Prosjekt VINTERREGN: Varmere, våtere, villere Svalbard - konsekvenser av økt vinterregn for samfunn og naturmiljø

Prosjekt VINTERREGN: Varmere, våtere, villere Svalbard - konsekvenser av økt vinterregn for samfunn og naturmiljø

– Finansiert av Svalbards miljøvernfond 2013-14

Ising i Adventdalen i februar 2012 (foto Øystein Varpe UNIS)

 

Prosjekt Vinterregn er nå avsluttet. Resultatene viser at svalbardvinteren har blitt varmere og mer regnfull, en trend som har forsterket seg det siste tiåret. Varmebølger og kraftig regnvær midtvinters fører til økt permafrosttemperatur, sørpeskred og bakkeising. Disse endringene i naturmiljøet har negative konsekvenser for samfunn og infrastruktur. Den ekstreme varmebølgen og det kraftige regnværet i januar-februar 2012 medførte blant annet ei ødelagt gangbru og stengte veier på grunn av sørperas, og ising førte til redusert flytrafikk og begrenset framkommelighet i terrenget. Dette kan ha bidratt til den reduserte aktiviteten hos turoperatørene og nedgangen i hotellovernattinger resten av vinteren.

 

Resultatene fra prosjektet støtter også hypotesen om at bakkeising som følge av kraftig regn midtvinters kan virke negativt på både plante- og dyreliv. Rypefangsttallene var svært lave høsten 2012, og dødeligheten var høy i alle de overvåkede reinsdyrbestandene vinteren 2012. Data fra GPS-merkede simler tyder derimot på at svalbardreinen i hvert fall delvis kan bufre slike ekstreme isingsepisoder ved hjelp av migrasjon til mindre nedisete dalfører. Tidligere studier har også vist at mange individer trekker høyt til fjells eller endrer diett ved å beite tang når vegetasjonen er blokkert av is.

 

Hvordan planter i seg selv responderer på ising har i stor grad vært ukjent. I prosjekt Vinterregn gjennomførte vi et isingseksperiment hvor vi simulerte kraftig regnvær med tilhørende bakkeising midtvinters og deretter målte effekten av dette på kantlyng. Resultatene viser at nedisete planter hadde lavere blomstringsgrad og høyere skuddødelighet enn kontrollplanter sommeren etter, og den årlige skuddveksten ble også påvirket.

 

Våre beregninger fra nedskalerte klimaframskrivinger tilsier at tendensen med stadig varmere og mer regnfulle svalbardvintre vil fortsette. Mens simuleringer av de mest moderate framskrivingene antyder at normalvinteren på slutten av århundret vil være som rekordvintrene de siste åra (med -4,6 °C ved Svalbard lufthavn i desember-februar 2013-14), tilsier mindre moderate utslippsscenarier at normalvinteren vil kunne ha gjennomsnittstemperatur midtvinters på over 3 °C. I en slik framskriving vil nedbøren nesten utelukkende komme i form av regn. Gitt både moderate og mindre moderate framskrivinger tyder resultatene fra dette prosjektet på store framtidige endringer i naturmiljøet vinterstid, med betydelige konsekvenser for både samfunn og økosystem.

 

Faksimile fra Svalbardposten 05/2012:

Faksimile fra Svalbardposten 05/12

 

Videoklipp

Videoklipp

Isingseksperiment i Adventdalen: Ved hjelp av utallige dunker med vann og minusgrader i lufta og i bakken, simulerte vi i januar 2014 bakkeising i kantlyng-vegetasjon. Målet var å studere hvordan kraftig vinterregn påvirker plantevekst/blomstringsgrad ved å sammenligne målinger i isingsplottene og kontrollplott etter vekstsesongen 2014. Foreløpige resultater tyder på at isinga reduserer blomstringsgrad og fører til økt skuddødelighet hos kantlyng.

 

Time-lapse fra taket på UNIS (kilde: http://longyearbyen.kystnor.no/): Denne timelapse-videoen viser endringene i snøforhold i Longyearbyen før, under og etter det kraftige mildværet i januar-februar 2012.

 

Bakkeising etter ekstremværet i januar-februar 2012: Videoen viser hvordan det kraftige mildværet i januar-februar 2012 førte til dannelse av et ca 20 cm tykt islag på bakken i området ved Ny-Ålesund. Temperaturene og nedbørsmengdene slo alle rekorder og påvirket både dyreliv, infrastruktur og samfunnsøkonomi på Svalbard.

CBD logo

Nytt

Nytt

 

Mandag 24. november vil vi holde et åpent foredrag/infomøte om resultatene fra prosjekt VINTERREGN.

  • Tid: Mandag 24. november 2014 kl 19 - 20.30
  • Sted: UNIS, Lassegrotta

 

30.06.2015. Prosjekt Vinterregn er avsluttet:

 

Resultater og lenker

Resultater og lenker

Artikkel: Hansen, B.B., Isaksen, K., Benestad, R.E., Kohler, J., Pedersen, Å.Ø., Loe, L.E., Coulson, S.J., Larsen, J.O. & Varpe, Ø. 2014. Warmer and wetter winters: characteristics and implications of an extreme weather event in the High Arctic. Environmental Research Letters 9, 114021.

Kronikk i Svalbardposten: Hansen, B.B., Varpe, Ø. & Isaksen, K. 2014. Varmere, våtere, villere svalbardvintre. Svalbardposten 46/2014.

Science News om resultatene fra ekstremværstudiet.

Dagsavisen (papirutgave og nett) om resultatene fra ekstremværstudiet.

Scientific American om resultatene fra ekstremværstudiet.

Nrk.no om resultatene fra ekstremværstudiet.

Forskning.no om resultatene fra ekstremværstudiet.

The Independent om resultatene fra ekstremværstudiet.

Science Daily om resultatene fra ekstremværstudiet.

Gemini om resultatene fra ekstremværstudiet.

Adresseavisen om resultatene fra ekstremværstudiet.

Svalbards miljøvernfond

REINCLIM (NTNU-prosjekt på svalbardrein)