8 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
aha/ɑ¹hɑː/وجدتها! 08B
en arm/en ¹ɑrm/armen, armer, armeneذراع 08As
at/¹ɑt/أن 08D
begge/²bege/كلا 08D
en beskjed/en be¹ʃeː/beskjeden, beskjeder, beskjedeneإشعار 08As
best/¹best/god, best, besteالأفضل 08Da
å bestemme/o be¹steme/bestemmer, bestemte, har bestemtأن يقرر 08Bv
bestemt/be¹stemt/bestemt, bestemteمحدد / مقرر 08Ca
å bla/o ¹blɑː/blar, bladde, har bladdأن يتصفح 08Cv
en blyant/en ¹blyːɑnt/ blyanten, blyanter, blyanteneقلم رصاص 08Bs
ei bok/æi ¹buːk/boka, bøker, bøkeneكتاب 08As
en deltaker/en ²deːlˌtɑːker/deltakeren, deltakere, deltakerneمشارك 08Bs
derfor/¹dærˌfor/لذلك 08Bd
en disiplin/en disi¹pliːn/disiplinen, disipliner, disiplineneانضباط 08Ds
ekstra/¹ekstrɑ/ekstra, ekstraإضافي 08Ca
Eli/¹eːli/(اسم علم) 08As
enda/²endɑ/مرة أخرى 08Ad
en engelskprøve/en ²eŋelskˌprøːve/engelskprøven, engelskprøver, engelskprøveneفحص انكليزي 08Ds
et fag/et ¹fɑːɡ/faget, fag, fageneمادة دراسية 08Ds
et favorittfag/et fɑvo¹ritˌfɑːɡ/favorittfaget, favorittfag, favorittfageneمادة مفضلة 08Ds
fikk/¹fik/أخذ / حصل على 08Dv
flau/¹flæʉ/flaut, flaueمحرَج 08Aa
flere/¹fleːre/عدة 08Ca
fordi/fo¹ɖiː/لأن 08D
fri/¹friː/fritt, frieمجاناً 08Da
et friminutt/et ¹friːmiˌnʉt/friminuttet, friminutter, friminutteneاستراحة / فرصة 08Ds
fulgt (å følge)/¹fʉlkt/كان تبع (أن يتبع) 08Cv
å følge/o ²føle/følger, fulgte, har fulgtأن يتبع 08Cv
før/¹føːr/قبل 08Bd
fått (å få)/¹fot/أن يأخذ / أن يستقبل / أن يصله 08Av
gjort (å gjøre)/¹juʈ/كان فعل (أن يفعل) 08Cv
å glemme/o ²gleme/glemmer, glemte, har glemtأن ينسى 08Dv
en gubbe/en ɡʉbe/gubben, gubber, gubbeneعجوز 08As
å gå på tur/o ¹goː po ¹tʉːr/أن يتمشى / أن يخرج للنزهة 08Av
gått (å gå)/¹got/ذهب 08Av
en halvtime/en ²hɑlˌtiːme/halvtimen, halvtimer, halvtimeneنصف ساعة 08Cs
heldig/²heldi/heldig, heldigeمحظوظ 08Aa
ei historie/æi his¹tuːrie/historia, historier, historieneتاريخ 08Ds
hit/¹hiːt/إلى هنا 08Bd
hvor lenge/¹vur ²leŋe/كم من الوقت 08B
ei hytte/æi ²hyte/hytta, hytter, hytteneكوخ 08Cs
å høres/o ²høːres/أن يبدو 08Cv
en høstdag/en ²høstˌdɑːɡ/høstdagen, høstdager, høstdageneيوم خريفي 08Cs
et høstsalg/et ²høstˌsɑlɡ/høstsalget, høstsalg, høstsalgeneتنزيلات الخريف 08Cs
ei hånd/æi ¹hon/hånda, hender, hendeneيد 08As
jippi/¹jipi/يا للروعة! 08A
en karakter/en kɑrɑk¹teːr/karakteren, karakterer, karaktereneعلامة 08Ds
å kaste/o ²kɑste/kaster, kastet, har kastetأن يرمي 08Av
en keeper/en ¹kiːper/keeperen, keepere, keeperneحارس 08As
å kikke/o ²çike/kikker, kikket, har kikketأن ينظر 08Cv
kjedelig/²çeːdli/kjedelig, kjedeligeممل 08Aa
kjempekjedelig/²çempeˌçeːdeli/kjempekjedelig, kjempekjedeligeممل جداً 08Aa
kjempelett/²çempeˌlet/kjempelett, kjempeletteسهل جداً 08Da
et klasserom/et ²klɑseˌrum/klasseromet, klasserom, klasserommeneصف 08Bs
ei kunstutstilling/en ¹kʉnstˌʉːtˌstiliŋ/kunstutstillinga, kunstutstillinger, kunstutstillingeneمعرض فني 08Cs
et kurs/et ¹kʉːʃ/kurset, kurs, kurseneمساق 08Bs
et land/et ¹lɑn/landet, land, landeneبلد 08Bs
en lillebror/en ²lile̩bruːr/lillebroren, lillebrødre, lillebrødreneالأخ الصغير 08As
å låne/o ²loːne/låner, lånte, har låntأن يستعير 08Av
å male/o ²mɑːle/maler, malte, har maltأن يرسم 08Av
en matematikk/en mɑtmɑ¹tik/matematikken, matematikker, matematikkeneرياضيات 08Ds
et menneske/et ²meneske/mennesket, mennesker, menneskeneإنسان / شخص 08Bs
mest/¹mest/معظم 08Ca
mine (jf. min)/²miːne/min, mitt, mineـي / لي 08D
en måned/en ²moːned/måneden, måneder, månedeneشهر 08Bs
nam/¹nɑm/يم 08A
et naturfag/et nɑ¹tʉːrˌfɑːɡ/naturfaget, naturfag, naturfageneمقرر علمي 08Ds
neste/²neste/التالي 08Ba
nettopp/¹netˌop/قد كان (حديثاً) 08Cd
et norskkurs/et ¹noʃˌkʉːʃ/norskkurset, norskkurs, norskkurseneمساق اللغة النرويجة 08Bs
om/¹om/فيما \ إذا 08D
ei oppgave/æi ²opˌɡɑːve/oppgava, oppgaver, oppgaveneوظيفة 08Ds
opptatt/¹opˌtɑt/مشغول 08Da
overskyet/²oːveˌʃyːet/overskyet, overskyedeغائم 08Ca
å pakke/o ²pɑke/pakker, pakket, har pakketأن يغلف 08Cv
ei pannekake/æi ²pɑneˌkɑːke/pannekaka, pannekaker, pannekakeneفطيرة (كريپ) 08As
en pause/en ²pæʉse/pausen, pauser, pauseneاستراحة 08Bs
pen/¹peːn/pent, peneجميل 08Ca
perfekt/pær¹fekt/perfekt, perfekteتام / تمام 08Ca
en prøve/en ²prøːve/prøven, prøver, prøveneفحص 08Ds
et regn/et ¹ræin/regnetمطر 08Cs
ei rute/æi ²rʉːte/ruta, ruter, ruteneطريق 08Cs
å rødme/o ²rødme/rødmer, rødmet, har rødmetأن يحمرّ خجلاً 08Av
et samfunnsfag/et ²sɑmfʉnsˌfɑːɡ/samfunnsfaget, samfunnsfag, samfunnsfageneمقرر اجتماعي 08Ds
å ses/o ¹seːs/ses, sås, har settesأن يلتقي 08Cv
en sjokolade/en ʃuku¹lɑːde/sjokoladen, sjokolader, sjokoladeneشوكولاته 08Cs
en skog/en ¹skuːɡ/skogen, skoger, skogeneغابة 08Cs
en skogsvei/en ¹skuksˌvæi/skogsveien, skogsveier, skogsveieneطريق الغابة 08Cs
ei skrivebok/æi ²skriːveˌbuːk/skriveboka, skrivebøker, skrivebøkeneدفتر 08Bs
et språk/et ¹sproːk/språket, språk, språkeneلغة 08Bs
spør (å spørre)/¹spør/أن يسأل 08Dv
å stenge/o ²steŋe/stenger, stengte, har stengtأن يغلق 08Av
ei storesøster/æi ²stuːreˌsøster/storesøstera, storesøstre, storesøstreneالأخت الكبيرة 08As
å studere/o stʉ¹deːre/studerer, studerte, har studertأن يدرس 08Bv
et supermarked/et ¹sʉːperˌmɑrked/supermarkedet, supermarkeder, supermarkedeneسوبرماركت 08Cs
en sykkel/en ¹sykel/sykkelen, sykler, sykleneدراجة 08Cs
en sykkeltur/en ¹sykelˌtʉːr/sykkelturen, sykkelturer, sykkeltureneنزهة على الدراجة 08Cs
å sykle/o ²sykle/sykler, syklet, har sykletأن يركب الدراجة 08Av
ei sykling/æi ²sykliŋ/syklingaركوب الدراجة 08Cs
ei søster/æi ²søster/søstera, søstre, søstreneأخت 08As
ei tavle/æi ²tɑvle/tavla, tavler, tavleneسبورة 08Ds
en tekst/en ¹tekst/teksten, tekster, teksteneنص 08Ds
en time/en ²tiːme/timen, timer, timeneدرس / موعد 08Bs
en torsdag/en ¹toːʃˌɖɑːg/ torsdagen, torsdager, torsdageneيوم الخميس 08Ds
et trinn/et ¹trin/trinnet, trinn, trinneneمستوى 08Ds
tung/¹tuŋ/tungt, tungeثقيل 08Ba
en tursekk/en ¹tʉːˌʃek/tursekken, tursekker, tursekkeneحقيبة الظهر 08Cs
å undervise/o ²ʉnerˌviːse/underviser, underviste, har undervistأن يدرّس 08Bv
urettferdig/²ʉːretˌfæːɖi/urettferdig, urettferdigeغير منصف 08Da
uten/²ʉːten/من دون 08Dp
utrolig/ʉ¹truːli/utrolig, utroligeمدهش 08Da
å uttale/o ¹ʉːˌtɑːle/uttaler, uttalte, har uttaltأن يلفظ 08Bv
vanskelig/²vɑnskeli/vanskelig, vanskeligeصعب 08Da
via/¹viːa/بواسطة / عبرَ / عن طريق 08Cp
en vind/en ¹vin/vinden, vinder, vindeneريح 08Cs
et viskelær/²viskeˌlæːr/viskelæret, viskelær, viskelæreneممحاة 08Bs
vært (å være)/¹væʈ/كان 08Av
et værvarsel/et ²væːrˌvɑʃɭ̩/værvarselet, værvarsler, værvarsleneالنشرة الجوية 08Cs
å øve/o ²øːve/øver, øvde, har øvdأن يتدرب 08Dv

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)