5 Vocabulary

  Word Transcripton Inflection English TXT C
  Andre verdenskrig /²ɑndre ¹væɖɳ̩sˌkriːg/   World War II 05D n
et ansikt /et ²ɑnˌsikt/ ansiktet, ansikter, ansiktene face 05C n
et barn /et ¹bɑːɳ/ barnet, barn, barna a child 05D n
en bestefar /en ²besteˌfɑːr/ bestefaren, bestefedre, bestefedrene a grandfather 05C n
å bestille /o be¹stile/ bestiller, bestilte, har bestilt to order 05C v
et besøk /et be¹søːk/ besøket, besøk, besøkene a visit 05D n
å bety /o be¹tyː/ betyr, betydde, har betydd to mean 05D v
  ble (å bli) /¹bleː/   became, got 05D n
en brosjyre /en bru²ʃyːre/ brosjyren, brosjyrer, brosjyrene a folder, brochure 05B n
et butikkvindu /et bʉ²tikˌvindʉ/ butikkvinduet, butikkvinduer, butikkvinduene a shop window 05B n
en bytur /en ¹byːˌtʉːr/ byturen, byturer, byturene a trip to town 05A n
et båthus /et ²boːtˌhʉːs/ båthuset, båthus, båthusene a boathouse 05C n
  Caffe latte /kɑfe ²lɑte/   (proper name) 05A n
en CD /en ²seːˌdeː/ CD-en, CD-er, CD-ene a CD 05A n
  drakk (å drikke) /¹drɑk/   drank 05A v
en e-post /en ²eːˌpost/ e-posten, e-poster, e-postene an e-mail 05C n
  Espen Gangvik /²espen ²gɑŋˌviːk/   (proper name) 05D n
  fant (å finne) /¹fɑnt/   found 05A v
en farge /en ²fɑrge/ fargen, farger, fargene a colour 05C n
  fattig /²fɑti/ fattig, fattige poor 05C a
  fersk /¹fæʃk/ ferskt, ferske fresh 05D a
  fikk (å få) /¹fik/   å få, får, fikk, har fått 05C v
  Finnbekken /²finˌbeken/   (proper name) 05B n
en fisk /en ¹fisk/ fisken, fisker, fiskene a fish 05D n
  Fiskehallen /²fiskeˌhɑln̩/   (proper name) 05B n
ei fiskekake /ei ²fiskeˌkɑːke/ fiskekakea, fiskekaker, fiskekakene a fish cake 05D n
  foran /¹forɑn/   in front of 05B p
  forrige /¹forie/ forrige, forrige previous 05B a
  forskjellig /fo¹ʃeli/ forskjellig, forskjellige different, various 05C a
  fortsatt /¹foʈʃɑt/   still 05D d
  fri /¹friː/ fritt, frie free 05D a
ei frigjøring /ei ²friːˌjøːriŋ/ frigjøringa, frigjøringer, frigjøringene a liberation 05D n
et frihetsmonument /et ²friːˌheːtsmunʉˌment/ frihetsmonumentet, frihetsmonumenter, frihetsmonumentene a liberation monument 05D n
en frihetsstatue /et ²friːˌheːtstɑːtʉe/ frihetsstatuen, frihetsstatuer, frihetsstatuene a liberation statue 05D n
  gikk (å gå) /¹jik/   walked, went 05A v
  glad /¹glɑː/ glad, glade happy, glad 05C a
å glemme /o ²gleme/ glemmer, glemte, har glemt to forget 05C v
  godt /¹got/   well 05C d
å greie /o ²greie/ greier, greide, har greid to manage 05B v
en guide /en ¹gɑid/ guiden, guider, guidene a guide 05D n
  hadde (å ha) /²hɑde/   had 05B v
ei havn /ei ¹hɑvn/ havna, havner, havnene a port 05D n
  hel /¹heːl/ helt, hele whole, entire 05D a
  hele (cf. hel) /²heːle/   whole 05C a
  hemmelig /²hemeli/ hemmelig, hemmelige secret 05C a
  hils (å hilse) /¹hils/ å hilse, hilser, hilste, har hilst greet, say hello 05C v
ei historie /ei his¹tuːrie/ historia, historier, historiene a history 05B n
  hjalp (å hjelpe) /¹jɑlp/   helped 05B v
å holde /o ²hole/ holder, holdt, har holdt to hold, keep 05C v
  hverandre /vær²ɑndre/   each other 05C  
  i nærheten av /i ¹næːrˌheːtn̩ ¹ɑːv/   near, close to 05C p
  igjen /i¹jen/   again 05B d
  ingen /²iŋen/   no 05C  
en kirkegård /en ²çirkeˌgoːr/ kirkegården, kirkegårder, kirkegårdene a cemetery, churchyard 05D n
  kjempegod /²çempeˌguː/ kjempegodt, kjempegode very good 05C a
  kjær /¹çæːr/ kjært, kjære dear 05C a
en krig /en ¹kriːg/ krigen, kriger, krigene a war 05D n
en krigskirkegård /en ¹kriːksˌçirkeˌgoːr/ krigskirkegården, krigskirkegårder, krigskirkegårdene a war cemetery 05D n
  Krigsminnemuseet /²kriːksˌminemʉˌseːe/   (proper name) 05B n
et krigsmonument /et ¹kriksmunʉˌment/ krigsmonumentet, -er, -ene a war monument 05D n
et land /et ¹lɑn/ landet, land, landene a country 05D n
en lås /en ¹loːs/ låsen, låser, låsene a lock 05C n
å låse /o ²loːse/ låser, låste, har låst to lock 05C v
en mamma /en ²mɑmɑ/ mammaen, mammaer, mammaene a mummy 05C n
en mann /en ¹mɑn/ mannen, menn, mennene a man 05A n
en markering /en mɑr¹keːriŋ/ markeringen, markeringer, markeringene a celebration 05D n
et menneske /et ²meneske/ mennesket, mennesker, menneskene a person, human being 05C n
en mobil /en mu¹biːl/ mobilen, mobiler, mobilene a cell phone 05A n
en muffins /en ¹mʉfins/ muffinsen, muffinser, muffinsene a muffin 05A n
et museum /et mʉ¹seːʉm/ museet, museer, museene a museum 05A n
en nabo /en ²nɑːbo/ naboen, naboer, naboene a neighbour 05C n
  Narviks /²nɑrˌviːks/   Narvik's 05B n
  nasjonal /nɑʃu¹nɑːl/ nasjonalt, nasjonale national 05D a
  nedover /¹neːdover/   downwards 05B p
en nærhet /en ¹næːrˌheːt/ nærheten, - , nærhetene a vicinity, nearness 05C n
  nærmest /¹nærmest/   closest 05D a
  Ofoten /²ufuːtn̩/   (proper name) 05A n
et område /et ²umˌroːde/ området, områder, områdene an area 05C n
ei oppskrift /ei ²upˌskrift/ oppskrifta, oppskrifter, oppskriftene a recipe 05C n
en pappa /en ²pɑpɑ/ pappaen, pappaer, pappaene a daddy 05C n
å passe på /o ²pɑse ˌpoː/ passer på, passet på, har passet på to take care of, look after 05C v
  rar /¹rɑːr/ rart, rare strange, odd 05C a
en rolle /en ²role/ rollen, roller, rollene a role 05D n
  rundt /¹rʉnt/   round, about 05D p
  sa (å si) /¹sɑː/ å si, sier, sa, har sagt said 05C v
  satt (å sitte) /¹sɑt/   sat 05C v
en servitør /en særvi¹tøːr/ servitøren, servitører, servitørene a waiter 05C n
ei sjokoladekake /ei ʃuku²lɑːdeˌkɑːke/ sjokoladekaka, sjokoladekaker, sjokoladekakene a chocolate cake 05C n
et skipsvrak /et ¹ʃipsˌvrɑːk/ skipsvraket, skipsvrak, skipsvrakene a shipwreck 05D n
å skjønne /o ²ʃøne/ skjønner, skjønte, har skjønt to understand 05D v
en skulder /en ¹skʉlder/ skulderen, skulderer, skulderene a shoulder 05D n
en skulptur /en skʉlp¹tʉːr/ skulpturen, skulpturer, skulpturene a sculpture 05D n
  snill /¹snil/ snilt, snille kind 05C a
en soldat /en sul¹dɑːt/ soldaten, soldater, soldatene a soldier 05D n
  spurte (å spørre) /²spʉːʈe/   asked 05C v
  sto (å stå) /¹stuː/   stood 05B v
et stykke /et ²styke/ stykket, stykker, stykkene a piece 05C n
en sykkel /en ¹sykel/ sykkelen, sykler, syklene a bicycle 05C n
ei tid /ei ¹tiː/ tida, tider, tidene a time 05C n
et torg /et ¹torg/ torget, torg, torgene a (town) square 05D n
  traff (å treffe) /¹trɑf/   met 05A v
  travel /¹trɑːvel/ travelt, travle busy 05B a
et trehus /et ²treːˌhʉːs/ trehuset, trehus, trehusene a wooden house 05C n
  Trinigon /¹triːniˌgun/   (proper name) 05D n
å tro /o ¹truː/ tror, trodde, har trodd to believe 05C v
  trygg /¹tryg/ trygt, trygge safe, secure 05C a
  trøtt /¹trøt/ trøtt, trøtte tired 05D a
ei uke /ei ²ʉːke/ uka, uker, ukene a week 05B n
  uten /²ʉːtn̩/, /²ʉːten/   without 05C p
et utvalg /et ²ʉːtˌvɑlg/ utvalget, utvalg, utvalgene a choice, variety, selection 05D n
  vanskelig /²vɑnskeli/ vanskelig, vanskelige difficult 05A a
  var (å være) /¹vɑːr/   was, were 05A v
  veldig /²veldi/ veldig, veldige very 05A a
en venn /en ¹ven/ vennen, venner, vennene a friend 05A n
  viktig /²vikti/ viktig, viktige important 05D a
  åpen /²oːpen/ åpent, åpne open 05C a

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition