9 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
  absolutt /ɑpsu¹lʉt/ absolutt, absolutte بكل تأكيد  09A a
  akutt /ɑ¹kʉt/ akutt, akutte حادّ  09C a
en analyse /en ɑnɑ¹lyːse/ analysen, analyser, analysene تحليل  09C s
  Andersen /²ɑneʃɳ̩/   (اسم علم)  09C s
et ansvar /et ²ɑnˌsvɑːr/ ansvaret مسؤولية  09B s
et arbeid /et ²ɑrbæid/ arbeidet, arbeider, arbeidene عمل  09A s
et arbeidsliv /et ²ɑrbæidsˌliːv/ arbeidslivet حياة العمل  09D s
en artikkel /en ɑ¹ʈikel/ artikkelen, artikkeler, artikkelene مقالة  09D s
et AS (aksjeselskap) /et ²ɑːˌes/ AS-et, AS, AS-ene شركة مساهمة  09B s
en avdelingsleder /en ɑv¹deːliŋsˌleːder/ avdelingslederen, avdelingsledere, avdelingslederne مدير قسم  09A s
en avtale /en ²ɑːvˌtɑːle/ avtalen, avtaler, avtalene اتفاقية  09B s
et bagasjerom /et bɑ¹ɡɑːʃeˌrum/ bagasjerommet, bagasjerom, bagasjerommene صندوق السيارة  09A s
en baker /en ²bɑːker/ bakeren, bakere, bakerne خباز  09D s
en barnehagelærer /en ²bɑːɳeˌhɑːɡeˌlæːrer/ barnehagelæreren, barnehagelærere, barnehagelærerne معلم روضة  09A s
å behandle /o be¹hɑndle/ behandler, behandlet, har behandlet أن يعالج  09C v
et blod /et bluː/ blodet دم  09C s
en blodprøve /en ²bluːˌprøːve/ blodprøven, blodprøver, blodprøvene عينة دم  09C s
en blodåre /en ²bluːˌoːre/ blodåren, blodårer, blodårene وريد  09C s
en bomull /en ²buˌmʉl/ bomullen, bomuller, bomullene قطن  09C s
en bonde /en ²bune/ bonden, bønder, bøndene مزارع  09D s
et budsjett /et bʉd¹ʃet/ budsjettet, budsjetter, budsjettene ميزانية  09B s
å burde /o ²bʉɖe/ bør, burde, har burdet يجب  09C v
en buss /en ¹bʉs/ bussen, busser, bussene باص  09A s
en bussjåfør /en ²bʉsʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene سائق باص  09A s
et byggeprosjekt /et ²byɡepruˌʃekt/ byggeprosjektet, byggeprosjekter, byggeprosjektene مشروع إنشاءات  09B s
en bygging /en ²bygiŋ/ byggingen, bygginger, byggingene بناء  09B s
  bønder (en bonde) /¹bøner/ bonden, bønder, bøndene مزارعون  09D s
  bør (å burde) /¹bør/   أن يجب  09C v
  bøyd /¹bøyd/ bøyd, bøyde منحنٍ  09C a
  både - og /²boːde ¹oːg/   كلا  09B d
en datamaskin /en ¹dɑːtɑmɑˌʃiːn/ datamaskinen, datamaskiner, datamaskinene كمبيوتر  09C s
  deres /²deːres/   ـكم / ـهم  09A  
  dine /²diːne/   ـكم / ـك (مع الأسماء في صيغة الجمع)  09A  
  direkte /di¹rekte/ direkte, direkte مباشر  09C a
  ditt /¹dit/ dine ـكم / ـك (مع الأسماء في صيغة المفرد)  09A  
et dokument /et dukʉ¹ment/ dokumentet, dokumenter, dokumentene مستند  09B s
  engasjert /ɑŋɡɑ¹ʃeːʈ/ engasjert, engasjerte مهتم / منخرط  09D a
  ennå /²eno/   بعدُ  09A d
  Erik /²eːrik/   (اسم علم)  09A s
  fant (å finne) /¹fɑnt/   وجد (أن يجد)  09A v
en fisker /en ²fisker/ fiskeren, fiskere, fiskerne صياد  09D s
en fjelltur /en ²fjelˌtʉːr/ fjellturen, fjellturer, fjellturene مسير في الجبل  09A s
et forslag /et ²foˌʃɭɑːɡ/ forslaget, forslag, forslagene اقتراح  09B s
en frisør /en fri¹søːr/ frisøren, frisører, frisørene حلاق  09D s
å fylle /o ²fylːe/ fyller, fylte, har fylt أن يملأ  09A v
å føle /o ²føːle/ føler, følte, har følt أن يشعر  09C v
å få tak i /o fo ¹tɑːk i/   أن يصل إلى فلان  09A v
å gjelde /o ²jele/ gjelder, gjaldt, har gjeldt أن يتعلق بـ  09B v
ei gjennomføring /æi ²jenomˌføːriŋ/ gjennomføringa, gjennomføringer, gjennomføringene تطبيق  09B s
  god tur! /¹guː ¹tʉːr/   رحلة جيدة!  09A  
å greie /o ²græie/ greier, greide, har greid أن يتدبر  09D v
å hate /o ²hɑːte/ hater, hatet, har hatet أن يكره  09D v
  hel /¹heːl/ helt, hele كامل  09C a
  hele (jf. hel) /²heːle/   (انظر: كامل) بالكامل / بأكمله  09C a
  heller /¹heler/   أيضاً (مع النفي)  09D d
et hensyn /et ²henˌsyːn/ hensynet, hensyn, hensynene بالنسبة لـ  09B s
å holde /o ²hole/ holder, holdt, har holdt أن يبقي  09C v
  hvem /¹vem/   مَن  09B  
å håpe /o ²hoːpe/ håper, håpet, har håpet أن يأمل  09A v
  imens /i¹mens/   في هذه الأثناء  09C d
  innen /²inṇ/   ضمن / قبل  09A p
  interessert /intre¹seːʈ/ interessert, interesserte مهتم  09D a
å intervjue /o inter¹vjʉːe/ intervjuer, intervjuet, har intervjuet أن يقابل  09D v
en joggesko /en ²joɡeˌskuː/ joggeskoen, joggesko, joggeskoene حذاء الهرولة  09A s
en journal /en ʃu¹ɳɑːl/ journalen, journaler, journalene ملف طبي  09C s
en journalist /en ʃuɳɑ¹list/ journalisten, journalister, journalistene صحفي  09D s
en kakao /en kɑ¹kɑːu/ kakaoen, kakaoer, kakaoene كاكاو  09A s
å klare /o ²klɑːre/ klarer, klarte, har klart أن يستطيع  09B v
ei klasseavis /æi ²klɑseɑˌviːs/ klasseavisa, klasseaviser, klasseavisene صحيفة الصف  09D s
en kommunikasjon /en kumʉnikɑ¹ʃuːn/ kommunikasjonen, kommunikasjoner, kommunikasjonene تواصل  09C s
en konsulenthjelp /en kunsʉ¹lentˌjelp/ konsulenthjelpen, konsulenthjelper, konsulenthjelpene مساعدة استشارية  09B s
en kontakt /en kun¹tɑkt/ kontakten, kontakter, kontaktene تواصل  09C s
å kontakte /o kon¹tɑkte/ kontakter, kontaktet, har kontaktet أن يتصل  09A v
en kontrakt /en kun¹trɑkt/ kontrakten, kontrakter, kontraktene عقد  09B s
en kontroll /en kun¹trol/ kontrollen, kontroller, kontrollene سيطرة  09C s
  kritisk /¹kriːtisk/ kritisk, kritiske خطير  09C a
  kronisk /¹kruːnisk/ kronisk, kroniske مزمن  09C a
en kunnskap /en ²kʉnˌskɑːp/ kunnskapen, kunnskaper, kunnskapene معرفة  09D s
et laboratorium /et lɑbrɑ¹tuːriʉm/ laboratoriet, laboratorier, laboratoriene مخبر  09C s
en lege /en ²leːge/ legen, leger, legene طبيب  09D s
  likevel /²liːke¹vel/   أخيراً  09A d
å lure på /o ²lʉːre ˌpoː/ lurer på, lurte på, har lurt på أن يتساءل  09B v
et læreryrke /et ²læːrerˌyrke/ læreryrket, læreryrker, læreryrkene مهنة التعليم  09D s
ei lønn /æi ¹løn/ lønna, lønner, lønnene راتب  09D s
  Marit /²mɑːrit/   (اسم علم)  09C s
  Mathisen /mɑ¹tiːsṇ/   (اسم علم)  09B s
en matpakke /en ²mɑːtˌpɑke/ matpakken, matpakker, matpakkene علبة الغداء  09A s
å merke /o ²mærke/ merker, merket, har merket أن يعلِّم  09C v
et møterom /et ²møːteˌrum/ møteromet, møterom, møterommene غرفة اجتماعات  09B s
et navn /et ¹nɑvn/ navnet, navn, navnene اسم  09C s
  ni /¹niː/   تسعة  09A  
å nikke /o ²nike/ nikker, nikket, har nikket أن يومئ برأسه  09A v
  nyttig /²nyti/ nyttig, nyttige مفيد  09D a
  ofte /²ofte/   عادةً  09C d
et ord /et ¹uːr/ ordet, ord, ordene كلمة  09B s
å organisere /o orɡɑni¹seːre/ organiserer, organiserte, har organisert أن ينظم  09A v
å overvåke /o ²oːverˌvoːke/ overvåker, overvåket, har overvåket أن يراقب  09C v
en pasient /en pɑsi¹ent/ pasienten, pasienter, pasientene مريض  09C s
en pilot /en pi¹luːt/ piloten, piloter, pilotene طيار  09D s
å planlegge /o ²plɑːnˌleɡe/ planlegger, planla, har planlagt أن يخطط  09B v
ei planlegging /æi ²plɑːnˌleɡiŋ/ planlegginga, planlegginger, planleggingene تخطيط  09B s
en planleggingsperiode /en ²plɑːnˌleɡiŋspæriˌuːde/ planleggingsperioden, planleggingsperioder, planleggingsperiodene فترة تخطيط  09B s
et plaster /et ¹plɑster/ plasteret, plastre, plastrene ضمادة طبية  09C s
å pleie /o ²plæie/ pleier, pleide, har pleid أن يعتني بـ  09C v
ei popstjerne /æi ¹popˌstjæːɳe/ popstjerna, popstjerner, popstjernene نجم فني  09D s
en presentasjon /en presɑŋtɑ¹ʃuːn/ presentasjonen, presentasjoner, presentasjonene عرض تقديمي  09B s
å presentere /o presɑŋ¹teːre/ presenterer, presenterte, har presentert أن يقدم  09B v
  profesjonell /prufeʃu¹nel/ profesjonelt, profesjonelle محترف  09D a
et prosjektdokument /et pru¹ʃektdukʉˌment/ prosjektdokumentet, prosjektdokumenter, prosjektdokumentene مستند المشروع  09B s
en prosjektleder /en pru¹ʃektˌleːder/ prosjektlederen, prosjektledere, prosjektlederne مدير المشروع  09B s
  redd /¹red/ redd, redde خائف  09C a
et regntøy /et ²ræinˌtøy/ regntøyet, regntøy, regntøyene ملابس المطر  09A s
  Rønne Bygg AS /²røne ¹byɡɡ ¹ɑː ¹es/   (اسم علم)  09B s
  sa (å si) /¹sɑː/   قال  09A v
å samarbeide /o ²sɑmɑrˌbæide/ samarbeider, samarbeidet, har samarbeidet أن يتعاون  09D v
et samfunn /et ²sɑmfʉn/ samfunnet, samfunn, samfunnene مجتمع  09D s
en sekk /en ¹sek/ sekken, sekker, sekkene حقيبة  09A s
en selger /en ²seler/ selgeren, selgere, selgerne بائع  09D s
  selvsagt /²selˌsɑkt/ selvsagt, selvsagte بالطبع  09B a
et senter /et ¹senter/ senteret, senter, sentrene مركز  09B s
en servitør /en særvi¹tøːr/ servitøren, servitører, servitørene نادل  09D s
et sete /et ²seːte/ setet, seter, setene مقعد  09A s
  sett (å se) /¹set/   مشاهَد  09B v
  sikker /¹siker/ sikkert, sikre مواثق / متأكد  09B a
et skjema /et ¹ʃeːmɑ/ skjemaet, skjema, skjemaene استمارة  09C s
  slik /¹ʃɭiːk/   هكذا  09B d
å snu /o ¹snʉː/ snur, snudde, har snudd أن يستدير  09C v
  som /¹som/   الذي  09B  
  spent /¹spent/ spent, spente متحمس  09A a
et spørsmål /et ¹spøʃˌmoːl/ spørsmålet, spørsmål, spørsmålene سؤال  09B s
å starte /o ²stɑːʈe/ starter, startet, har startet أن يبدأ  09B v
å stikke /o ²stike/ stikker, stakk, har stukket أن يوخز  09C v
  stolt /¹stolt/ stolt, stolte فخور  09B a
et stress /et ¹stres/ stresset توتر  09A s
  stressende /²stresne/ stressende, stressende متوتر  09C a
en stund /en ¹stʉn/ stunden, stunder, stundene وهلة  09C s
en støvel /en ¹støvel/ støvelen, støvler, støvlene جزمة  09A s
  svimmel /¹svimel/ svimmelt, svimle دائخ / يشعر بدوار  09C a
  syk /¹syːk/ sykt, syke مريض  09A a
en sykdom /en ²syːkˌdom/ sykdommen, sykdommer, sykdommene مرض  09C s
  sånn /¹son/   كذلك  09C d
et tall /et ¹tɑl/ tallet, tall, tallene رقم  09B s
et telefonnummer /et tele¹fuːˌnumer/ telefonnummeret, telefonnummer, telefonnumrene رقم هاتف  09D s
en termos /en ¹tærmus/ termosen, termoser, termosene قارورة ترمس  09A s
  Thomas /¹tomas/   (اسم علم)  09D s
ei tid /æi ¹tiː/ tida, tider, tidene وقت  09C s
en tidsfrist /en ¹titsˌfrist/ tidsfristen, tidsfrister, tidsfristene موعد نهائي  09B s
en undersøkelse /en ²ʉndeˌʃøːkelse/ undersøkelsen, undersøkelser, undersøkelsene فحص طبي  09C s
ei utdanning /æi ¹ʉːtˌdɑniŋ/ utdanninga, utdanninger, utdanningene تعليم  09D  
ei utfordring /æi ¹ʉːtˌfordriŋ/ utfordringa, utfordringer, utfordringene تحدٍ  09C s
  vanligvis /²vɑːnliˌviːs/   عادةً  09C d
en veileder /en ²væiˌleːder/ veilederen, veiledere, veilederne مشرف  09C s
å velge /o ²velɡe/ velger, valgte, har valgt أن يختار  09D v
en vikar /en vi¹kɑːr/ vikaren, vikarer, vikarene موظف بديل  09A s
et vikarbyrå /et vi¹kɑːrbyˌroː/ vikarbyrået, vikarbyråer, vikarbyråene وكالة موظفين بدائل  09A s
  vondt /¹vunt/ vondt, vonde مؤلم  09C a
et yrke /et ²yrke/ yrket, yrker, yrkene مهنة  09D s
  øyeblikkelig /øye¹blikeli/ øyeblikkelig, øyeblikkelige حالاً  09C a

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)