11 Vocabulary

11 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
en alder /en ¹ɑlder/ alderen, aldre, aldrene an age 11D n
  Alf Prøysen /¹ɑlf ¹prøysṇ/   (proper name) 11A n
  all /¹ɑl/   all 11D  
  begeistret /be¹ɡæistret/ begeistret, begeistrede excited 11A a
en billett /en bi¹let/ billetten, billetter, billettene a ticket 11D n
  bitte liten /²bite liːtn̩/   very small, tiny 11B d
  bratt /¹brɑt/ bratt, bratte steep 11B a
et bryllup /et ²brylʉp/ bryllupet, brylluper, bryllupene a wedding 11C n
en bygning /en ²bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene a building 11C n
et dikt /et ¹dikt/ diktet, dikt, diktene a poem 11B n
ei dokke /æi ²doke/ dokka, dokker, dokkene a doll 11A n
et dokketeater /et ²doketeˌɑːter/ dokketeateret, dokketeatre, dokketeatrene a puppet theater 11A n
  ekte /²ekte/ ekte, ekte real, genuine 11B a
et ektepar /et ²ekteˌpɑːr/ ekteparet, ektepar, ekteparene a married couple 11A n
  endelig /²endeli/   finally 11B d
et eventyr /et ²eːvenˌtyːr/ eventyret, eventyr, eventyrene a fairy tale 11A n
et eventyrteater /et ²eːvenˌtyːʈeˌɑːter/ eventyrteateret, eventyrteatre, eventyrteatrene a fairy tale theatre 11A n
  faktisk /¹fɑktisk/   actually 11C d
en fan /en ¹fæːn/ fansen, fans, fansene a fan 11D n
  fantastisk /fɑn¹tɑstisk/ fantastisk, fantastiske fantastic 11C a
en fest /en ¹fest/ festen, fester, festene a party, fiest 11A n
  Figaros bryllup /¹fiːɡɑrus ²brylʉp/   The Marriage of Figaro 11C n
en fiskelykke /en ²fiskeˌlyke/ fiskelykken, fiskelykker, fiskelykkene a fishing luck 11B n
ei fiskestang /æi ²fiskeˌstɑŋ/ fiskestanga, fiskestanger, fiskestangene a rod 11B n
et fjell /et ¹fjel/ fjellet, fjell, fjellene a mountain 11B n
en flyplass /en ¹flyːˌplɑs/ flyplassen, flyplasser, flyplassene an airport 11D n
et folk /et ¹folk/ folket, folk, folkene a people 11A n
en forestilling /en ²foːreˌstiliŋ/ forestillingen, forestillinger, forestillingene a show 11A n
et galleri /et ɡɑle¹riː/ galleriet, gallerier, galleriene a gallery 11C n
  gammeldags /²ɡɑmelˌdɑks/ gammeldags, gammeldagse old fashioned 11B a
en gitar /en gi¹tɑːr/ gitaren, gitarer, gitarene a guitar 11C n
  gjorde (å gjøre) /²juːre/   did, made 11D v
  gratis /¹grɑːtis/ gratis, gratis free (of charge), gratis 11D a
  Harald Sohlberg /²hɑrɑl ²suːlˌbær/   (proper name) 11C n
  hjelpsom /²jelpˌsom/ hjelpsomt, hjelpsome helpful 11A a
  hjemover /¹jemˌoːver/   homewards 11D d
en hovedstad /en ²huːvedˌstɑːd/ hovedstaden, hovedstader, hovedstadene a capital 11C n
et hull /et ¹hʉl/ hullet, hull, hullene a hole 11B n
å huske /o ²hʉske/ husker, husket, har husket to remember 11A v
å hyle /o ²hyːle/ hyler, hylte, har hylt to scream, yell 11D v
en hyling /en ²hyːliŋ/ hylingen, hylinger, hylingene a screaming 11D n
en hyttetradisjon /en ²hytetrɑdiˌʃuːn/ hyttetradisjonen, hyttetradisjoner, hyttetradisjonene a cottage tradition 11B n
en hyttetur /en ²hyteˌtʉːr/ hytteturen, hytteturer, hytteturene a trip to a cottage 11B n
  i nærheten av /i ¹næːrˌheːtn̩ ɑv/   near, close to 11D p
  i stedet /i ¹ste:de/   instead 11C  
  ikke sant? /²ike ¹sɑnt/   right? 11D  
  innover /¹inˌoːver/   inward 11B p
en invitasjon /en invitɑ¹ʃuːn/ invitasjonen, invitasjoner, invitasjonene an invitation 11C n
å invitere /o invi¹teːre/ inviterer, inviterte, har invitert to invite 11A v
et kaos /et ¹kɑːus/ kaoset a chaos 11D n
  kjempebra /²çempeˌbrɑː/ kjempebra, kjempebra awesome 11D a
  kjølig /²çøːli/ kjølig, kjølige cool, chilly 11B a
en konge /en ²koŋe/ kongen, konger, kongene a king 11B n
en konsert /en kun¹sæʈ/ konserten, konserter, konsertene a concert 11D n
et kor /et ¹kuːr/ koret, kor, korene a chorus 11C n
en kultur /en kʉl¹tʉːr/ kulturen, kulturer, kulturene a culture 11C n
en kunst /en ¹kʉnst/ kunsten, kunster, kunstene an art 11C n
en larm /en ¹lɑrm/ larmen a noise 11B n
  lei seg /¹læi ˌsæi/ lei segt, lei sege upset, sorry 11A a
  lenge siden /²leŋe ˌsiːdn̩/   long ago 11C d
å ligne /o ²liŋne/ ligner, lignet, har lignet to resemble 11D v
  lille (liten) /²lile/   small 11A a
et liv /et ¹liːv/ livet, liv, livene a life 11B n
å love /o ²loːve/ lover, lovte, har lovt to promise 11D v
å lukte /o ²lukte/ lukter, luktet, har luktet to smell 11B v
en lykke /en ²lyke/ lykken, lykker, lykkene a happiness 11D n
et maleri /et mɑle¹riː/ maleriet, malerier, maleriene a painting 11C n
ei melding /æi ²meliŋ/ meldinga, meldinger, meldingene a message 11D n
  midt i /¹mit ¹iː/   in the middle of 11D d
  mindre /¹mindre/   less 11A a
å miste /o ²miste/ mister, mistet, har mistet to lose 11A v
  Mozart /¹muːsɑʈ/   (proper name) 11C n
et nasjonalgalleri /et nɑʃu¹nɑːlɡɑleˌriː/ nasjonalgalleriet, nasjonalgallerier, nasjonalgalleriene a national gallery 11C n
en natur /en nɑ¹tʉːr/ naturen, naturer, naturene a nature 11B n
  nede /²neːde/   down, downstairs 11B d
  Nina /²niːnɑ/   (proper name) 11C n
en nordmann /en ¹nurˌmɑn/ nordmannen, nordmenn, nordmennene a Norwegian 11B n
en opera /en ¹uːprɑ/ operaen, operaer, operaene an opera 11C n
å oppleve /o ¹opˌleːve/ opplever, opplevde, har opplevd to experience, enjoy 11C v
  ordentlig /¹oɳʈɭi/ ordentlig, ordentlige properly 11A a
å overnatte /o ²oːveˌɳɑte/ overnatter, overnattet, har overnattet to stay the night 11D v
  Peer Gynt /per ¹ɡynt/   (proper name) 11C n
et politi /et puli¹tiː/ politiet a police 11D n
ei ramme /æi ²rɑme/ ramma, rammer, rammene a frame 11B n
en ring /en ¹riŋ/ ringen, ringer, ringene a ring 11A n
en romantiker /en ru¹mɑntiker/ romantikeren, romantikere, romantikerne a romantic 11B n
  rotete /²ruːtete/ rotete, rotete messy 11A a
å rusle /o ²rʉʃɭe/ rusler, ruslet, har ruslet to stroll 11B v
å rydde /o ²ryde/ rydder, ryddet, har ryddet to tidy 11A v
  ryddig /²rydi/ ryddig, ryddige tidy 11A a
en ryggsekk /en ²ryɡˌsek/ ryggsekken, ryggsekker, ryggsekkene a backpack 11B n
et rykte /et ²rykte/ ryktet, rykter, ryktene a rumour, reputation 11D n
  samlet /²sɑmlet/ samlet, samlede gathered 11D a
en sang /en ¹sɑŋ/ sangen, sanger, sangene a song 11C n
en scene /en ²seːne/ scenen, scener, scenene a scene 11D n
et show /et ¹ʃov/ showet, show, showene a show 11D n
  si /¹siː/ sin, si, sitt, sine his, hers, its, one's, theirs 11B  
å sjekke /o ²ʃeke/ sjekker, sjekket, har sjekket to check 11D v
  skitten /²ʃitṇ/ skittent, skitne dirty 11A a
å skje /o ¹ʃeː/ skjer, skjedde, har skjedd to happen, occur 11D v
en skjønnhet /en ¹ʃønˌheːt/ skjønnheten, skjønnheter, skjønnhetene a beauty 11B n
en skomaker /en ¹skuːˌmɑːker/ skomakeren, skomakere, skomakerne a shoemaker 11A n
å skulke /o ²skʉlke/ skulker, skulket, har skulket to shirk 11D v
å slappe av /o ²ʃlɑpe ˌɑːv/ slapper av, slappet av, har slappet av to relax 11B v
  sliten /²ʃliːtn̩/ slitent, slitne tired 11B a
en slutt /en ¹ʃlʉt/ slutten, slutter, sluttene an end 11A n
en sti /en ¹stiː/ stien, stier, stiene a path 11B n
å stige på /o ²stiːɡe ¹poː/ stiger på, steg på, har steget på to enter 11B v
en storby /en ²stuːrˌbyː/ storbyen, storbyer, storbyene a city 11B n
en strøm /en ¹strøm/ strømmen, strømmer, strømmene a power, electricity 11B n
ei synd /æi ¹syn/ synda, synder, syndene a pity 11A n
et tak /et ¹tɑːk/ taket, tak, takene a roof 11D n
  tankefull /²tɑŋkeˌfʉl/ tankefullt, tankefulle pensive, thoughtful 11A a
et teater /et te¹ɑːter/ teateret, teatre, teatrene a theatre 11C n
en teaterforestilling /en te¹ɑːterˌfoːreˌstiliŋ/ teaterforestillingen, teaterforestillinger, teaterforestillingene a (theatre) play 11A n
en tenåring /en ²tenˌoːriŋ/ tenåringen, tenåringer, tenåringene a teenager 11C n
ei tenåringsjente /æi ²tenoriŋsˌjente/ tenåringsjenta, tenåringsjenter, tenåringsjentene a teenage girl 11D n
  til slutt /til ¹ʃlʉt/   finally, in the end, eventually 11A  
et toalett /et tuɑ¹let/ toalettet, toaletter, toalettene a toilet 11B n
  totalt /tu¹tɑːlt/   total 11D a
en tåre /en ²toːre/ tåren, tårer, tårene a tear 11D n
  usikker /²ʉːˌsiker/ usikkert, usikre uncertain 11D a
en utedo /en ²ʉːteˌduː/ utedoen, utedoer, utedoene an outhouse 11B n
en utsikt /en ²ʉːtsikt/ utsikten, utsikter, utsiktene a view 11B n
en utstilling /en ¹ʉːtˌstiliŋ/ utstillingen, utstillinger, utstillingene an exhibition 11C n
  vakker /¹vɑker/ vakkert, vakre beautiful 11B a
et vann /et ¹vɑn/ vannet, vann, vannene a lake 11B n
  visste (å vite) /²viste/   knew 11B v
  vunnet (å vinne) /²vʉnet/   won 11A v
  Wagner /¹vɑːɡner/   (proper name) 11C n
en ørret /en ²øret/ ørreten, ørreter, ørretene a trout 11B n
ei årstid /æi ¹oːʃˌtiːd/ årstida, årstider, årstidene a season 11B n

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition