Vocabulary S

Vocabulary S

 
ABC-DEFGHIJKLMNOPRTUVW-Å

  Word Transcription Inflection English TXT C
  sa (å si) /¹sɑː/   said 09A v
  sakte /²sɑkte/   slowly 05D d
en salami /en sɑ¹lɑːmi/ salamien, salamier, salamiene a salami 05C n
et salg /et ¹sɑlg/ salget, salg, salgene a sale 06B n
et salongbord /et sɑ¹loŋˌbuːr/ salongbordet, salongbord, salongbordene a coffee table 03C n
å samarbeide /o ²sɑmɑrˌbæide/ samarbeider, samarbeidet, har samarbeidet to cooperate 09D v
et samfunn /et ²sɑmfʉn/ samfunnet, samfunn, samfunnene a society 09D n
et samfunnsfag /et ²sɑmfʉnsˌfɑːɡ/ samfunnsfaget, samfunnsfag, samfunnsfagene social science 08D n
  samlet /²sɑmlet/ samlet, samlede gathered 11D a
  samme /²sɑme/   same 04C  
  sammen /¹sɑmen/   together 02A d
en sang /en ¹sɑŋ/ sangen, sanger, sangene a song 11C n
  sann /¹sɑn/ sant, sanne true 04A a
  sant (cf. sann) /¹sɑnt/ sant, sanne true 04A a
  satt (å sette) /¹sɑt/   put, placed 12C v
en scene /en ²seːne/ scenen, scener, scenene a scene 11D n
å se /o ¹seː/ ser, så, har sett to see 02D v
å se på /o ¹seː po/   to watch 06B v
  seg /¹sæi/   himself, herself, itself, oneself, themselves 05D  
  seg selv /sæi ¹sel/   oneself 06A  
  sein /¹sæin/ seint, seine late 04C a
  seinere /²sæinere/   later 06A a
en sekk /en ¹sek/ sekken, sekker, sekkene a sack 09A n
  seks /¹seks/   six 03C  
en selger /en ²seler/ selgeren, selgere, selgerne a salesman, sales assistant 09D n
  selv /¹sel/   self 06A  
  selvfølgelig /sel¹følgeli/ selvfølgelig, selvfølgelige of course 05B a
  selvsagt /²selˌsɑkt/ selvsagt, selvsagte of course, naturally 09B a
å sende /o ²sene/ sender, sendte, har sendt to send 04C v
ei seng /æi ¹seŋ/ senga, senger, sengene a bed 03D n
et senter /et ¹senter/ senteret, senter, sentrene a centre 09B n
et sentrum /et ¹sentrʉm/ sentret, sentre, sentrene a (town) centre 06A n
å servere /o sær¹veːre/ serverer, serverte, har servert to serve 12C v
en servitør /en særvi¹tøːr/ servitøren, servitører, servitørene a waiter 09D n
å ses /o ¹seːs/ ses, sås, har settes to see one another 08C v
en sesong /en se¹soŋ/ sesongen, sesonger, sesongene a season 10D n
et sete /et ²seːte/ setet, seter, setene a seat 09A n
  sett (å se) /¹set/   seen 09B v
å sette /o ²sete/ setter, satte, har satt to put, place, set 05D v
å sette seg /o ²sete ˌsæi/ setter seg, satte seg, har satt seg to sit down 05D v
et show /et ¹ʃov/ showet, show, showene a show 11D n
å si /o ¹siː/ sier, sa, har sagt to say 03A v
  si /¹siː/ sin, si, sitt, sine his, hers, its, one's, theirs 11B  
en side /en ²siːde/ siden, sider, sidene a side, page 04C n
  siden (cf. for - siden) /²siːdn̩/   (years) ago, since 07C p
  sikker /¹siker/ sikkert, sikre sure 09B a
  sikkert /¹sikeʈ/   here: probably. Also: certainly 06C d
  sin /¹siːn/ sin, si, sitt, sine his, hers, its, one's, theirs 10C  
  sine (cf. sin) /²siːne/ sin, si, sitt, sine his, hers, its, one's, theirs 10C  
  sint /¹sint/ sint, sinte angry 07D a
  Sissel /²sisel/   (proper name) 10C n
  sist /¹sist/ sist, siste last 04B a
  sitt (cf. sin) /¹sit/ sin, si, sitt, sine his, hers, its, one's, theirs 10C  
å sitte /o ²site/ sitter, satt, har sittet to sit 02B v
en sjef /en ¹ʃeːf/ sjefen, sjefer, sjefene a boss 07B n
å sjekke /o ²ʃeke/ sjekker, sjekket, har sjekket to check 11D v
  sjenert /ʃe¹neːʈ/ sjenert, sjenerte shy 07C a
en sjiraff /en ʃi¹rɑf/ sjiraffen, sjiraffer, sjiraffene a giraffe 06C n
en sjokolade /en ʃuku¹lɑːde/ sjokoladen, sjokolader, sjokoladene a chocolate 08C n
ei sjokoladekake /æi ʃuku²lɑːdeˌkɑːke/ sjokoladekaka, sjokoladekaker, sjokoladekakene a chocolate cake 06D n
  sju /¹ʃʉː/   seven 04B  
en sjåfør /en ʃo¹føːr/ sjåføren, sjåfører, sjåførene a driver 03B n
  skadet /²skɑːdet/ skadet, skadede hurt, damaged 10D a
  skal (å skulle) /¹skɑl/   will, shall, is going to 03A v
et skap /et ¹skɑːp/ skapet, skap, skapene a cupboard 03D n
  skeptisk /¹skeptisk/ skeptisk, skeptiske sceptical 12C a
å skifte /o ²ʃifte/ skifter, skiftet, har skiftet to change 12B v
en skinke /en ²ʃiŋke/ skinken, skinker, skinkene a ham 05A n
å skinne /o ²ʃine/ skinner, skinte, har skint to shine 05B v
  skitten /²ʃitṇ/ skittent, skitne dirty 11A a
ei skive /æi ²ʃiːve/ skiva, skiver, skivene a slice 05A n
å skje /o ¹ʃeː/ skjer, skjedde, har skjedd to happen, occur 11D v
et skjema /et ¹ʃeːmɑ/ skjemaet, skjema, skjemaene a form 09C n
et skjerf /et ¹ʃærf/ skjerfet, skjerf, skjerfene a scarf 12A n
å skjære /o ²ʃæːre/ skjærer, skar, har skåret to cut 06A v
å skjønne /o ²ʃøne/ skjønner, skjønte, har skjønt to understand 10C v
en skjønnhet /en ¹ʃønˌheːt/ skjønnheten, skjønnheter, skjønnhetene a beauty 11B n
et skjørt /et ¹ʃøʈ/ skjørtet, skjørt, skjørtene a skirt 03D n
en sko /en ¹skuː/ skoen, sko, skoene a shoe 03D n
en skobutikk /en ¹skuːbʉˌtik/ skobutikken, skobutikker, skobutikkene a shoe store 06C n
en skog /en ¹skuːɡ/ skogen, skoger, skogene a forest 08C n
en skogstur /en ¹skuksˌtʉːr/ skogsturen, skogsturer, skogsturene a forest tour 10A n
en skogsvei /en ¹skuksˌvæi/ skogsveien, skogsveier, skogsveiene a forest road 08C n
en skole /en ²skuːle/ skolen, skoler, skolene a school 03A n
en skomaker /en ¹skuːˌmɑːker/ skomakeren, skomakere, skomakerne a shoemaker 11A n
en skranke /en ²skrɑŋke/ skranken, skranker, skrankene a front desk, counter 10C n
å skremme /o ²skreme/ skremmer, skremte, har skremt to scare 07A v
å skrive /o ²skriːve/ skriver, skrev, skrevet to write 07B v
ei skrivebok /æi ²skriːveˌbuːk/ skriveboka, skrivebøker, skrivebøkene a notebook 08B n
et skrivebord /et ²skriːveˌbuːr/ skrivebordet, skrivebord, skrivebordene a desk 03D n
å skulke /o ²skʉlke/ skulker, skulket, har skulket to shirk 11D v
å skulle /o ²skʉle/ skal, skulle, har skullet will, shall 03A v
  skummel /¹skʉmel/ skummelt, skumle creepy 10A a
å skynde seg /o ²ʃyne ˌsæi/ skynder seg, skyndet seg, har skyndet seg to hurry (up) 05D v
å skåle /o ²skoːle/ skåler, skålte, har skålt to (drink a) toast 12C v
  slapp /¹ʃɭɑp/ slapt, slappe peaky, in poor shape 10A a
å slappe av /o ²ʃlɑpe ˌɑːv/ slapper av, slappet av, har slappet av to relax 11B v
  slik /¹ʃɭiːk/   so 09B d
  sliten /²ʃliːtn̩/ slitent, slitne tired 11B a
en slutt /en ¹ʃlʉt/ slutten, slutter, sluttene an end 11A n
å slå på /o ¹ʃɭoː ˌpoː/   to turn on 07B v
å slå seg /o ¹ʃɭoː ˌsæi/   to hurt oneself 10D v
å smake /o ²smɑːke/ smaker, smakte, har smakt to taste 10B v
  smertestillende /en ²smæʈeˌstilṇe/   analgesic, painkilling 10C a
et smil /et ¹smiːl/ smilet, smil, smilene a smile 06A n
å smile /o ²smiːle/ smiler, smilte, har smilt to smile 03A v
en sminke /en ²smiŋke/ sminken, sminker, sminkene a makeup 03D n
å smitte /o ²smite/ smitter, smittet, har smittet to infect, contaminate 10A v
et smør /et ¹smør/ smøret a butter 06A n
  små (liten) /¹smoː/   small 06B a
å snakke /o ²snɑke/ snakker, snakket, har snakket to speak 02A v
  snakket (å snakke) /²snɑket/   spoke 07D v
  snart /¹snɑːʈ/ snart, snare soon 03C d
  snill /¹snil/ snilt, snille kind 06A a
å snu /o ¹snʉː/ snur, snudde, har snudd to turn 09C v
  snø /¹snøː/ snøen (uncountable) snow 12A n
en snøball /en ²snøːˌbɑl/ snøballen, snøballer, snøballene a snowball 12A n
en snøballkrig /en ²snøːbɑlˌkriːɡ/ snøballkrigen, snøballkriger, snøballkrigene a snowball fight 12A n
en snømann /en ²snøːˌmɑn/ snømannen, snømanner, snømannene a snowman 12A n
en sofa /en ¹suːfɑ/ sofaen, sofaer, sofaene a sofa, couch 03C n
ei sol /æi ¹suːl/ sola, soler, solene a sun 05B n
  som /¹som/   who/which, as 09B  
å sove /o ²soːve/ sover, sov, har sovet to sleep 06A v
et soverom /et ²soːveˌrum/ soveromet, soverom, soverommene a bedroom 03C n
å sovne /o ²sovne/ sovner, sovnet, har sovnet to fall asleep 10A v
  spansk /¹spɑnsk/ spansk, spanske Spanish 05B a
et speil /et ¹spæil/ speilet, speil, speilene a mirror 03D n
et speilreflekskamera /et ²spæilreˌfleksˌkɑːmerɑ/ speilreflekskameraet, speilreflekskameraer, speilreflekskameraene an SLR (single-lens reflex camera) 12D n
  spennende /²spenene/ spennende, spennende exciting 07C a
  spent /¹spent/ spent, spente excited 09A a
  spesiell /spesi¹el/ spesielt, spesielle special 05B a
å spille /o ²spile/ spiller, spilte, har spilt to play 04A v
en spiller /en ²spiler/ spilleren, spillere, spillerne a player 05B n
å spise /o ²spiːse/ spiser, spiste, har spist to eat 03A v
et spisebord /et ²spiːseˌbuːr/ spisebordet, spisebord, spisebordene a dining table 03C n
  spiste (å spise) /²spiːste/   ate 07A v
en sport /en ¹spoʈ/ sporten, sporter, sportene a sport 10D n
et språk /et ¹sproːk/ språket, språk, språkene a language 08B n
  spurte (å spørre) /²spʉːʈe/   asked 07D v
  spør (å spørre) /¹spør/   asks 08D v
å spørre /²spøre/ spør, spurte, har spurt to ask 03C v
et spørsmål /et ¹spøʃˌmoːl/ spørsmålet, spørsmål, spørsmålene a question 09B n
  stakkars /²stɑkɑʃ/ stakkars, stakkars poor 10A a
å stanse /o ²stɑnse/ stanser, stanset, har stanset to stop 10C v
å starte /o ²stɑːʈe/ starter, startet, har startet to start 09B v
et sted /et ¹steːd/ stedet, steder, stedene a place 06D n
å stenge /o ²steŋe/ stenger, stengte, har stengt to close 08A v
  sterk /¹stærk/ sterkt, sterke strong 10D a
  sterkere /²stærkere/   stronger 10D a
en sti /en ¹stiː/ stien, stier, stiene a path 11B n
å stige på /o ²stiːɡe ¹poː/ stiger på, steg på, har steget på to enter 11B v
å stikke /o ²stike/ stikker, stakk, har stukket to sting 09C v
  stille /²stile/   quiet 07A a
en stol /en ¹stuːl/ stolen, stoler, stolene a chair 03B n
  stolt /¹stolt/ stolt, stolte proud 09B a
å stoppe /o ²stope/ stopper, stoppet, har stoppet to stop 03B v
  stor /¹stuːr/ stort, store big 03C a
en storby /en ²stuːrˌbyː/ storbyen, storbyer, storbyene a city 11B n
ei storesøster /æi ²stuːreˌsøster/ storesøstera, storesøstre, storesøstrene a big sister 08A n
  straks /¹strɑks/   immediately 04C d
et stress /et ¹stres/ stresset a stress 09A n
  stressende /²stresne/ stressende, stressende stressful 09C a
å stryke /o ²stryːke/ stryker, strøk, har strøket to stroke, caress 10A v
en strøm /en ¹strøm/ strømmen, strømmer, strømmene a power, electricity 11B n
å studere /o stʉ¹deːre/ studerer, studerte, har studert to study 08B v
ei stue /æi ²stʉːe/ stua, stuer, stuene a living room 03C n
en stund /en ¹stʉn/ stunden, stunder, stundene a moment, while 09C n
et stykke /et ²styke/ stykket, stykker, stykkene a piece 06D n
  størst /¹støʃʈ/   greatest 10D a
en støvel /en ¹støvel/ støvelen, støvler, støvlene a boot 09A n
å stå /o ¹stoː/ står, sto, har stått to stand 02D v
  sulten /²sʉltn̩/ sultent, sultne hungry 06D a
  super /¹sʉːper/ supert, supre super 10B a
et supermarked /et ¹sʉːperˌmɑrked/ supermarkedet, supermarkeder, supermarkedene a supermarket 08C n
  sur /¹sʉːr/ surt, sure sour, miserable, grumpy 07D a
å svare /o ²svɑːre/ svarer, svarte, har svart to answer 10C v
  svart /¹svɑʈ/ svart, svarte black 06C a
  svensk /¹svensk/ svensk, svenske Swedish 05B a
en svigerforelder /en ¹sviːɡerfoˌrelder/ svigerforelderen, svigerforeldre, svigerforeldrene a parent-in-law 12B n
ei svigermor /æi ¹sviːɡerˌmuːr/ svigermora, svigermødre, svigermødrene a mother-in-law 12B n
å svikte /o ²svikte/ svikter, sviktet, har sviktet to fail 10C v
  svimmel /¹svimel/ svimmelt, svimle dizzy 09C a
ei svineribbe /æi ²sviːneˌribe/ svineribba, svineribber, svineribbene a breast of pork, ribs 12C n
  syk /¹syːk/ sykt, syke ill 09A a
en sykdom /en ²syːkˌdom/ sykdommen, sykdommer, sykdommene a disease 09C n
et sykehus /et ²syːkeˌhʉːs/ sykehuset, sykehus, sykehusene a hospital 04B n
en sykepleier /en ²syːkeˌplæier/ sykepleieren, sykepleiere, sykepleierne a nurse 05C n
en sykkel /en ¹sykel/ sykkelen, sykler, syklene a bicycle 08C n
en sykkeltur /en ¹sykelˌtʉːr/ sykkelturen, sykkelturer, sykkelturene a bicycle ride 08C n
å sykle /o ²sykle/ sykler, syklet, har syklet to cycle 08A v
ei sykling /æi ²sykliŋ/ syklinga a cycling 08C n
et syltetøy /et ²sylteˌtøy/ syltetøyet, syltetøy, syltetøyene a jam 05C n
ei synd /æi ¹syn/ synda, synder, syndene a pity 11A n
å synes /o ²syːnes/ synes, syntes, har syntes to think 06C v
å synge /o ²syŋe/ synger, sang, har sunget to sing 03D v
  syttito /søti¹tuː/   seventy-two 06D  
en søndag /¹sønˌdɑːg/ søndagen, søndager, søndagene a Sunday 07A n
ei søster /æi ²søster/ søstera, søstre, søstrene a sister 08A n
  søt /¹søːt/ søtt, søte sweet 05A a
  /¹soː/   so 02B d
  /¹soː/   then 03D d
  så (å se) /¹soː/   saw 12C v
  så fint! /so ¹fiːnt/   how nice! 05D  
  sånn /¹son/   so, like that 09C d

 
ABC-DEFGHIJKLMNOPRTUVW-Å

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition