11 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
en alder /en ¹ɑlder/ alderen, aldre, aldrene عمر  11D s
  Alf Prøysen /¹ɑlf ¹prøysṇ/   (اسم علم)  11A s
  all /¹ɑl/   كل  11D  
  begeistret /be¹ɡæistret/ begeistret, begeistrede متحمس  11A a
en billett /en bi¹let/ billetten, billetter, billettene تذكرة  11D s
  bitte liten /²bite liːtn̩/   صغير جداً  11B d
  bratt /¹brɑt/ bratt, bratte مائل جداً / شديد الانحدار  11B a
et bryllup /et ²brylʉp/ bryllupet, brylluper, bryllupene عرس  11C s
en bygning /en ²bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene بناء  11C s
et dikt /et ¹dikt/ diktet, dikt, diktene قصيدة  11B s
ei dokke /æi ²doke/ dokka, dokker, dokkene دمية  11A s
et dokketeater /et ²doketeˌɑːter/ dokketeateret, dokketeatre, dokketeatrene مسرح عرائس  11A s
  ekte /²ekte/ ekte, ekte أصلي  11B a
et ektepar /et ²ekteˌpɑːr/ ekteparet, ektepar, ekteparene الزوجان  11A s
  endelig /²endeli/   أخيراً  11B d
et eventyr /et ²eːvenˌtyːr/ eventyret, eventyr, eventyrene حكاية خيالية  11A s
et eventyrteater /et ²eːvenˌtyːʈeˌɑːter/ eventyrteateret, eventyrteatre, eventyrteatrene مسرح الحكايات  11A s
  faktisk /¹fɑktisk/   بالفعل  11C d
en fan /en ¹fæːn/ fansen, fans, fansene معجب  11D s
  fantastisk /fɑn¹tɑstisk/ fantastisk, fantastiske رائع  11C a
en fest /en ¹fest/ festen, fester, festene حفلة  11A s
  Figaros bryllup /¹fiːɡɑrus ²brylʉp/   عرس فيغارو  11C s
en fiskelykke /en ²fiskeˌlyke/ fiskelykken, fiskelykker, fiskelykkene حظ صيد السمك  11B s
ei fiskestang /æi ²fiskeˌstɑŋ/ fiskestanga, fiskestanger, fiskestangene صنارة  11B s
et fjell /et ¹fjel/ fjellet, fjell, fjellene جبل  11B s
en flyplass /en ¹flyːˌplɑs/ flyplassen, flyplasser, flyplassene مطار  11D s
et folk /et ¹folk/ folket, folk, folkene الناس  11A s
en forestilling /en ²foːreˌstiliŋ/ forestillingen, forestillinger, forestillingene عرض  11A s
et galleri /et ɡɑle¹riː/ galleriet, gallerier, galleriene غاليري  11C s
  gammeldags /²ɡɑmelˌdɑks/ gammeldags, gammeldagse شخص على الموضة القديمة  11B a
en gitar /en gi¹tɑːr/ gitaren, gitarer, gitarene غيتار  11C s
  gjorde (å gjøre) /²juːre/   فعل (أن يفعل)  11D v
  gratis /¹grɑːtis/ gratis, gratis مجاناً  11D a
  Harald Sohlberg /²hɑrɑl ²suːlˌbær/   (اسم علم)  11C s
  hjelpsom /²jelpˌsom/ hjelpsomt, hjelpsome خدوم  11A a
  hjemover /¹jemˌoːver/   إلى المنزل  11D d
en hovedstad /en ²huːvedˌstɑːd/ hovedstaden, hovedstader, hovedstadene عاصمة  11C s
et hull /et ¹hʉl/ hullet, hull, hullene ثقب  11B s
å huske /o ²hʉske/ husker, husket, har husket أن يتذكر  11A v
å hyle /o ²hyːle/ hyler, hylte, har hylt أن يصرخ  11D v
en hyling /en ²hyːliŋ/ hylingen, hylinger, hylingene صراخ  11D s
en hyttetradisjon /en ²hytetrɑdiˌʃuːn/ hyttetradisjonen, hyttetradisjoner, hyttetradisjonene تقليد الكوخ  11B s
en hyttetur /en ²hyteˌtʉːr/ hytteturen, hytteturer, hytteturene رحلة إلى الكوخ  11B s
  i nærheten av /i ¹næːrˌheːtn̩ ɑv/   في القرب من  11D p
  i stedet /i ¹ste:de/   بدلاً من  11C  
  ikke sant? /²ike ¹sɑnt/   أليس كذلك؟  11D  
  innover /¹inˌoːver/   إلى الداخل  11B p
en invitasjon /en invitɑ¹ʃuːn/ invitasjonen, invitasjoner, invitasjonene دعوة  11C s
å invitere /o invi¹teːre/ inviterer, inviterte, har invitert ان يدعو  11A v
et kaos /et ¹kɑːus/ kaoset فوضى  11D s
  kjempebra /²çempeˌbrɑː/ kjempebra, kjempebra رائع  11D a
  kjølig /²çøːli/ kjølig, kjølige منعش / بارد  11B a
en konge /en ²koŋe/ kongen, konger, kongene ملك  11B s
en konsert /en kun¹sæʈ/ konserten, konserter, konsertene حفلة موسيقية  11D s
et kor /et ¹kuːr/ koret, kor, korene جوقة  11C s
en kultur /en kʉl¹tʉːr/ kulturen, kulturer, kulturene ثقافة  11C s
en kunst /en ¹kʉnst/ kunsten, kunster, kunstene فن  11C s
en larm /en ¹lɑrm/ larmen ضجيج  11B s
  lei seg /¹læi ˌsæi/ lei segt, lei sege حزين  11A a
  lenge siden /²leŋe ˌsiːdn̩/   منذ وقت طويل  11C d
å ligne /o ²liŋne/ ligner, lignet, har lignet أن يشبه  11D v
  lille (liten) /²lile/   صغير  11A a
et liv /et ¹liːv/ livet, liv, livene حياة  11B s
å love /o ²loːve/ lover, lovte, har lovt أن يعد  11D v
å lukte /o ²lukte/ lukter, luktet, har luktet أن يشم  11B v
en lykke /en ²lyke/ lykken, lykker, lykkene فرحة / سعادة  11D s
et maleri /et mɑle¹riː/ maleriet, malerier, maleriene لوحة  11C s
ei melding /æi ²meliŋ/ meldinga, meldinger, meldingene إشعار  11D s
  midt i /¹mit ¹iː/   وسط  11D d
  mindre /¹mindre/   أقل  11A a
å miste /o ²miste/ mister, mistet, har mistet أن يفقد  11A v
  Mozart /¹muːsɑʈ/   (اسم علم)  11C s
et nasjonalgalleri /et nɑʃu¹nɑːlɡɑleˌriː/ nasjonalgalleriet, nasjonalgallerier, nasjonalgalleriene غاليري وطنية  11C s
en natur /en nɑ¹tʉːr/ naturen, naturer, naturene طبيعة  11B s
  nede /²neːde/   في الأسفك  11B d
  Nina /²niːnɑ/   (اسم علم)  11C s
en nordmann /en ¹nurˌmɑn/ nordmannen, nordmenn, nordmennene (شخص) نرويجي  11B s
en opera /en ¹uːprɑ/ operaen, operaer, operaene أوبرا  11C s
å oppleve /o ¹opˌleːve/ opplever, opplevde, har opplevd أن يستمتع  11C v
  ordentlig /¹oɳʈɭi/ ordentlig, ordentlige بشكل لائق  11A a
å overnatte /o ²oːveˌɳɑte/ overnatter, overnattet, har overnattet أن يبيت  11D v
  Peer Gynt /per ¹ɡynt/   (اسم علم)  11C s
et politi /et puli¹tiː/ politiet شرطة  11D s
ei ramme /æi ²rɑme/ ramma, rammer, rammene إطار  11B s
en ring /en ¹riŋ/ ringen, ringer, ringene خاتم  11A s
en romantiker /en ru¹mɑntiker/ romantikeren, romantikere, romantikerne رومانسي  11B s
  rotete /²ruːtete/ rotete, rotete فوضوي  11A a
å rusle /o ²rʉʃɭe/ rusler, ruslet, har ruslet يتمشى  11B v
å rydde /o ²ryde/ rydder, ryddet, har ryddet أن يرتب  11A v
  ryddig /²rydi/ ryddig, ryddige مرتب  11A a
en ryggsekk /en ²ryɡˌsek/ ryggsekken, ryggsekker, ryggsekkene حقيبة ظهر  11B s
et rykte /et ²rykte/ ryktet, rykter, ryktene سمعة  11D s
  samlet /²sɑmlet/ samlet, samlede متجمِّع  11D a
en sang /en ¹sɑŋ/ sangen, sanger, sangene أغنية  11C s
en scene /en ²seːne/ scenen, scener, scenene مشهد  11D s
et show /et ¹ʃov/ showet, show, showene عرض  11D s
  si /¹siː/ sin, si, sitt, sine له / لها / لهم (إلخ.)  11B  
å sjekke /o ²ʃeke/ sjekker, sjekket, har sjekket أن يتفقد  11D v
  skitten /²ʃitṇ/ skittent, skitne قذر  11A a
å skje /o ¹ʃeː/ skjer, skjedde, har skjedd أن يحدث  11D v
en skjønnhet /en ¹ʃønˌheːt/ skjønnheten, skjønnheter, skjønnhetene جمال  11B s
en skomaker /en ¹skuːˌmɑːker/ skomakeren, skomakere, skomakerne إسكافي  11A s
å skulke /o ²skʉlke/ skulker, skulket, har skulket أن يتغيب  11D v
å slappe av /o ²ʃlɑpe ˌɑːv/ slapper av, slappet av, har slappet av أن يسترخي  11B v
  sliten /²ʃliːtn̩/ slitent, slitne تعبان  11B a
en slutt /en ¹ʃlʉt/ slutten, slutter, sluttene نهاية  11A s
en sti /en ¹stiː/ stien, stier, stiene طريق / مسار  11B s
å stige på /o ²stiːɡe ¹poː/ stiger på, steg på, har steget på تفضل بالدخول  11B v
en storby /en ²stuːrˌbyː/ storbyen, storbyer, storbyene مدينة  11B s
en strøm /en ¹strøm/ strømmen, strømmer, strømmene كهرباء  11B s
ei synd /æi ¹syn/ synda, synder, syndene شفقة  11A s
et tak /et ¹tɑːk/ taket, tak, takene سقف  11D s
  tankefull /²tɑŋkeˌfʉl/ tankefullt, tankefulle متفكر  11A a
et teater /et te¹ɑːter/ teateret, teatre, teatrene مسرح  11C s
en teaterforestilling /en te¹ɑːterˌfoːreˌstiliŋ/ teaterforestillingen, teaterforestillinger, teaterforestillingene عرض مسرحي  11A s
en tenåring /en ²tenˌoːriŋ/ tenåringen, tenåringer, tenåringene مراهق  11C s
ei tenåringsjente /æi ²tenoriŋsˌjente/ tenåringsjenta, tenåringsjenter, tenåringsjentene فتاة مراهقة  11D s
  til slutt /til ¹ʃlʉt/   في النهاية  11A  
et toalett /et tuɑ¹let/ toalettet, toaletter, toalettene دورة المياه  11B s
  totalt /tu¹tɑːlt/   مطلقاً  11D a
en tåre /en ²toːre/ tåren, tårer, tårene دمعة  11D s
  usikker /²ʉːˌsiker/ usikkert, usikre غير متأكد  11D a
en utedo /en ²ʉːteˌduː/ utedoen, utedoer, utedoene دورة المياه في كوخ خارجي  11B s
en utsikt /en ²ʉːtsikt/ utsikten, utsikter, utsiktene منظر  11B s
en utstilling /en ¹ʉːtˌstiliŋ/ utstillingen, utstillinger, utstillingene معرض  11C s
  vakker /¹vɑker/ vakkert, vakre جميل  11B a
et vann /et ¹vɑn/ vannet, vann, vannene بحيرة  11B s
  visste (å vite) /²viste/   عرف (أن يعرف)  11B v
  vunnet (å vinne) /²vʉnet/   أن يربح  11A v
  Wagner /¹vɑːɡner/   (اسم علم)  11C s
en ørret /en ²øret/ ørreten, ørreter, ørretene نوع من أنواع أسماك السلمون  11B s
ei årstid /æi ¹oːʃˌtiːd/ årstida, årstider, årstidene موسم  11B s

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)