9 Vocabulary

9 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
  absolutt /ɑpsu¹lʉt/ absolutt, absolutte absolutely, absolute 09A a
  akutt /ɑ¹kʉt/ akutt, akutte acute 09C a
en analyse /en ɑnɑ¹lyːse/ analysen, analyser, analysene an analysis 09C n
  Andersen /²ɑneʃɳ̩/   (proper name) 09C n
et ansvar /et ²ɑnˌsvɑːr/ ansvaret a responsibility 09B n
et arbeid /et ²ɑrbæid/ arbeidet, arbeider, arbeidene a work 09A n
et arbeidsliv /et ²ɑrbæidsˌliːv/ arbeidslivet a working life 09D n
en artikkel /en ɑ¹ʈikel/ artikkelen, artikkeler, artikkelene an article 09D n
et AS (aksjeselskap) /et ²ɑːˌes/ AS-et, AS, AS-ene a corporation (stock company) 09B n
en avdelingsleder /en ɑv¹deːliŋsˌleːder/ avdelingslederen, avdelingsledere, avdelingslederne a department manager 09A n
en avtale /en ²ɑːvˌtɑːle/ avtalen, avtaler, avtalene an agreement 09B n
et bagasjerom /et bɑ¹ɡɑːʃeˌrum/ bagasjerommet, bagasjerom, bagasjerommene trunk (of a car) 09A n
en baker /en ²bɑːker/ bakeren, bakere, bakerne a baker 09D n
en barnehagelærer /en ²bɑːɳeˌhɑːɡeˌlæːrer/ barnehagelæreren, barnehagelærere, barnehagelærerne a kindergarten teacher 09A n
å behandle /o be¹hɑndle/ behandler, behandlet, har behandlet to treat 09C v
et blod /et bluː/ blodet a blood 09C n
en blodprøve /en ²bluːˌprøːve/ blodprøven, blodprøver, blodprøvene a blood sample 09C n
en blodåre /en ²bluːˌoːre/ blodåren, blodårer, blodårene a vein 09C n
en bomull /en ²buˌmʉl/ bomullen, bomuller, bomullene a cotton 09C n
en bonde /en ²bune/ bonden, bønder, bøndene a farmer 09D n
et budsjett /et bʉd¹ʃet/ budsjettet, budsjetter, budsjettene a budget 09B n
å burde /o ²bʉɖe/ bør, burde, har burdet ought to (should) 09C v
en buss /en ¹bʉs/ bussen, busser, bussene a bus 09A n
en bussjåfør /en ²bʉsʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene a bus driver 09A n
et byggeprosjekt /et ²byɡepruˌʃekt/ byggeprosjektet, byggeprosjekter, byggeprosjektene a construction project 09B n
en bygging /en ²bygiŋ/ byggingen, bygginger, byggingene a construction 09B n
  bønder (en bonde) /¹bøner/ bonden, bønder, bøndene farmers 09D n
  bør (å burde) /¹bør/   ought to (should) 09C v
  bøyd /¹bøyd/ bøyd, bøyde bent 09C a
  både - og /²boːde ¹oːg/   both - and 09B d
en datamaskin /en ¹dɑːtɑmɑˌʃiːn/ datamaskinen, datamaskiner, datamaskinene a computer 09C n
  deres /²deːres/   your (plural), yours, their, theirs 09A  
  dine /²diːne/   your, yours (plural) 09A  
  direkte /di¹rekte/ direkte, direkte direct, directly 09C a
  ditt /¹dit/ dine your, yours (singular) 09A  
et dokument /et dukʉ¹ment/ dokumentet, dokumenter, dokumentene a document 09B n
  engasjert /ɑŋɡɑ¹ʃeːʈ/ engasjert, engasjerte involved, interested, engaged 09D a
  ennå /²eno/   yet, still 09A d
  Erik /²eːrik/   (proper name) 09A n
  fant (å finne) /¹fɑnt/   found 09A v
en fisker /en ²fisker/ fiskeren, fiskere, fiskerne a fisherman 09D n
en fjelltur /en ²fjelˌtʉːr/ fjellturen, fjellturer, fjellturene a mountain hike 09A n
et forslag /et ²foˌʃɭɑːɡ/ forslaget, forslag, forslagene a suggestion, proposal 09B n
en frisør /en fri¹søːr/ frisøren, frisører, frisørene a hairdresser 09D n
å fylle /o ²fylːe/ fyller, fylte, har fylt to fill 09A v
å føle /o ²føːle/ føler, følte, har følt to feel 09C v
å få tak i /o fo ¹tɑːk i/   to get hold of 09A v
å gjelde /o ²jele/ gjelder, gjaldt, har gjeldt to concern, to pertain to 09B v
ei gjennomføring /æi ²jenomˌføːriŋ/ gjennomføringa, gjennomføringer, gjennomføringene an implementation 09B n
  god tur! /¹guː ¹tʉːr/   have a nice trip! 09A  
å greie /o ²græie/ greier, greide, har greid to manage 09D v
å hate /o ²hɑːte/ hater, hatet, har hatet to hate 09D v
  hel /¹heːl/ helt, hele whole, entire 09C a
  hele (cf. hel) /²heːle/   whole 09C a
  heller /¹heler/   rather 09D d
et hensyn /et ²henˌsyːn/ hensynet, hensyn, hensynene a consideration 09B n
å holde /o ²hole/ holder, holdt, har holdt to hold, keep 09C v
  hvem /¹vem/   who 09B  
å håpe /o ²hoːpe/ håper, håpet, har håpet to hope 09A v
  imens /i¹mens/   meanwhile 09C d
  innen /²inṇ/   by, within 09A p
  interessert /intre¹seːʈ/ interessert, interesserte interested 09D a
å intervjue /o inter¹vjʉːe/ intervjuer, intervjuet, har intervjuet to interview 09D v
en joggesko /en ²joɡeˌskuː/ joggeskoen, joggesko, joggeskoene a sneaker 09A n
en journal /en ʃu¹ɳɑːl/ journalen, journaler, journalene a journal, medical record 09C n
en journalist /en ʃuɳɑ¹list/ journalisten, journalister, journalistene a journalist 09D n
en kakao /en kɑ¹kɑːu/ kakaoen, kakaoer, kakaoene a cocoa 09A n
å klare /o ²klɑːre/ klarer, klarte, har klart to manage 09B v
ei klasseavis /æi ²klɑseɑˌviːs/ klasseavisa, klasseaviser, klasseavisene a class newspaper 09D n
en kommunikasjon /en kumʉnikɑ¹ʃuːn/ kommunikasjonen, kommunikasjoner, kommunikasjonene a communication 09C n
en konsulenthjelp /en kunsʉ¹lentˌjelp/ konsulenthjelpen, konsulenthjelper, konsulenthjelpene a consultant help 09B n
en kontakt /en kun¹tɑkt/ kontakten, kontakter, kontaktene a contact 09C n
å kontakte /o kon¹tɑkte/ kontakter, kontaktet, har kontaktet to contact 09A v
en kontrakt /en kun¹trɑkt/ kontrakten, kontrakter, kontraktene a contract 09B n
en kontroll /en kun¹trol/ kontrollen, kontroller, kontrollene a control 09C n
  kritisk /¹kriːtisk/ kritisk, kritiske critical 09C a
  kronisk /¹kruːnisk/ kronisk, kroniske chronic 09C a
en kunnskap /en ²kʉnˌskɑːp/ kunnskapen, kunnskaper, kunnskapene a knowledge 09D n
et laboratorium /et lɑbrɑ¹tuːriʉm/ laboratoriet, laboratorier, laboratoriene a laboratory 09C n
en lege /en ²leːge/ legen, leger, legene a doctor, GP 09D n
  likevel /²liːke¹vel/   after all 09A d
å lure på /o ²lʉːre ˌpoː/ lurer på, lurte på, har lurt på to wonder 09B v
et læreryrke /et ²læːrerˌyrke/ læreryrket, læreryrker, læreryrkene a teaching profession 09D n
ei lønn /æi ¹løn/ lønna, lønner, lønnene a salary 09D n
  Marit /²mɑːrit/   (proper name) 09C n
  Mathisen /mɑ¹tiːsṇ/   (proper name) 09B n
en matpakke /en ²mɑːtˌpɑke/ matpakken, matpakker, matpakkene a packed lunch 09A n
å merke /o ²mærke/ merker, merket, har merket to mark, notice 09C v
et møterom /et ²møːteˌrum/ møteromet, møterom, møterommene a meeting room 09B n
et navn /et ¹nɑvn/ navnet, navn, navnene a name 09C n
  ni /¹niː/   nine 09A  
å nikke /o ²nike/ nikker, nikket, har nikket to nod 09A v
  nyttig /²nyti/ nyttig, nyttige useful 09D a
  ofte /²ofte/   often 09C d
et ord /et ¹uːr/ ordet, ord, ordene a word 09B n
å organisere /o orɡɑni¹seːre/ organiserer, organiserte, har organisert to organise 09A v
å overvåke /o ²oːverˌvoːke/ overvåker, overvåket, har overvåket to monitor, supervise 09C v
en pasient /en pɑsi¹ent/ pasienten, pasienter, pasientene a patient 09C n
en pilot /en pi¹luːt/ piloten, piloter, pilotene a pilot 09D n
å planlegge /o ²plɑːnˌleɡe/ planlegger, planla, har planlagt to plan, schedule 09B v
ei planlegging /æi ²plɑːnˌleɡiŋ/ planlegginga, planlegginger, planleggingene a planning 09B n
en planleggingsperiode /en ²plɑːnˌleɡiŋspæriˌuːde/ planleggingsperioden, planleggingsperioder, planleggingsperiodene a planning period 09B n
et plaster /et ¹plɑster/ plasteret, plastre, plastrene a plaster, band-aid 09C n
å pleie /o ²plæie/ pleier, pleide, har pleid to take care of 09C v
ei popstjerne /æi ¹popˌstjæːɳe/ popstjerna, popstjerner, popstjernene a pop star 09D n
en presentasjon /en presɑŋtɑ¹ʃuːn/ presentasjonen, presentasjoner, presentasjonene a presentation 09B n
å presentere /o presɑŋ¹teːre/ presenterer, presenterte, har presentert to present, introduce 09B v
  profesjonell /prufeʃu¹nel/ profesjonelt, profesjonelle professional 09D a
et prosjektdokument /et pru¹ʃektdukʉˌment/ prosjektdokumentet, prosjektdokumenter, prosjektdokumentene a project document 09B n
en prosjektleder /en pru¹ʃektˌleːder/ prosjektlederen, prosjektledere, prosjektlederne a project manager 09B n
  redd /¹red/ redd, redde scared 09C a
et regntøy /et ²ræinˌtøy/ regntøyet, regntøy, regntøyene a raincoat 09A n
  Rønne Bygg AS /²røne ¹byɡɡ ¹ɑː ¹es/   (proper name) 09B n
  sa (å si) /¹sɑː/   said 09A v
å samarbeide /o ²sɑmɑrˌbæide/ samarbeider, samarbeidet, har samarbeidet to cooperate 09D v
et samfunn /et ²sɑmfʉn/ samfunnet, samfunn, samfunnene a society 09D n
en sekk /en ¹sek/ sekken, sekker, sekkene a sack 09A n
en selger /en ²seler/ selgeren, selgere, selgerne a salesman, sales assistant 09D n
  selvsagt /²selˌsɑkt/ selvsagt, selvsagte of course, naturally 09B a
et senter /et ¹senter/ senteret, senter, sentrene a centre 09B n
en servitør /en særvi¹tøːr/ servitøren, servitører, servitørene a waiter 09D n
et sete /et ²seːte/ setet, seter, setene a seat 09A n
  sett (å se) /¹set/   seen 09B v
  sikker /¹siker/ sikkert, sikre sure 09B a
et skjema /et ¹ʃeːmɑ/ skjemaet, skjema, skjemaene a form 09C n
  slik /¹ʃɭiːk/   so 09B d
å snu /o ¹snʉː/ snur, snudde, har snudd to turn 09C v
  som /¹som/   who/which, as 09B  
  spent /¹spent/ spent, spente excited 09A a
et spørsmål /et ¹spøʃˌmoːl/ spørsmålet, spørsmål, spørsmålene a question 09B n
å starte /o ²stɑːʈe/ starter, startet, har startet to start 09B v
å stikke /o ²stike/ stikker, stakk, har stukket to sting 09C v
  stolt /¹stolt/ stolt, stolte proud 09B a
et stress /et ¹stres/ stresset a stress 09A n
  stressende /²stresne/ stressende, stressende stressful 09C a
en stund /en ¹stʉn/ stunden, stunder, stundene a moment, while 09C n
en støvel /en ¹støvel/ støvelen, støvler, støvlene a boot 09A n
  svimmel /¹svimel/ svimmelt, svimle dizzy 09C a
  syk /¹syːk/ sykt, syke ill 09A a
en sykdom /en ²syːkˌdom/ sykdommen, sykdommer, sykdommene a disease 09C n
  sånn /¹son/   so, like that 09C d
et tall /et ¹tɑl/ tallet, tall, tallene a figure, number 09B n
et telefonnummer /et tele¹fuːˌnumer/ telefonnummeret, telefonnummer, telefonnumrene a phone number 09D n
en termos /en ¹tærmus/ termosen, termoser, termosene a thermos flask 09A n
  Thomas /¹tomas/   (proper name) 09D n
ei tid /æi ¹tiː/ tida, tider, tidene a time 09C n
en tidsfrist /en ¹titsˌfrist/ tidsfristen, tidsfrister, tidsfristene a deadline 09B n
en undersøkelse /en ²ʉndeˌʃøːkelse/ undersøkelsen, undersøkelser, undersøkelsene a medical 09C n
ei utdanning /æi ¹ʉːtˌdɑniŋ/ utdanninga, utdanninger, utdanningene an education 09D  
ei utfordring /æi ¹ʉːtˌfordriŋ/ utfordringa, utfordringer, utfordringene a challenge 09C n
  vanligvis /²vɑːnliˌviːs/   usually 09C d
en veileder /en ²væiˌleːder/ veilederen, veiledere, veilederne a supervisor, guide 09C n
å velge /o ²velɡe/ velger, valgte, har valgt to select 09D v
en vikar /en vi¹kɑːr/ vikaren, vikarer, vikarene a substitute 09A n
et vikarbyrå /et vi¹kɑːrbyˌroː/ vikarbyrået, vikarbyråer, vikarbyråene an employment agency 09A n
  vondt /¹vunt/ vondt, vonde painful, sore 09C a
et yrke /et ²yrke/ yrket, yrker, yrkene a profession 09D n
  øyeblikkelig /øye¹blikeli/ øyeblikkelig, øyeblikkelige immediately 09C a

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition