9 Vocabulary

9 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
  Arne /²ɑːɳe/   proper name 09A
ei bløtkake /²bløːtˌkɑːke/ bløtkaka, bløtkaker, bløtkakene a layer cake 09A
et brukernavn /²brʉːkeˌɳɑvn/ brukernavnet, brukernavn, brukernavnene a username 09B
en bursdag /²bʉʃˌdɑːg/ bursdagen, bursdager, bursdagene a birthday 09A
  bærbar /²bæːrˌbɑːr/ bærbart, bærbare portable 09B
en bærbar PC /²bæːrˌbɑːr ²peːse/   a laptop 09B
en colaboks /²kuːlaˌboks/ colaboksen, colabokser, colaboksene a can of Coke 09B
en del /¹deːl/ delen, deler, delene a part 09A
  ditt (din) /¹dit/ dine your, yours 09B
et dokument /dukʉ¹ment/ dokumentet, dokumenter, dokumentene a document 09A
  dyp ¹dyːp// dypt, dype deep 09B
  egentlig /²eːgentli/   really 09A
  ekstra /¹ekstrɑ/ ekstra, ekstra extra, additional 09A
  én /¹eːn/   one 09A
  en gang til /en gɑŋ ¹til/   once more, one more time 09B
  Eva /¹eːvɑ/   proper name 09A
  ferdig /²fæːɖi/ ferdig, ferdige finished, ready, also slang; exhausted 09A
å fikse /²fikse/ fikser, fikset, har fikset to fix, mend, organise 09B
en flybillett /²flyːbiˌlet/ flybilletten, flybilletter, flybillettene an airline ticket 09B
  forhånd (på forhånd) /²forˌhon/   beforehand 09A
  Ghana /¹gɑːna/   proper name 09A
å gjelde /²jele/ gjelder, gjaldt, har gjeldt to be valid, to concern 09B
  gratis /¹grɑːtis/ gratis, gratis free (of charge), gratis 09B
  hele (hel) /²heːle/   whole 09B
et hotellrom /hu²telˌrum/ hotellrommet, hotelrom, hotellrommene a hotel room 09B
et hovedpunkt /²huːvedˌpuŋt/ hovedpunktet, hovedpunkt, hovedpunktene a main point 09A
å huske på /²hʉske po/ husker på, husket på, har husket på to remember 09B
  høy /¹høy/ høyt, høye loud, high, tall 09B
  høyt (høy) /¹høyt/   loud, high, tall 09B
  i går kveld /i ¹gorː ¹kvel/   yesterday evening, last night 09B
  India /¹indiɑ/   India 09A
et innlegg /²inˌleg/ innlegget, innlegg, innleggene a presentation, address 09B
en instituttleder /insti¹tʉtˌleːder/ instituttlederen, instituttledere, instituttlederne a head of department 09A
  Internett /¹inteˌɳet/   Internet 09B
  internettilgang /¹inteɳeˌtilgɑŋ/ internettilgangen Internet access 09B
  ja da /¹jɑːdɑ/   "Sure", "Not to worry" 09B
  jo /¹juː/   yes 09A
ei kantine /kɑn²tiːne/ kantina, kantiner, kantinene a canteen 09A
  kjemisk /¹çeːmisk/ kjemisk, kjemiske chemical 09A
en konferanse /kunfe¹rɑnse/ konferansen, konferanser, konferansene a conference 09B
en korrektur /kurek¹tʉːr/ korrekturen, korrekturer, korrekturene a proof, correction 09A
  lenge siden /²leŋe ˌsiːdn̩/   long ago 09B
en mastergradsstudent /¹mɑsterˌgrɑːdstʉˌdent/ mastergradsstudenten, mastergradsstudenter, mastergradsstudentene a master student 09B
en minibar /¹miːniˌbɑːr/ minibaren, minibarer, minibarene a mini-bar 09B
et møte /²møːte/ møtet, møter, møtene a meeting 09A
ei natt /¹nɑt/ natta, netter, nettene a night 09B
  nei da /¹næi dɑ/   Oh no. 09B
  nervøs /nær¹vøːs/ nervøst, nervøse nervous 09B
  nesten /¹nestn̩/   almost, nearly 09B
en nyhet /²nyːˌheːt/ nyheten, nyheter, nyhetene a piece of news 09B
å oppleve /²opˌleːve/ opplever, opplevde, har opplevd to experience, enjoy 09B
å ordne /²ordne/ ordner, ordnet, har ordnet to fix, organize 09B
et passord /²pɑsˌuːr/ passordet, passord, passordene a password 09B
en PC /²peːse/ PCen, PCer, PCene a PC 09B
en ph.d.-student /peho¹deːstʉˌdent/ ph.d.-studenten, ph.d.-studenter, ph.d.-studentene a Ph.D. student, doctoral research fellow 09A
en presentasjon /presentɑ¹ʃuːn/ presentasjonen, presentasjoner, presentasjonene a presentation 09A
å presentere /presen¹teːre/ presenterer, presenterte, har presentert to present, introduce 09B
et problem /pru¹bleːm/ problemet, problemer, problemene a problem 09A
  prosessteknologi /pru¹sesteknuluˌgiː/ prosessteknologien engineering (uncount. noun) 09A
et prosjekt /pru¹ʃekt/ prosjektet, prosjekter, prosjektene a project 09A
  pust /¹pʉst/ pusten a breath (uncount. noun) 09B
  på forhånd /på ²forˌhon/   in advance 09A
en reisebekreftelse /²ræisebeˌkreftelse/ reisebekreftelsen, reisebekreftelser, reisebekreftelsene confirmation of reservation 09B
en respons /re¹spons/ responsen, rresponser, responsene response 09B
  sa (å si) /sɑː/   said 09B
  samme /²sɑme/   same 09A
  sann /¹sɑn/ sant, sanne true 09A
  sant (sann) /¹sɑnt/ sant, sanne true 09A
et seminar /semi¹nɑːr/ seminaret, seminarer, seminarene a seminar 09A
å sjekke inn /²ʃeke in/ sjekker inn, sjekket inn, har sjekket inn to check in 09B
  skulle (å skulle) /²skʉle/   would 09B
å skynde seg /²ʃyne sæi/ skynder seg, skyndet seg, har skyndet seg to hurry (up) 09B
  stresset /²streset/ stresset, stressete stressed 09A
  tydelig /²tyːdeli/ tydelig, tydelige clear, explicit 09B
  uhøflig /²ʉːˌhøfli/ uhøflig, uhøflige impolite, rude 09A
å utsette /²ʉːtˌsete/ utsetter, utsatte, har utsatt to postpone 09A
et vedlegg /²veːdˌleg/ vedlegget, vedlegg, vedleggene an attachment 09A
en veileder /¹væiˌleːder/ veilederen, veiledere, veilederne a supervisor, guide 09A
  vennlig /²venli/ vennlig, vennlige friendly, kind 09A


TXT = Text where the word is used the first time.