Innhold

Tekst Emne Grammatikk Uttale

1 Hjerteinfarkt

Cecilie vil bytte jobb
Cecilie snakker med en hjerteinfarktpasient
Hjerteinfarkt (infarctus cordis)
Livsstil
Å søke på ny jobb
Hjerteinfarkt (symptomer, behandling og prognose)
Oppfølging etter et hjerteinfarkt
Livsstil og helse
Substantiv: regelmessige bøyingsmønster
Substantiv: Andre bøyingsmønster
Uregelmessige substantiv
Sammensatte substantiv
Ubestemt eller bestemt form?
Uttale 1
Uttale 2

2 Kols

Cecilie har ny jobb
Knut har kols
Kols
Skriftlig rapport
Å være ny på en arbeidsplass
Rutiner på et sykehjem
Kols (symptomer, behandling, prognose)
Skriftlig rapport
Verbformer: bøying og bruk
Verbet
Preposisjoner: for … siden; i …; om …
Flere tidsuttrykk
Uttale 1
Uttale 2

3 Lårhalsbrudd

Cecilie treffer venninner
Åse brekker lårhalsen
Lårhalsbrudd (fractura colli femoris)
Eldre og eldres helse
Videreutdanningsmuligheter for sykepleiere
Lårhalsbrudd (symptomer, behandling og prognose)
Eldres helse
Adjektiv: Hovedbøyingsmønster
Adjektiv: Andre bøyingsmønster
Gradbøying av adjektiv
Komparativ uten sammenlikning
Substantiverte adjektiv
Verb: S-passiv
Uttale 1
Uttale 2

4 Rehabilitering

Åse snakker med fysioterapeuten
Åse har problemer med synet
Rehabilitering etter lårhalsbrudd
Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
Rehabilitering etter lårhalsbrudd
Legevisitt på sykehjem
Kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten
Helsetninger
Plassering av subjekt og setningsadverbial
Substantiv: suffiks –ing
Stedspreposisjoner
Flere preposisjonsuttrykk
Uttale 1
Uttale 2

5 Svangerskap

Carolina og Christian har en overraskelse
Carolina har time hos jordmor
Familie i Norge
Rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel
Familie
Svangerskap
Svangerskapskontroll
Rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel
Personlige/refleksive pronomen
Det resiproke pronomenet hverandre
Ubestemte pron.: en og man
Ikke-refleksive possessiver
Refleksive possessiver
Determinativer: demonstrativer
Verb: s-passiv
Verb: bli-passiv
Preposisjoner: Enig i/med/om
U1
U2

6 Fødsel og barsel

Carolina og Christian får råd av helsesøster
Carolina er på etterkontroll hos fastlegen
Fødetilbud
Folkehelse og helsesøsters arbeid
Barseltid og amming
Fødetilbud
Folkehelse og helsesøsters arbeid
Leddsetninger: ordstilling
Subjunksjoner
Andre subjunksjoner
Det som pronomen, subjekt, artikkel, demonstrativ
Det-setninger
U1
U2

7 Kreft

Har Inger kreft?
Inger er på mammografi
Kreft (cancer)
Kreftforebygging og -behandling
Kreft
Brystkreft
Mammografi
Kreftforebygging og -behandling
Subjunksjonen som
Som-setninger med preposisjon
Å droppe som
Indirekte tale
Å droppe at
Spørreord som subjunksjon
U1
U2

8 Tannhelse

Ali har praksis på Fjordvik sykehjem
Anna har problemer med gebisset
Eldres tannhelse
Yrkesgrupper på et sykehjem
Diabetes og fotpleie
Eldres tannhelse
Yrkesgrupper på et sykehjem; arbeidsoppgaver
Kortsvar
Tekstbinding: konjunksjoner
Fordi og derfor
Selv om/likevel

Preposisjoner: faste strukturer
U1
U2

9 Smitte

Alex har influensa
Juliet lærer om prosedyrer ved smitte
Smitte
Håndhygiene for helsepersonell
Influensa
Prosedyrer ved smitte
Smittekjeden
Håndhygiene for helsepersonell
Verb som slutter på -s
Kvantorer for tellelige mengder
Kvantorer for utellelige mengder
Brøk
All, alt, alle vs. hele
Kvantorer brukt som generaliserte substantiv
Ordenstall med både ubestemt og bestemt form
Sammensatte konjunksjoner
U1
U2

10 Depresjon og demens

Fatima føler seg ensom
Bjørg har demens
Demens (dementia)
Depresjon hos eldre
Depresjon
Demens
Dagsentertilbud
Setningsadverbialer
Ikke + heller
Adverb med to former
Adverb med endelsen -t
Adverb med uregelmessig komparasjon
Gradsadverb
Adjektiv med endelsen -t
Adjektiv i bestemt form, men substantiv i ubestemt form
U1
U2

11 Hjerneslag

Astrid får hjerneslag
Astrid er med på en livsgledeaktivitet
Hjerneslag (apoplexia cerebri)
Livsgledehjem
Hjerneslag (symptomer, behandling, prognose)
Livsglede på sykehjem
Verbene synes, tro og tenke
Verbene kjenne, kunne, vite
Verbene være/bli og ha/
U1
U2

12 Død

Cecilie og Martin steller en døende pasient
Cecilie og Martin snakker om rutiner ved dødsfall
Rutiner ved dødsfall på sykehjem
Ritualer knyttet til dødsfall i det flerkulturelle Norge
Terminal pleie
Rutiner ved dødsfall på sykehjem
Ritualer ved dødsfall
Verb: presens partisipp U1
U2

Epilog