4 Vocabulary

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
  allerede /ɑle²reːde/   سابقا / لقد / من قبلُ  04B d
  andre /²ɑndre/   ثانٍ  04D  
  august /æʉ¹ɡʉst/   آب / أغسطس  04C s
et barn /et ¹bɑːɳ/ barnet, barn, barna ولد  04B s
å begynne /o be¹jyne/ begynner, begynte, har begynt أن يبدأ  04A v
  Bens /¹bens/   لِـبنيامين  04B s
en bensinstasjon /en ben¹siːnstɑˌʃuːn/ bensinstasjonen, bensinstasjoner, bensinstasjonene محطة وقود  04C s
en brus /en ¹brʉːs/ brusen, brus, brusene مياه غازية  04A s
en butikk /en bʉ¹tik/ butikken, butikker, butikkene دكًان  04A s
  cirka (ca.) /¹sirkɑ/   حوالي / تقريباً  04D d
  da /¹dɑː/   إذاً  04D d
å drikke /o ²drike/ drikker, drakk, har drukket أن يشرب  04A v
å dusje /o ²dʉʃe/ dusjer, dusjet, har dusjet أن يتدوّش  04B v
  eller /¹eler/   أو  04D  
  fin /¹fiːn/ fint, fine جيد / مناسب  04B a
en forelder /en for¹elder/ forelderen, foreldre, foreldrene والد  04D s
  foreldre (en forelder) /for¹eldre/   والدان  04D s
å forklare /o for¹klɑːre/ forklarer, forklarte, har forklart أن يشرح  04D v
å forstå /o fo¹ʃʈoː/ forstår, forstod, har forstått أن يفهم  04D v
en fotball /en ²futˌbɑl/ fotballen, fotballer, fotballene كرة  04A s
  fram /¹frɑm/   إلى الأمام / قدماً  04D d
en fødselsdag /en ¹føtselsˌdɑːɡ/ fødselsdagen, fødselsdager, fødselsdagene عيد ميلاد  04C s
  først /¹føʃʈ/   أول  04D d
å /o ¹foː/ får, fikk, har fått أن يستلم / أن يأخذ  04C v
en gave /en ²gɑːve/ gaven, gaver, gavene هدية  04C s
å gi /o ¹jiː/ gir, ga, har gitt أن يعطي / أن يقدم  04A v
  gir (å gi) /¹jiːr/ gir, ga, har gitt يعطي / يقدم  04A v
  gjerne /²jæːɳe/   بكل سرور  04C d
  gøy /¹gøy/   مسلٍ  04A a
  halv /¹hɑl/ halvt, halve نصف  04B a
  ham /¹hɑm/   ـه  04A  
  Hans /¹hɑns/   (اسم علم)  04B  
  henne /²hene/   ـها  04C  
en hjelp /en ¹jelp/ hjelpen مساعدة  04C s
  hm /¹hṃ/   همم  04D  
  hos /¹hus/   عند  04A p
  hundre /²hʉndre/   مائة  04D  
  hver /¹væːr/ hvert كل  04A  
  hvilken /¹vilken/   أي / أية  04C  
  hvilket /¹vilket/   أي  04C  
  høyre /¹høyre/   يمين  04D a
  i nærheten /i ¹næːrˌheːtṇ/   بالقرب  04C d
  ingen /²iŋen/   ليس / غير  04A  
  ingenting /²iŋenˌtiŋ/   لا شيء  04D  
en is /en ¹iːs/ isen, iser, isene آيس كريم (مثلجات)  04A s
en jobb /en ¹job/ jobben, jobber, jobbene عمل / وظيفة  04B s
en kaffe /en ²kɑfe/ kaffen, kaffer, kaffene قهوة  04A s
et kart /et ¹kɑʈ/ kartet, kart, kartene خريطة  04D s
en kilometer /en ¹çiloˌmeːter/ kilometeren, kilometer, kilometerne كيلومتر  04D s
  kjær /¹çæːr/ kjært, kjære عزيز  04D a
en klasse /en ²klɑse/ klassen, klasser, klassene صف  04D s
en klem /en ¹klem/ klemmen, klemmer, klemmene معانقة  04A s
  klokka /²klokɑ/   الساعة ...  04B  
et kontor /et kun¹tuːr/ kontoret, kontorer, kontorene مكتب  04B s
  koselig /²kuːʃɭi/ koselig, koselige لطيف / دافئ  04A a
et kryss /et ¹krys/ krysset, kryss, kryssene تقاطع  04C s
  kvart /¹kvɑʈ/   ربع  04B  
å lage /o ²lɑːge/ lager, lagde, har lagd أن يصنع / يحضّر  04B v
å legge /o ²lege/ legger, la, har lagt أن يضع  04D v
å lese /o ²leːse/ leser, leste, har lest أن يقرأ  04D v
  like i nærheten /²liːke i ¹næːrˌheːtṇ/   بالقرب  04B  
ei lomme /æi ²lume/ lomma, lommer, lommene جيب  04D s
et lyskryss /et ²lyːsˌkrys/ lyskrysset, lyskryss, lyskryssene تقاطع  04C s
å lære /o ²læːre/ lærer, lærte, har lært أن يتعلم  04D v
å løfte /o ²løfte/ løfter, løftet, har løftet أن يرفع  04A v
ei matbu /²mɑːtˌbʉːɑ/ matbua, matbuer, matbuene كشك للمأكولات  04C s
å mene /o ²meːne/ mener, mente, har ment أن يقصد / أن يفكّر  04C v
en meter /en ¹meːter/ meteren, meter, metrene متر  04D s
et minutt /et mi¹nʉt/ minuttet, minutter, minuttene دقيقة  04A s
ei mor /æi ¹muːr/ mora, mødre, mødrene أم  04C s
et nabolag /et ²nɑːbuˌlɑːɡ/ nabolaget, nabolag, nabolagene حيّ / حارة  04B s
  niende /¹niːende/   تاسع  04D  
  nær /¹næːr/ nært, nære قريب  04B a
en nærhet /en ¹næːrˌheːt/ nærheten, - , nærhetene قرب  04B s
en onsdag /en ¹unsˌdɑːg/ onsdagen, onsdager, onsdagene يوم الأربعاء  04D s
  opp /¹op/   إلى فوق  04A d
  over /¹oːver/   بعد  04B p
en pakke /en ²pɑke/ pakken, pakker, pakkene طرد  04C s
en post (et postkontor) /en ¹post/ posten مكتب البريد  04C s
et postkontor /et ¹postkunˌtuːr/ postkontoret, postkontor, postkontorene مكتب البريد  04C s
  på vei /po ¹væi/   على الطريق  04C  
en retning /en ²retniŋ/ retningen, retninger, retningene اتجاه  04C s
  rett /¹ret/ rett, rette إلى الأمام  04C a
  samme /²sɑme/   نفس  04C  
  sann /¹sɑn/ sant, sanne صحيح  04A a
  sant (jf. sann) /¹sɑnt/ sant, sanne صحيح  04A a
  sein /¹sæin/ seint, seine متأخر  04C a
å sende /o ²sene/ sender, sendte, har sendt أن يرسل  04C v
en side /en ²siːde/ siden, sider, sidene صفحة  04C s
  sist /¹sist/ sist, siste آخر  04B a
  sju /¹ʃʉː/   سبعة  04B  
å spille /o ²spile/ spiller, spilte, har spilt أن يلعب  04A v
  straks /¹strɑks/   فوراً  04C d
et sykehus /et ²syːkeˌhʉːs/ sykehuset, sykehus, sykehusene مستشفى  04B s
å takke /o ²tɑke/ takker, takket, har takket أن يشكر  04C v
å tegne /o ²tæine/ tegner, tegnet, har tegnet أن يرسم  04D v
  ti /¹tiː/   عشرة  04A  
  tiende /¹tiːende/   عاشر  04C  
å treffe /o ²trefe/ treffer, traff, har truffet أن يقابل  04B v
en tur /en ¹tʉːr/ turen, turer, turene جولة / رحلة / مشوار  04C s
  tusen /¹tʉːsn̩/   ألف  04C  
en ungdomsskole /en ²uŋˌdomˌskuːle/ ungdomsskolen, ungdomsskoler, ungdomsskolene مدرسة إعدادية  04D s
  ved siden av /ve ²siːdn̩ ˌɑːv/   إلى جانب  04C p
en vei /en ¹væi/ veien, veier, veiene طريق  04C s
et veikryss /et ²væiˌkrys/ veikrysset, veikryss, veikryssene تقاطع  04C s
å vekke /o ²veke/ vekker, vekket, har vekket أن يوقظ  04B v
  vel /¹vel/   حسناً / جيداً  04D d
  venstre /¹venstre/   يسار  04D  
å vise /o ²viːse/ viser, viste, har vist أن يُري  04D v
å åpne /o ²oːpne/ åpner, åpnet, har åpnet أن يفتح  04C v
  åtte /²ote/   ثمانية  04B  

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)