Velkommen

Velkommen til LearnNoW2 – helsenorsk

LearnNoW2 - helsenorsk er en gratis nettressurs i helsenorsk på B1-nivå som kan brukes både i klasseromsbasert undervisning, for eksempel i voksenopplæringa, eller som selvstudium. LearnNoW2 - helsenorsk bygger på introduksjonskurset LearnNoW, men det kan også brukes etter andre nybegynnerkurs i norsk for utlendinger.

LearnNoW2 - helsenorsk er finansiert av Kompetanse Norge og utviklet ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Kurset er skrevet av Kristin Bjørnsson, Olaf Husby og Hege Langfjæran (NTNU) i samarbeid med Kristin Bandlien Bratseth og Wenche Tonning Serussi (Trondheim voksenopplæringssenter). Dominique Heyler har hatt ansvar for nettsidene. Egil Albertsen har hatt ansvar for lydopptakene. Olaf Husby har ledet prosjektet.

Innhold

Kurset består av 12 kapitler og en epilog. Alle kapitlene har fire hovedtekster (A, B, C og D). A- og B-tekstene er dialoger, mens C- og D-tekstene er faktatekster. Alle tekstene er innlest. Hvert kapittel tar også opp grammatikk og uttale/lytting. I tillegg inneholder kurset fordypning og ekstratekster som omhandler forskjellige tema knyttet til grammatikk, ortografi og vokabular. Til hvert kapittel er det også laget selvrettende oppgaver med fokus på vokabular og grammatikk.

Vokabularet i LearnNoW2 - helsenorsk bygger på LearnNoW. Hver av hovedtekstene (A, B, C og D) har ei vokabularliste med nye ord, det vil si ord som ikke står i LearnNoW. Dessuten står alle nye ord samlet i ei alfabetisk liste. Også ordene i vokabularlistene er innlest.

Tema

LearnNoW2 - helsenorsk fokuserer på tema som er relevante for utlendinger som ønsker å jobbe i norsk helsevesen, primært sykehjem, eller som allerede jobber der. Eksempler på tema er forskjellige diagnoser, rutiner, prosedyrer, stell og pleie knyttet til helsefaglig arbeid, helserelatert samfunnskunnskap, samt mer allmenne tema som familie, livsstil og høytider.

I de fleste dialogene (A- og B-tekstene) følger vi sykepleieren Cecilie og/eller hennes familie og kolleger i den fiktive norske byen Fjordvik. C- og D-tekstene er faktatekster og utdyper temaene som behandles i dialogene i samme kapittel.

Læringsmål – språkferdighet

Kurset forutsetter språkferdigheter på A2-nivå. LearnNoW2 - helsenorsk fører fram til kompetanse på B1-nivå basert på beskrivelsene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Grammatikkprogresjonen følger i hovedsak tilsvarende språkkurs, mens vokabularet er tilpasset arbeid i helsesektoren.

Grammatikk

Grammatikken i hvert kapittel er delt inn i repetisjon og ny grammatikk. Vi anbefaler at man repeterer før man starter med ny grammatikk. Det kan være nyttig å gå tilbake til nybegynnerkurset, for eksempel LearnNoW, hvis noe av grammatikken som repeteres, er ukjent eller vanskelig.

I de første kapitlene fokuserer vi på de største ordklassene, substantiv, verb og adjektiv, før vi går over til setningsstruktur og tekstbinding. På noen områder har vi valgt å introdusere grammatikk i en annen rekkefølge enn i de fleste andre læreverk fordi former som s-passiv og presens partisipp er veldig frekvente i helsenorsk.

Om forfatterne

Kristin Bjørnsson (f. 1982) er universitetslektor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Hun underviser i norsk for utlendinger på alle nivåer og har tidligere undervist i norsk og norsk som andrespråk i Trondheim kommune og ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes interessefelt er hovedsakelig didaktikk og kontrastiv og generativ grammatikk.

Hege K.S. Langfjæran (f. 1976) er universitetslektor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Hun underviser i norsk for utlendinger på alle nivåer og har tidligere undervist i norsk og tysk på forskjellige universiteter i utlandet. Hun har tidligere vært med på å utvikle lytte- og uttaleøvelser til NoW 1 og arbeidsbok til NoW 2. Hennes interessefelt er hovedsakelig didaktikk og kontrastiv grammatikk.

Olaf Husby (f. 1951) er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Han har undervist i norsk som andrespråk på språkkurs og i fagstudier på bachelor- og masternivå. Han har publisert en rekke bøker særlig relatert til uttale og tverrspråklige beskrivelser.

Kristin Bandlien Bratseth (f. 1974) er lektor ved Trondheim voksenopplæringssenter. Hun underviser i helsenorsk og barnehagenorsk for utlendinger. Hun har tidligere undervist i helse- og oppvekstfag i videregående skole. Hun er sykepleier med lang erfaring fra hjerte- og lungekirurgi og har i tillegg erfaring fra sykehjem og hjemmesykepleie. Hennes interessefelt er hovedsakelig yrkesrettet norskopplæring for helsesektoren.

Wenche Tonning Serussi (f. 1963) har siden 2003 vært helserådgiver og faglærer i helsenorsk ved Trondheim voksenopplæringssenter. Hun er utdannet sykepleier, har videreutdanning som helsesøster og har i tillegg pedagogisk utdanning. Hun har bred erfaring som sykepleier og har blant annet jobbet på sykehus, asylmottak og som fagleder på sykehjem i Trondheim kommune.

Takk

Vi vil takke våre kolleger ved Institutt for språk og litteratur (NTNU), spesielt Cecilie Slinning Knudsen, Heidi Brøseth, Heidi Helgå, Lena Hveding, Sissel Robbins, Tormod Aagaard og Åsta Øvregaard. Takk også til ansatte og beboere ved Dragvoll helse- og velferdssenter i Trondheim kommune og elever ved Trondheim voksenopplæringssenter.