9.1 Ja - jo

9.1 Ja - jo

Yes

When your answer to a question like the following is positive, you use ja.
Liker du kaffe?
Do you like coffee?
Ja, jeg liker kaffe.
Yes, I do like coffee.
If the question contains a negation, we use jo instead of ja.
Liker du ikke kaffe? 
Don't you like coffee?
Jo, jeg liker kaffe.
Yes, I do like coffee.

en kopp kaffe