The Lars Onsager Lecture and Professorship

Statutter for "The Lars Onsager Lecture and Professorship"

The Lars Onsager Lecture

  1. Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet etableres et spesielt foredrag som kalles "The Lars Onsager Lecture".
  2. Foredraget holdes av en internasjonalt anerkjent vitenskapsmann eller -kvinne. Foredraget bør fortrinnsvis være innenfor et område der Lars Onsager virket. Foredragsholderen overrekkes et bevis på at vedkommende har holdt "The Lars Onsager Lecture".
  3. Foredragsholderen utnevnes av Onsager-komitéen. Denne komitéen består av tre medlemmer. Ett medlem oppnevnes fra hver av Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk for 3 år av gangen. Det tredje medlemmet, som skal ha sin stilling utenfor Norge, oppnevnes for 3 år vekselvis av de to avdelingene. Fortrinnsvis utskiftes ikke mer enn ett medlem årlig. NTNU organiserer oppnevningen.
  4. Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk stiller årlig like store beløp hver til disposisjon for Onsager-komitéen. Foredragsholderen får dekket sine reiseutgifter samt oppholdsutgifter i forbindelse med foredraget.

The Lars Onsager Professorship

  1. Det stilles et beløp til disposisjon pr. år for NTNU i form av "The Lars Onsager Professorship" for å markere NTNU som Lars Onsagers Alma Mater.
  2. Midlene skal brukes til å kalle en høyt internasjonalt anerkjent vitenskapsmann eller -kvinne til et Onsager-professorat ved NTNU med varighet 3–6 mnd. I beløpet inngår lønn svarende til lønnstrinn 70, reise til/fra Norge, trygd, feriepenger, 10% overhead til instituttet der Onsager-professoren oppholder seg, samt 10% driftsutgifter.
  3. Fast vitenskapelig ansatte ved fysikk-, kjemi- og matematikkinstituttene ved NTNU har forslagsrett til hvem som skal motta Onsager-professoratet.
  4. Onsager-komitéen utnevner Onsager-professoren på basis av vitenskapelige kvalifikasjoner. Onsager-komitéen består av tre medlemmer. Ett medlem oppnevnes fra hver av Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk for 3 år av gangen. Det tredje medlemmet, som skal ha sin stilling utenfor Norge, oppnevnes for 3 år vekselvis av de to avdelingene. Fortrinnsvis utskiftes ikke mer enn ett medlem årlig.
  5. Det fagmiljøet der Onsager-professoren skal oppholde seg, har ansvaret for å legge forholdene praktisk til rette for vedkommende ved bl.a. å stille kontor og nødvendig utstyr til disposisjon.