4 Vocabulary

4 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
  allerede /ɑle²reːde/   already 04B d
  andre /²ɑndre/   second, other 04D  
  august /æʉ¹ɡʉst/   August 04C n
et barn /et ¹bɑːɳ/ barnet, barn, barna a child 04B n
å begynne /o be¹jyne/ begynner, begynte, har begynt to begin 04A v
  Bens /¹bens/   Ben's 04B n
en bensinstasjon /en ben¹siːnstɑˌʃuːn/ bensinstasjonen, bensinstasjoner, bensinstasjonene a petrol station 04C n
en brus /en ¹brʉːs/ brusen, brus, brusene a (bottle of) soda pop 04A n
en butikk /en bʉ¹tik/ butikken, butikker, butikkene a shop 04A n
  cirka (ca.) /¹sirkɑ/   ca 04D d
  da /¹dɑː/   then 04D d
å drikke /o ²drike/ drikker, drakk, har drukket to drink 04A v
å dusje /o ²dʉʃe/ dusjer, dusjet, har dusjet to take a shower 04B v
  eller /¹eler/   or 04D  
  fin /¹fiːn/ fint, fine fine 04B a
en forelder /en for¹elder/ forelderen, foreldre, foreldrene a parent 04D n
  foreldre (en forelder) /for¹eldre/   parents 04D n
å forklare /o for¹klɑːre/ forklarer, forklarte, har forklart to explain 04D v
å forstå /o fo¹ʃʈoː/ forstår, forstod, har forstått to understand 04D v
en fotball /en ²futˌbɑl/ fotballen, fotballer, fotballene a football 04A n
  fram /¹frɑm/   ahead, on 04D d
en fødselsdag /en ¹føtselsˌdɑːɡ/ fødselsdagen, fødselsdager, fødselsdagene a birthday 04C n
  først /¹føʃʈ/   first 04D d
å /o ¹foː/ får, fikk, har fått to get, receive 04C v
en gave /en ²gɑːve/ gaven, gaver, gavene a gift, present 04C n
å gi /o ¹jiː/ gir, ga, har gitt to give 04A v
  gir (å gi) /¹jiːr/ gir, ga, har gitt gives 04A v
  gjerne /²jæːɳe/   rather, would like 04C d
  gøy /¹gøy/   fun 04A a
  halv /¹hɑl/ halvt, halve half 04B a
  ham /¹hɑm/   him 04A  
  hans /¹hɑns/   his 04B  
  henne /²hene/   her 04C  
en hjelp /en ¹jelp/ hjelpen (uncountable) a help 04C n
  hm /¹hṃ/   hm (for hesitation/doubt) 04D  
  hos /¹hus/   at 04A p
  hundre /²hʉndre/   hundred 04D  
  hver /¹væːr/ hvert every, each 04A  
  hvilken /¹vilken/   which, what 04C  
  hvilket /¹vilket/   which 04C  
  høyre /¹høyre/   right 04D a
  i nærheten /i ¹næːrˌheːtṇ/   near, nearby 04C d
  ingen /²iŋen/   no 04A  
  ingenting /²iŋenˌtiŋ/   nothing 04D  
en is /en ¹iːs/ isen, iser, isene an ice cream, ice 04A n
en jobb /en ¹job/ jobben, jobber, jobbene a job 04B n
en kaffe /en ²kɑfe/ kaffen, kaffer, kaffene a coffee 04A n
et kart /et ¹kɑʈ/ kartet, kart, kartene a map 04D n
en kilometer /en ¹çiloˌmeːter/ kilometeren, kilometer, kilometerne a kilometre 04D n
  kjær /¹çæːr/ kjært, kjære dear 04D a
en klasse /en ²klɑse/ klassen, klasser, klassene a class 04D n
en klem /en ¹klem/ klemmen, klemmer, klemmene a hug 04A n
  klokka /²klokɑ/   at ___ (o'clock) 04B  
et kontor /et kun¹tuːr/ kontoret, kontorer, kontorene an office 04B n
  koselig /²kuːʃɭi/ koselig, koselige cosy, nice 04A a
et kryss /et ¹krys/ krysset, kryss, kryssene a junction, crossroads 04C n
  kvart /¹kvɑʈ/   quarter 04B  
å lage /o ²lɑːge/ lager, lagde, har lagd to make 04B v
å legge /o ²lege/ legger, la, har lagt to lay, put 04D v
å lese /o ²leːse/ leser, leste, har lest to read 04D v
  like i nærheten /²liːke i ¹næːrˌheːtṇ/   close, nearby 04B  
ei lomme /æi ²lume/ lomma, lommer, lommene a pocket 04D n
et lyskryss /et ²lyːsˌkrys/ lyskrysset, lyskryss, lyskryssene a traffic light 04C n
å lære /o ²læːre/ lærer, lærte, har lært to learn 04D v
å løfte /o ²løfte/ løfter, løftet, har løftet to lift 04A v
ei matbu /²mɑːtˌbʉːɑ/ matbua, matbuer, matbuene local general store 04C n
å mene /o ²meːne/ mener, mente, har ment to think 04C v
en meter /en ¹meːter/ meteren, meter, metrene a metre 04D n
et minutt /et mi¹nʉt/ minuttet, minutter, minuttene a minute 04A n
ei mor /æi ¹muːr/ mora, mødre, mødrene a mother 04C n
et nabolag /et ²nɑːbuˌlɑːɡ/ nabolaget, nabolag, nabolagene a neighbourhood 04B n
  niende /¹niːende/   ninth 04D  
  nær /¹næːr/ nært, nære near 04B a
en nærhet /en ¹næːrˌheːt/ nærheten, - , nærhetene a vicinity, nearness 04B n
en onsdag /en ¹unsˌdɑːg/ onsdagen, onsdager, onsdagene a Wednesday 04D n
  opp /¹op/   up 04A d
  over /¹oːver/   past, over 04B p
en pakke /en ²pɑke/ pakken, pakker, pakkene a package 04C n
en post (et postkontor) /en ¹post/ posten a post office 04C n
et postkontor /et ¹postkunˌtuːr/ postkontoret, postkontor, postkontorene a post office 04C n
  på vei /po ¹væi/   on the way 04C  
en retning /en ²retniŋ/ retningen, retninger, retningene a direction 04C n
  rett /¹ret/ rett, rette straight, directly 04C a
  samme /²sɑme/   same 04C  
  sann /¹sɑn/ sant, sanne true 04A a
  sant (cf. sann) /¹sɑnt/ sant, sanne true 04A a
  sein /¹sæin/ seint, seine late 04C a
å sende /o ²sene/ sender, sendte, har sendt to send 04C v
en side /en ²siːde/ siden, sider, sidene a side, page 04C n
  sist /¹sist/ sist, siste last 04B a
  sju /¹ʃʉː/   seven 04B  
å spille /o ²spile/ spiller, spilte, har spilt to play 04A v
  straks /¹strɑks/   immediately 04C d
et sykehus /et ²syːkeˌhʉːs/ sykehuset, sykehus, sykehusene a hospital 04B n
å takke /o ²tɑke/ takker, takket, har takket to thank 04C v
å tegne /o ²tæine/ tegner, tegnet, har tegnet to draw 04D v
  ti /¹tiː/   ten 04A  
  tiende /¹tiːende/   tenth 04C  
å treffe /o ²trefe/ treffer, traff, har truffet to meet 04B v
en tur /en ¹tʉːr/ turen, turer, turene a hike, trip 04C n
  tusen /¹tʉːsn̩/   thousand 04C  
en ungdomsskole /en ²uŋˌdomˌskuːle/ ungdomsskolen, ungdomsskoler, ungdomsskolene a middle school 04D n
  ved siden av /ve ²siːdn̩ ˌɑːv/   beside 04C p
en vei /en ¹væi/ veien, veier, veiene a road 04C n
et veikryss /et ²væiˌkrys/ veikrysset, veikryss, veikryssene an intersection 04C n
å vekke /o ²veke/ vekker, vekket, har vekket to awaken 04B v
  vel /¹vel/   well 04D d
  venstre /¹venstre/   left 04D  
å vise /o ²viːse/ viser, viste, har vist to show 04D v
å åpne /o ²oːpne/ åpner, åpnet, har åpnet to open 04C v
  åtte /²ote/   eight 04B  

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition