Vocabulary V

Vocabulary V

 
ABC-DEFGHIJKLMNOPRSTUW-Å

  Word Transcription Inflection English TXT C
  vakker /¹vɑker/ vakkert, vakre beautiful 11B a
  vanlig /²vɑːnli/ vanlig, vanlige usual, customary 06C a
  vanligvis /²vɑːnliˌviːs/   usually 09C d
  vann /¹vɑn/ vannet (uncountable) water 06A n
et vann /et ¹vɑn/ vannet, vann, vannene a lake 11B n
  vanskelig /²vɑnskeli/ vanskelig, vanskelige difficult 08D a
  var (å være) /¹vɑːr/   was, were 07B v
å vare /o ²vɑːre/ varer, varte, har vart to last 10C v
  varm /¹vɑrm/ varmt, varme warm, hot 10A a
en varmegrad /en ²vɑrmeˌgrɑːd/ varmegraden, varmegrader, varmegradene one degree above zero 10A n
å vaske /o ²vɑske/ vasker, vasket, har vasket to wash, clean 03C v
en vaskemaskin /en ²vɑskemɑˌʃin/ vaskemaskinen, vaskemaskiner, vaskemaskinene a washing machine 03C n
  ved /¹veː/   at, by, near, on, to 03D p
  ved siden av /ve ²siːdn̩ ˌɑːv/   beside 04C p
en vegg /en ¹veɡ/ veggen, vegger, veggene a wall 03D n
en vei /en ¹væi/ veien, veier, veiene a road 04C n
et veikryss /et ²væiˌkrys/ veikrysset, veikryss, veikryssene an intersection 04C n
en veileder /en ²væiˌleːder/ veilederen, veiledere, veilederne a supervisor, guide 09C n
å vekke /o ²veke/ vekker, vekket, har vekket to awaken 04B v
  vel /¹vel/   well 04D d
  vel bekomme /¹vel be¹kome/   you're welcome 12C  
  veldig /²veldi/ veldig, veldige very 05B a
å velge /o ²velɡe/ velger, valgte, har valgt to select 09D v
  velkommen /vel¹komen/   welcome 02D  
en venn /en ¹ven/ vennen, venner, vennene a friend 03A n
ei venninne /æi ve²nine/ venninna, venninner, venninnene a (female) friend 05D n
  venstre /¹venstre/   left 04D  
å vente /o ²vente/ venter, ventet, har ventet to wait 02A v
en verden /en ¹værdṇ/ verdenen, verdener, verdenene a world 05B n
  vet (å vite) /¹ve:t/ vet, visste, har visst to know 06C v
  vi /¹viː/   we 02A  
  via /¹viːa/   via 08C p
  Vidal /vi¹dɑl/   (proper name) 01B n
  videre /²viːdere/   on, onwards, further 10B a
en vikar /en vi¹kɑːr/ vikaren, vikarer, vikarene a substitute 09A n
et vikarbyrå /et vi¹kɑːrbyˌroː/ vikarbyrået, vikarbyråer, vikarbyråene an employment agency 09A n
  viktig /²vikti/ viktig, viktige important 07B a
  vil (å ville) /¹vil/   wants to, will 03C v
å ville /o ²vile/ vil, ville, har villet wants to, will 03C v
en vind /en ¹vin/ vinden, vinder, vindene a wind 08C n
et vindu /et ²vindʉ/ vinduet, vinduer, vinduene a window 03D n
å vinne /o ²vine/ vinner, vant, har vunnet to win 05B v
en vinter /en ¹vinter/ vinteren, vintre, vintrene a winter 10B n
et vinterbilde /et ²vinterˌbilde/ vinterbildet, vinterbilder, vinterbildene a winter picture 12A n
ei vinterjakke /æi ²vinterˌjɑke/ vinterjakka, vinterjakker, vinterjakkene a winter jacket 06C n
å virke /o ²virke/ virker, virket, har virket to seem, work 07C v
  virkelig /²virkeli/   really 10B d
å vise /o ²viːse/ viser, viste, har vist to show 04D v
et viskelær /²viskeˌlæːr/ viskelæret, viskelær, viskelærene an eraser 08B n
  visste (å vite) /²viste/   knew 11B v
å vite /o ²viːte/ vet, visste, har visst to know 07C v
  vondt /¹vunt/ vondt, vonde painful, sore 09C a
  vondt i magen /¹vunt i ²mɑːɡen/   stomach ache 10A  
en vott /en ¹vot/ votten, votter, vottene a mitten 12A n
  vunnet (å vinne) /²vʉnet/   won 11A v
  vær /¹væːr/ været (uncountable) weather 05B n
  vær (å være) /¹væːr/   be 02B v
  vær så god /¹væʃe ¹guː/   you're welcome! please! here you are! 02B  
å være /o ²væːre/ er, var, har vært to be, exist 02B v
  vært (å være) /¹væʈ/   been 08A v
et værvarsel /et ²væːrˌvɑʃɭ̩/ værvarselet, værvarsler, værvarslene a weather forecast 08C n
  våken /²voːken/ våkent, våkne awake 03A a
å våkne /o ²voːkne/ våkner, våknet, har våknet to wake up 03A v
  vår /¹voːr/   our 05A  
  våt /¹voːt/ vått, våte wet 12B a

 
ABC-DEFGHIJKLMNOPRSTUW-Å

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition