8 Vocabulary

8 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
  aha /ɑ¹hɑː/   a-ha 08B  
en arm /en ¹ɑrm/ armen, armer, armene an arm 08A n
  at /¹ɑt/   that 08D  
  begge /²bege/   both 08D  
en beskjed /en be¹ʃeː/ beskjeden, beskjeder, beskjedene a message 08A n
  best /¹best/ god, best, beste best 08D a
å bestemme /o be¹steme/ bestemmer, bestemte, har bestemt to determine 08B v
  bestemt /be¹stemt/ bestemt, bestemte specific, definite 08C a
å bla /o ¹blɑː/ blar, bladde, har bladd to browse, leaf trough 08C v
en blyant /en ¹blyːɑnt/ blyanten, blyanter, blyantene a pencil 08B n
ei bok /æi ¹buːk/ boka, bøker, bøkene a book 08A n
en deltaker /en ²deːlˌtɑːker/ deltakeren, deltakere, deltakerne a participant 08B n
  derfor /¹dærˌfor/   therefore 08B d
en disiplin /en disi¹pliːn/ disiplinen, disipliner, disiplinene a discipline 08D n
  ekstra /¹ekstrɑ/ ekstra, ekstra extra, additional 08C a
  Eli /¹eːli/   (proper name) 08A n
  enda /²endɑ/   yet (another) 08A d
en engelskprøve /en ²eŋelskˌprøːve/ engelskprøven, engelskprøver, engelskprøvene an English test 08D n
et fag /et ¹fɑːɡ/ faget, fag, fagene a subject 08D n
et favorittfag /et fɑvo¹ritˌfɑːɡ/ favorittfaget, favorittfag, favorittfagene a favourite subject 08D n
  fikk /¹fik/   got 08D v
  flau /¹flæʉ/ flaut, flaue embarrassed 08A a
  flere /¹fleːre/   several, more 08C a
  fordi /fo¹ɖiː/   because 08D  
  fri /¹friː/ fritt, frie free 08D a
et friminutt /et ¹friːmiˌnʉt/ friminuttet, friminutter, friminuttene a break 08D n
  fulgt (å følge) /¹fʉlkt/   followed 08C v
å følge /o ²føle/ følger, fulgte, har fulgt to follow 08C v
  før /¹føːr/   before 08B d
  fått (å få) /¹fot/   got 08A v
  gjort (å gjøre) /¹juʈ/   done, made 08C v
å glemme /o ²gleme/ glemmer, glemte, har glemt to forget 08D v
en gubbe /en ɡʉbe/ gubben, gubber, gubbene an old man, geezer 08A n
å gå på tur /o ¹goː po ¹tʉːr/   to go for a hike 08A v
  gått (å gå) /¹got/   gone 08A v
en halvtime /en ²hɑlˌtiːme/ halvtimen, halvtimer, halvtimene half an hour 08C n
  heldig /²heldi/ heldig, heldige lucky 08A a
ei historie /æi his¹tuːrie/ historia, historier, historiene a history 08D n
  hit /¹hiːt/   here 08B d
  hvor lenge /¹vur ²leŋe/   how long 08B  
ei hytte /æi ²hyte/ hytta, hytter, hyttene a cabin 08C n
å høres /o ²høːres/   to sound 08C v
en høstdag /en ²høstˌdɑːɡ/ høstdagen, høstdager, høstdagene an autumn day 08C n
et høstsalg /et ²høstˌsɑlɡ/ høstsalget, høstsalg, høstsalgene an autumn sale 08C n
ei hånd /æi ¹hon/ hånda, hender, hendene a hand 08A n
  jippi /¹jipi/   yippee 08A  
en karakter /en kɑrɑk¹teːr/ karakteren, karakterer, karakterene a grade, rating 08D n
å kaste /o ²kɑste/ kaster, kastet, har kastet to throw 08A v
en keeper /en ¹kiːper/ keeperen, keepere, keeperne a keeper 08A n
å kikke /o ²çike/ kikker, kikket, har kikket to look 08C v
  kjedelig /²çeːdli/ kjedelig, kjedelige boring 08A a
  kjempekjedelig /²çempeˌçeːdeli/ kjempekjedelig, kjempekjedelige incredibly boring 08A a
  kjempelett /²çempeˌlet/ kjempelett, kjempelette really easy 08D a
et klasserom /et ²klɑseˌrum/ klasseromet, klasserom, klasserommene a classroom 08B n
ei kunstutstilling /en ¹kʉnstˌʉːtˌstiliŋ/ kunstutstillinga, kunstutstillinger, kunstutstillingene an art exhibition 08C n
et kurs /et ¹kʉːʃ/ kurset, kurs, kursene a course 08B n
et land /et ¹lɑn/ landet, land, landene a country 08B n
en lillebror /en ²lile̩bruːr/ lillebroren, lillebrødre, lillebrødrene a little/baby brother 08A n
å låne /o ²loːne/ låner, lånte, har lånt to borrow 08A v
å male /o ²mɑːle/ maler, malte, har malt to paint 08A v
en matematikk /en mɑtmɑ¹tik/ matematikken, matematikker, matematikkene mathematics 08D n
et menneske /et ²meneske/ mennesket, mennesker, menneskene a person, human being 08B n
  mest /¹mest/   most 08C a
  mine (cf. min) /²miːne/ min, mitt, mine my, mine 08D  
en måned /en ²moːned/ måneden, måneder, månedene a month 08B n
  nam /¹nɑm/   yum 08A  
et naturfag /et nɑ¹tʉːrˌfɑːɡ/ naturfaget, naturfag, naturfagene a science 08D n
  neste /²neste/   next 08B a
  nettopp /¹netˌop/   just 08C d
et norskkurs /et ¹noʃˌkʉːʃ/ norskkurset, norskkurs, norskkursene a Norwegian course 08B n
  om /¹om/   whether, if 08D  
ei oppgave /æi ²opˌɡɑːve/ oppgava, oppgaver, oppgavene a task, exercise 08D n
  opptatt /¹opˌtɑt/   busy 08D a
  overskyet /²oːveˌʃyːet/ overskyet, overskyede cloudy 08C a
å pakke /o ²pɑke/ pakker, pakket, har pakket to pack, wrap 08C v
ei pannekake /æi ²pɑneˌkɑːke/ pannekaka, pannekaker, pannekakene a pancake 08A n
en pause /en ²pæʉse/ pausen, pauser, pausene a break, interval 08B n
  pen /¹peːn/ pent, pene pretty 08C a
  perfekt /pær¹fekt/ perfekt, perfekte perfect 08C a
en prøve /en ²prøːve/ prøven, prøver, prøvene a test, sample 08D n
et regn /et ¹ræin/ regnet rain 08C n
ei rute /æi ²rʉːte/ ruta, ruter, rutene a route 08C n
å rødme /o ²rødme/ rødmer, rødmet, har rødmet to blush 08A v
et samfunnsfag /et ²sɑmfʉnsˌfɑːɡ/ samfunnsfaget, samfunnsfag, samfunnsfagene social science 08D n
å ses /o ¹seːs/ ses, sås, har settes to see one another 08C v
en sjokolade /en ʃuku¹lɑːde/ sjokoladen, sjokolader, sjokoladene a chocolate 08C n
en skog /en ¹skuːɡ/ skogen, skoger, skogene a forest 08C n
en skogsvei /en ¹skuksˌvæi/ skogsveien, skogsveier, skogsveiene a forest road 08C n
ei skrivebok /æi ²skriːveˌbuːk/ skriveboka, skrivebøker, skrivebøkene a notebook 08B n
et språk /et ¹sproːk/ språket, språk, språkene a language 08B n
  spør (å spørre) /¹spør/   asks 08D v
å stenge /o ²steŋe/ stenger, stengte, har stengt to close 08A v
ei storesøster /æi ²stuːreˌsøster/ storesøstera, storesøstre, storesøstrene a big sister 08A n
å studere /o stʉ¹deːre/ studerer, studerte, har studert to study 08B v
et supermarked /et ¹sʉːperˌmɑrked/ supermarkedet, supermarkeder, supermarkedene a supermarket 08C n
en sykkel /en ¹sykel/ sykkelen, sykler, syklene a bicycle 08C n
en sykkeltur /en ¹sykelˌtʉːr/ sykkelturen, sykkelturer, sykkelturene a bicycle ride 08C n
å sykle /o ²sykle/ sykler, syklet, har syklet to cycle 08A v
ei sykling /æi ²sykliŋ/ syklinga a cycling 08C n
ei søster /æi ²søster/ søstera, søstre, søstrene a sister 08A n
ei tavle /æi ²tɑvle/ tavla, tavler, tavlene a blackboard 08D n
en tekst /en ¹tekst/ teksten, tekster, tekstene a text 08D n
en time /en ²tiːme/ timen, timer, timene a lesson, appointment 08B n
en torsdag /en ¹toːʃˌɖɑːg/ torsdagen, torsdager, torsdagene a Thursday 08D n
et trinn /et ¹trin/ trinnet, trinn, trinnene a level 08D n
  tung /¹tuŋ/ tungt, tunge heavy 08B a
en tursekk /en ¹tʉːˌʃek/ tursekken, tursekker, tursekkene a backpack 08C n
å undervise /o ²ʉnerˌviːse/ underviser, underviste, har undervist to teach 08B v
  urettferdig /²ʉːretˌfæːɖi/ urettferdig, urettferdige unfair 08D a
  uten /²ʉːten/   without 08D p
  utrolig /ʉ¹truːli/ utrolig, utrolige incredible 08D a
å uttale /o ¹ʉːˌtɑːle/ uttaler, uttalte, har uttalt to pronounce 08B v
  vanskelig /²vɑnskeli/ vanskelig, vanskelige difficult 08D a
  via /¹viːa/   via 08C p
en vind /en ¹vin/ vinden, vinder, vindene a wind 08C n
et viskelær /²viskeˌlæːr/ viskelæret, viskelær, viskelærene an eraser 08B n
  vært (å være) /¹væʈ/   been 08A v
et værvarsel /et ²væːrˌvɑʃɭ̩/ værvarselet, værvarsler, værvarslene a weather forecast 08C n
å øve /o ²øːve/ øver, øvde, har øvd to practice 08D v

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition