Oppslag i bokmålsordboka - skript

3A På Institutt for kjemisk prosessteknologi

3A På Institutt for kjemisk prosessteknologi

Yang Zhu og familien hans har allerede bodd fem uker i Trondheim. Yang har funnet seg godt til rette ved NTNU. Han er kjemiker og jobber sammen med andre forskere på Institutt for kjemisk prosessteknologi. Forskningen til Yang dreier seg om katalyse. Han synes at det er et spennende forskningsfelt som gir mange muligheter både som forsker og for jobber i industrien. Han har hyggelige kollegaer fra mange forskjellige land. Dessuten er utstyret og labene veldig moderne, og selvfølgelig legger NTNU stor vekt på sikkerhet.

Yang har kommet godt i gang med forskningsprosjektet sitt. Han holder på med noen vanskelige forsøk, så derfor bruker han mesteparten av tida si på laben. Han er på jobb fra cirka klokka 8 hver dag, men det varierer hvor lenge han må jobbe om ettermiddagen. Det kommer an på hvor mye han har å gjøre og hvilke oppgaver han holder på med. Om morgenen starter han alltid dagen med å sjekke e-post og planlegge dagens gjøremål. Han håper at forsøkene hans er ferdige neste uke, så han kan begynne å skrive på et sammendrag til en internasjonal konferanse. Fristen er allerede om en måned. Derfor må han skynde seg for å rekke det. Han håper også at han kan publisere resultatene sine i et tidsskrift etter hvert.

Fordi NTNU legger stor vekt på sikkerhet, måtte Yang gjennomgå en grundig opplæring før han fikk lov til å jobbe på laben. Alle de kjemiske stoffene som Yang jobber med, må ha et eget sikkerhetsdatablad slik at alle vet hvilke egenskaper stoffet har. Alle forskerne må foreta en risikovurdering før de skal utføre et forsøk, og på laben må man ha på seg spesielle klær: labfrakk og vernebriller.

Arbeidsspråket ved instituttet er for det meste engelsk, men i lunsjen og på lønningspilsen snakker nesten alle norsk. Yang trives veldig godt i jobben sin. Han og kollegaene har god kontakt med hverandre, og han har stor nytte av doktorgraden sin.

3A Gloser

   an (d) = only in expressions i uttrykk: å komme an på, å se noe an, å gå an
et arbeidsspråk (n) = working language språket man snakker på jobben
 å dreie (seg om) (v) = to centre around, to be about her: å handle om, å gjelde
en egenskap (n) = characteristic et karaktertrekk, et spesiellt kjennetegn, hvordan noe/noen er
 å foreta (v) = to undertake, to make, to do å gjøre, å utføre
en forsker (n) = a researcher, a scientist en person som jobber med forskning, gjerne på universitet eller høyskole
et forskningsfelt (n) = research fields område/tema for forskningen
et forskningsprosjekt (n) = a research project avgrenset undersøkelse, granskning
et forsøk (n) = an experiment, an attempt et eksperiment, en test, en undersøkelse hvor du prøver å gjøre noe for å sjekke resultatet, spesielt i forskning
en frist (n) = a deadline, final date den siste dagen / det siste tidspunktet du kan gjøre noe, spesielt levere oppgaver etc
 å gjennomgå (v) = to go through, to experience å erfare, å være med på
et gjøremål (n) = duties, tasks, work det som man skal gjøre / målene for det man skal gjøre
   grundig (a) = thorough, exhaustive nøye, dyptgående, ordentlig, omfattende
   internasjonal (a) = international som gjelder flere land
en katalyse (n) = catalysis en prosess som gjør at kjemiske reaksjoner går fortere eller saktere
en kjemiker (n) = a chemisten person som jobber med kjemi
en lab (n) = a lab, a laboratory kort for laboratorium; et lokale som er innredet til vitenskapelig teknisk arbeid
en labfrakk (n) = a lab coat en frakk / ei jakke til å ha på seg i laben
en lov (n) = a law her: å få lov til; å kunne gjøre noe, noen andre gir deg tillatelse til å gjøre noe, også: et juridisk dokument som regulerer samfunnet
en lønningspils (n) = payday beer en sosial sammenkomst på arbeidsplassen for å feire at man har fått lønn (ofte, men ikke alltid, med øl)
en mestepart (n) = better part, bulk, greater part den største delen, for det meste
en mulighet (n) = a possibility, an opportunity en sjanse, det å være mulig, det at noe kan skje
en måned (n) = a month del av året, 30 dager; januar, februar etc
en nytte (n) = a use en fordel, noe som er bra
en oppgave (n) = a task, an assignment det man får beskjed om å gjøre, problemstilling
en opplæring (n) = training, education undervisning, utdannelse, det å lære noe til noen
 å planlegge (v) = to plan, to project, to make plans for å legge planer for, å prosjektere
 å publisere (v) = to publish, to print å offentliggjøre, utgi som trykksak
et resultat (n) = a result hvordan noe går til slutt, hvordan noe ender
   rette = finne seg til rette: settle in, legge til rette for: arrange for bare i uttrykk: finne seg til rette; å begynne å trives, legge til rette for; å gjøre noe mulig, å fasilitere
en risikovurdering (n) = risk assessment en vurdering av risikoen, en sjekk av hvilke problemer som kan oppstå ved en arbeidsoppgave
et sammendrag (n) = a summary kort oversikt av det viktigste i en tekst e.l., resymé, oversikt
en sikkerhet (n) = safety, security, reliability trygghet (mot fare, angrep eller lignende )
et sikkerhetsdatablad (n) = material safety data sheet dokument som inneholder advarsler og informasjon om et (kjemisk) stoff
   slik = suchher: på denne måten, sånn
et stoff (n) = material, substance substans, materiale, f.eks grunnstoff
et tidsskrift (n) = a periodical, a journal hefte eller blad som kommer ut med jevne mellomrom (for eksempel hver uke eller måned), og som i regelen inneholder stoff om et enkelt fag eller emneområde
 å utføre (v) = to do, to carry out, to perform å gjøre, ofte om forsøk eller ordre
 å variere (v) = to vary, to fluctuate å være forskjellig fra gang til gang
en vekt (n) = weight, importance i uttrykk: å legge vekt på; å gi noe stor betydning
   vernebriller (pl.) (n) = protective goggles, safety glasses briller som beskytter øynene ved farlig arbeid

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb