2 Vocabulary

2 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
ei adresse /ɑ¹dresːe/ adressa, adresser, adressene an address 02K
  at /¹ɑt/   that 02M
  av /¹ɑːv/   off, of, by, from 02K
en bagasje /bɑ¹gɑːʃe/ bagasjen luggage (uncount. noun) 02K
å betale /be¹tɑːle/ betaler, betalte, har betalt to pay 02K
å bety /be¹tyː/ betyr, betydde, har betydd to mean 02M
en billett /bi¹let/ billetten, billetter, billettene a ticket 02M
å bruke /²brʉːke/ bruker, brukte, har brukt to use 02M
en buss /¹bʉs/ bussen, busser, bussene a bus 02A
en bussjåfør /²bʉsːʃoˌføːr/, /²bʉʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene a bus driver 02A
ei bussrute /²bʉsˌrʉːte/ bussruta, bussruter, bussrutene a bus route 02M
en busstur /²bʉsˌtʉːr/ bussturen, bussturer, bussturene a bus trip 02A
å bytte /²byte/ bytter, byttet, har byttet to change, exchange 02M
  dem /¹dem/   them 02P
å dra /¹drɑː/ drar, dro, har dratt to go/leave 02K
å drikke /²drike/ drikker, drakk, har drukket to drink 02P
  endelig /²endeli/   finally 02M
  ett /¹et/   one 02P
en ettermiddag /²etermiˌdɑːg/ ettermiddagen, ettermiddager, ettermiddagene an afternoon 02P
  etterpå /¹eterpo/   afterwards 02P
å finne /²finːe/ finner, fant, har funnet to find 02M
  flott /¹flot/ flott, flotte great, good 02A
en flybuss /²flyːˌbʉs/ flybussen, flybusser, flybussene an airport express coach 02A
  for /¹for/   for, because 02A
  forbi /for¹biː/   past, by 02P
  fram /¹frɑm/   ahead, on 02P
  først /¹føʃʈ/   first 02P
å /¹foː/ får, fikk, har fått to get, receive 02M
  gjerne /²jæːɳe/   rather, would like 02K
å /¹goː/ går, gikk, har gått to walk, go 02A
  halv /¹hɑl/   half 02M
  ham /¹hɑm/   him 02A
  hei /¹hæi/   hi 02A
en hjelp /¹jelp/ hjelpen a help 02A
å hjelpe /²jelpe/ hjelper, hjalp, har hjulpet to help 02A
  hvilken /²vilken/   which, what 02M
  høyre /²høyre/   right 02P
  inn /¹in/   in, inside, into 02A
en kafé /kɑ¹feː/ kaféen, kaféer, kaféene a café 02P
en kaffe /²kɑfe/ kaffen a coffee 02P
  kan (å kunne) /¹kɑn/   can, be able to 02K
å kjøpe /²çøːpe/ kjøper, kjøpte, har kjøpt to buy 02P
et kjøpesenter /²çøːpeˌsenter/ kjøpesenteret, kjøpesentre, kjøpesentrene a shopping centre 02P
å kjøre /²çøːre/ kjører, kjørte, har kjørt to drive 02K
  klokka er… /²klokɑ ær/ klokka er… the time is… 02K
ei klokke /²kloke/ klokka, klokker, klokkene a clock, watch 02K
en koffert /¹kufeʈ/ kofferten, kofferter, koffertene a suitcase 02A
en kopp /¹kop/ koppen, kopper, koppene a cup 02P
et kort /¹koʈ/, /¹kuʈ/ kortet, kort, kortene a card 02A
å kunne ²kʉne/ kan, kunne, har kunnet (the infinitive of) can, be able to 02K
  kvart /¹kvɑʈ/   quarter 02M
å lande /²lɑne/ lander, landet, har landet to land 02A
å ligge /²lige/ ligger, lå, har ligget to stand, lie 02M
en mandag /¹mɑnˌdɑːg/ mandagen, mandager, mandagene a Monday 02K
  meg /¹mæi/   me 02K
  mye /²myːe/   much, a lot, plenty 02M
  må (å måtte) /²mote/ må, måtte, har måttet have to, must 02K
  ni ¹/niː/   nine 02M
  noen /²nuːen/   some, somebody, any, anybody 02P
et nummer /¹numer/ nummeret, nummer/numre, numrene a number 02A
  når /¹når/   when 02M
en onsdag /¹unsˌdɑːg/ onsdagen, onsdager, onsdagene a Wednesday 02M
  oss /¹os/   us 02P
en overgang /²oːverˌgɑŋ/ overgangen, overganger, overgangene a transition 02M
å parkere /pɑr¹keːre/ parkerer, parkerte, har parkert to park 02P
en parkeringsplass /pɑr²keːriŋsˌplɑs/ parkeringsplassen,parkeringsplasser, parkeringsplassene a parking lot 02P
en pose /²puːse/ posen, poser, posene a bag 02A
en resepsjon /resep¹ʃuːn/ resepsjonen, resepsjoner, resepsjonene a reception 02K
  rett /¹ret/   straight, directly 02P
å rope /²ruːpe/ roper, ropte, har ropt to call, cry, shout 02A
et rundstykke /²rʉnˌstyke/ rundstykket, rundstykker, rundstykkene a roll 02P
å se /¹seː/ ser, så, har sett to see 02K
  selvfølgelig /sel¹følgeli/   of course 02A
en sentralstasjon /sen¹trɑːlstɑˌʃuːn/ sentralstasjonen, sentralstasjoner, sentralstasjonene a central station 02K
et sentrum /¹sentrum/ sentret, sentre, sentrene a (town) centre 02M
å sjekke /²ʃeke/ sjekker, sjekket, har sjekket to check 02K
  skal (å skulle) /¹skɑl/   will, shall, is going to 02K
et skilt /¹ʃilt/ skiltet, skilt, skiltene a sign, signpost 02M
å skulle /²skʉle/ skal, skulle, har skullet will, shall 02K
å spise /²spiːse/ spiser, spiste, har spist to eat 02P
  spør (å spørre) /¹spør/   ask(s) 02A
å spørre /²spøre/ spør, spurte, har spurt to ask 02A
å stenge /²steŋe/ stenger, stengte, har stengt to close 02P
en studentby /stʉ¹dentˌbyː/ studentbyen, studentbyer, studentbyene a student village 02K
å stå /¹stoː/ står, sto, har stått to stand 02A
  sulten /²sʉltn̩/ sultent, sultne hungry 02P
å takke /²tɑke/ takker, takket, har takket to thank 02P
en taxi /¹tɑksi/ taxien, taxier, taxiene a taxi 02K
en taxisjåfør /²tɑksiʃoˌføːr/ taxisjåføren, taxisjåfører, taxisjåførene a taxi driver 02K
  ti /¹tiː/   ten 02P
en time /²tiːme/ timen, timer, timene an hour, appointment, lesson 02M
en tirsdag /¹tiːʃˌɖɑːg/ tirsdagen, tirsdager, tirsdagene a Tuesday 02A
  to /¹tuː/   two 02A
en torsdag /¹toːʃˌɖɑːg/ torsdagen, torsdager, torsdagene a Thursday 02P
  tre ¹/treː/   three 02A
  utenfor /²ʉːtn̩ˌfor/   outside 02A
en vei /¹væi/ veien, veier, veiene a road 02K
  venstre /²venstre/   left 02P
å vente /²vente/ venter, ventet, har ventet to wait 02A
ei veske /²veske/ veska, vesker, veskene a handbag 02A
  vil (å ville) /¹vil/   wants to, will 02K
å ville /²vile/ vil, ville, har villet to want to, will 02K
  øst /¹øst/   east 02P
et øyeblikk /²øyeˌblik/ øyeblikket, øyeblikk, øyeblikkene a moment 02K
  åtte /²ote/   eight 02K


TXT = Text where the word is used the first time.