff/¹hʉf/أف 10B
hva feiler ham?ماذا به / ما خطبه؟ 10A
hvis/¹viːs/إذا 10B
en høst/en ¹høst/høsten, høster, høsteneخريف 10Bs
høyt (jf. høy)/¹høyt/مرتفع / طويل 10Da
en håndball/en ²honˌbɑl/håndballen, håndballer, håndballeneكرة اليد 10Ds
en håndballspiller/en ²honbɑlˌspiler/håndballspilleren, håndballspillere, håndballspillerneلاعب كرة يد 10Ds
i alle fall/i ²ɑle ˌfɑl/في كل الأحوال 10B
en idrett/en ²iːdret/idretten, idretter, idretteneنوع من أنواع الرياضة 10Ds
en influensa/en inflʉ¹ensɑ/influensaen, influensaer, influensaeneانفلونزا 10As
innom/²inom/ب 10Bp
et jentelag/et ²jenteˌlɑːɡ/jentelaget, jentelag, jentelageneفريق فتيات 10Ds
John/¹jun/(اسم علم) 10Bs
kald/¹kɑl/kaldt, kaldeبارد 10Aa
kaldere/²kɑlere/أبرد 10Aa
en kamp/en ¹kɑmp/kampen, kamper, kampeneمباراة 10Ds
å kaste opp/²kɑste ˌop/kaster opp, kastet opp, har kastet oppأن يتقيأ 10Av
kjempeflink/²çempeˌfliŋk/kjempeflinkt, kjempeflinkeماهر جدا / ذكي جدا 10Da
å klemme/o ²kleme/klemmer, klemte, har klemtأن يعصر / أن يضغط 10Av
en kondisjon/en kundi¹ʃuːn/kondisjonen, kondisjoner, kondisjoneneحالة / لياقة جسدية 10Ds
en kropp/en ¹krop/kroppen, kropper, kroppeneجسد 10Ds
kul/¹kʉːl/kult, kuleظريف / رائق المزاج 10Da
kvalm/¹kvɑlm/kvalmt, kvalmeأن يشعر بالغثيان 10Aa
la (å legge)/¹lɑː/وضع 10Av
et landslag/et ¹lɑnsˌlɑːɡ/landslaget, landslag, landslageneالمنتخب الوطني 10Ds
en legeattest/en ²leːɡeɑˌtest/legeattesten, legeattester, legeattesteneتقرير طبي 10Bs
ei legeerklæring/æi ²leːɡeærˌklæːriŋ/legeerklæringa, legeerklæringer, legeerklæringeneتقرير طبي 10Bs
ei leppe/æi ²lepe/leppa, lepper, leppeneشفة 10Cs
lett/¹let/lett, letteسهل 10Da
å levere/o le¹veːre/leverer, leverte, har levertأن يوصل 10Bv
ei lunge/æi ²luŋe/lunga, lunger, lungeneرئة 10Cs
en mage/en ²mɑːɡe/magen, mager, mageneمعدة 10As
et medisinskap/et medi¹siːnˌskɑːp/medisinskapet, medisinskap, medisinskapeneخزانة الأدوية 10Cs
en mester/en ¹mester/mesteren, mestre, mestreneماهر / بارع 10Ds
midt på/¹mit ¹poː/في وسط 10Ap
morsomst/¹muˌʃomst/الأكثر إضحاكاً 10Da
en munn/en ¹mʉn/munnen, munner, munneneفم 10Cs
en muskel/en ¹mʉskel/muskelen, muskeler, muskeleneعضلة 10Ds
ei natt/æi ¹nɑt/natta, netter, netteneليلة 10As
normal/nur¹mɑːl/normalt, normaleعادٍ 10Ba
NRK (Norsk rikskringkasting)/¹enˌær¹koː/هيئة الإذاعة النرويجية 10Bs
oktober/uk¹tuːber/تشرين الأول 10As
et OL/et ²uːel/OL-et, OL, OL-eneالألعاب الأولمبية 10Ds
olympisk/u¹lympisk/olympisk, olympiskeأولمبي 10Da
en ordning/en ²ordniŋ/ordningen, ordninger, ordningeneنظام 10Bs
ei overtid/æi ²oːveˌʈiːd/overtida, overtider, overtideneإضافي / ساعات إضافية 10Bs
ei panne/æi ²pɑne/panna, panner, panneneجبين 10As
å peke/o ²peːke/peker, pekte, har pektأن يؤشر 10Cv
en periode/en peri²uːde/perioden, perioder, periodeneفترة 10Bs
Planbygg/²plɑːnˌbyɡ/(اسم علم لشركة بناء) 10Bs
å puste/o ²pʉste/puster, pustet, har pustetأن يتنفس 10Av
ei pyjamasjakke/æi py¹ʃɑːmɑsˌjɑke/pyjamasjakka, pyjamasjakker, pyjamasjakkeneجاكيت البيجاما 10As
rask/¹rɑsk/rask, raskeسريع 10Da
å regne/o ²ræine/regner, regnet, har regnetأن تمطر 10Av
å representere/o represṇ¹teːre/representerer, representerte, har representertأن يمثل 10Dv
en resept/en re¹sept/resepten, resepter, resepteneوصفة طبية 10Cs
en rest/en ¹rest/resten, rester, resteneالباقي 10Cs
å risikere/o risi¹keːre/risikerer, risikerte, har risikertأن يخاطر 10Cv
Robin/¹robin/(اسم علم) 10As
en rygg/en ¹ryɡ/ryggen, rygger, ryggeneظهر 10As
en sesong/en se¹soŋ/sesongen, sesonger, sesongeneفصل السنة 10Ds
sin/¹siːn/sin, si, sitt, sineله / لها / لهم 10C
sine (jf. sin)/²siːne/sin, si, sitt, sineله / لها / لهم (اسماء الحمع) 10C
Sissel/²sisel/(اسم علم) 10Cs
sitt (jf. sin)/¹sit/sin, si, sitt, sine(الأسماء الحيادية) له / لها / لهم 10C
skadet/²skɑːdet/skadet, skadedeمصاب 10Da
å skjønne/o ²ʃøne/skjønner, skjønte, har skjøntأن يفهم 10Cv
en skogstur/en ¹skuksˌtʉːr/skogsturen, skogsturer, skogstureneنزهة في الغابة 10As
en skranke/en ²skrɑŋke/skranken, skranker, skrankeneمكتب الاستقبال 10Cs
skummel/¹skʉmel/skummelt, skumleمخيف 10Aa
slapp/¹ʃɭɑp/slapt, slappeمتعب 10Aa
å slå seg/o ¹ʃɭoː ˌsæi/أن يصاب 10Dv
å smake/o ²smɑːke/smaker, smakte, har smaktأن يذوق 10Bv
smertestillende/en ²smæʈeˌstilṇe/حبوب مسكنة 10Ca
å smitte/o ²smite/smitter, smittet, har smittetأن يعدي 10Av
å sovne/o ²sovne/sovner, sovnet, har sovnetأن يخلد إلى النوم 10Av
en sport/en ¹spoʈ/sporten, sporter, sporteneرياضة 10Ds
stakkars/²stɑkɑʃ/stakkars, stakkarsمسكين 10Aa
å stanse/o ²stɑnse/stanser, stanset, har stansetأن يتوقف 10Cv
sterk/¹stærk/sterkt, sterkeقوي 10Da
sterkere/²stærkere/أقوى 10Da
å stryke/o ²stryːke/stryker, strøk, har strøketأن يمسد 10Av
størst/¹støʃʈ/الأكبر 10Da
super/¹sʉːper/supert, supreرائع 10Ba
å svare/o ²svɑːre/svarer, svarte, har svartأن يجيب 10Cv
å svikte/o ²svikte/svikter, sviktet, har sviktetأن يخذل 10Cv
en tablett/en tɑ¹blet/tabletten, tabletter, tabletteneحبة 10Cs
en taktikk/en tɑk¹tik/taktikken, taktikker, taktikkeneتكتيك 10Ds
ei tann/æi ¹tɑn/tanna, tenner, tenneneسن 10Cs
en tannlege/en ²tɑŋˌleːɡe/tannlegen, tannleger, tannlegeneطبيب أسنان 10Cs
en tannlegetime/en ²tɑnleɡeˌtiːme/tannlegetimen, tannlegetimer, tannlegetimeneموعد عند طبيب الأسنان 10Cs
en tegnefilm/en ²tæineˌfilm/tegnefilmen, tegnefilmer, tegnefilmeneأفلام كارتون 10Bs
en temperatur/en temprɑ¹tʉːr/temperaturen, temperaturer, temperatureneحرارة 10As
et termometer/et tærmu¹meːter/termometeret, termometer, termometerneميزان حرارة 10As
til sammen/til ¹sɑmen/بالمحصلة 10B
tok (å ta)/¹tuːk/أخذ 10Cv
ei tran/æi ¹trɑːn/tranaزيت السمك 10Bs
en trankapsel/en ²trɑːnˌkɑpʃɭ̩/trankapselen, trankapsler, trankapsleneحبوب زيت السمك 10Bs
travel/¹trɑːvel/travelt, travleمشغول 10Ba
å trekke/o ²treke/trekker, trakk, har trukketأن يشد 10Cv
en trener/en ²treːner/treneren, trenere, trenerneمدرب 10Ds
ei trening/æi ²treːniŋ/treninga, treninger, treningeneتدريب 10Ds
å tro/o ¹truː/tror, trodde, har troddأن يظن 10Av
tror (å tro)/¹truːr/يظن 10Av
tydelig/²tyːdl̩i/tydelig, tydeligeواضح 10Aa
tøff/¹tøf/tøft, tøffeصعب 10Da
ei tåke/æi ²toːke/tåka, tåker, tåkeneضباب 10Bs
urolig/ʉ¹ruːli/urolig, uroligeمتوتر / مضطرب 10Aa
et utslett/et ²ʉːtˌʃɭet/utslettet, utslett, utsletteneطفح جلدي 10As
å vare/o ²vɑːre/varer, varte, har vartأن يدوم 10Cv
varm/¹vɑrm/varmt, varmeدافئ / حار 10Aa
en varmegrad/en ²vɑrmeˌgrɑːd/varmegraden, varmegrader, varmegradeneدرجة الحرارة فوق الصفر 10As
videre/²viːdere/إلى الأمام 10Ba
en vinter/en ¹vinter/vinteren, vintre, vintreneشتاء 10Bs
virkelig/²virkeli/حقاً 10Bd
vondt i magen/¹vunt i ²mɑːɡen/مغص 10A

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)