1 Vocabulary

1 Vocabulary

  Word Transcription Inflection English TXT
en antropologi /ɑntrupulu¹giː/ antropologien, antropologier, antropologiene an anthropology 01A
en arkitektur /ɑrkitek¹tʉːr/ arkitekturen, arkitekturerarkitekturene an architecture 01A
ei avis /ɑ¹viːs/ avisa, aviser, avisene a newspaper 01P
  Barcelona /bɑʃe¹luːnɑ/   proper name 01M
  bare /²bɑːre/   just, only 01M
  bare bra! /bɑre ¹brɑː/   just fine! 01M
en bensinstasjon /ben¹siːnstɑˌʃuːn/ bensinstasjonen, bensinstasjoner, bensinstasjonene a petrol station 01P
en bil /¹biːl/ bilen, biler, bilene a car 01P
å bli /¹bliː/ blir, ble, har blitt to become, will be, turn out 01P
å bo /¹buː/ bor, bodde, har bodd to live 01K
  bra /¹brɑː/ bra, bra fine, good, well 01M
en brus /¹brʉːs/ brusen, brus, brusene a (bottle of) soda pop 01P
en by /¹byː/ byen, byer, byene a city 01M
en båt /¹boːt/ båten, båter, båtene a boat 01M
en dag /¹dɑːg/ dagen, dager, dagene a day 01M
ei dame /²dɑːme/ dama, damer, damene a lady 01K
  de /¹diː/   they 01P
  deg /¹dæi/   you (singular) 01M
  den /¹den/   it 01M
  der /¹dæːr/   there 01P
  der borte /der ²buʈe/   over there 01P
  dere /²deːre/   you (plural) 01P
  det /¹deː/   it, that, the 01M
  det går bra! /de går ¹brɑː/   I'm fine! 01M
  du /¹dʉː/   you 01K
  ei /¹æi/   a, an, one 01K
en ekspeditør /ekspedi¹tøːr/ ekspeditøren, ekspeditører, ekspeditørene a shop assistent 01P
  en /¹eːn/   a, an, one 01P
  engelsk /¹eŋelsk/   English 01A
  er (å være) /¹æːr/   am, are, is 01K
  et /¹et/   a, an 01P
en familie /fɑ¹miːlie/ familien, familier, familiene a family 01K
  flink /¹fliŋk/ flinkt, flinke good, clever 01A
et fly /¹flyː/ flyet, fly, flyene a plane 01A
  fra /¹frɑː/   from 01K
  gammel /²gɑmel/ gammelt, gamle old 01K
  gift /¹jift/   married 01K
å gjøre /²jøːre/ gjør, gjorde, har gjort to do 01A
  god /¹guː/   good 01M
  god tur! /¹guː ¹tʉːr/   have a nice trip! 01P
å ha /¹hɑː/ har, hadde, har hatt to have 01K
  ha det bra! /hɑ de ¹brɑː/   goodbye! 01M
  ha det! /¹hɑː de/   bye! 01M
  hallo /hɑ¹luː/   hello 01M
  han /¹hɑn/   he, him 01K
  her /¹hæːr/   here 01M
å hete /²heːte/ heter, het, har hett to be called 01K
å hilse /²hilse/ hilser, hilste, har hilst to greet 01M
  hun /¹hʉn/   she 01K
  hva /¹vɑː/   what 01K
  hvor /¹vur/   where 01K
  hvor langt /vu¹ɭɑŋt/   how far 01P
  hvordan /¹vuɖɑn/   how 01M
  hyggelig /²hygeli/   nice, pleasant 01M
  hyggelig å hilse på deg! /²hygeli å ²hilse po dæi/   nice to meet you! 01M
  i /¹iː/   in, at, on 01K
  ikke /²ike/   not 01A
  Italia /i¹tɑːliɑ/   proper name 01A
  italiensk /itɑli¹eːnsk/   Italian 01A
  ja /¹jɑː/   yes 01K
  jeg /¹jæi/   I 01K
ei jente /²jente/ jenta, jenter, jentene a girl 01K
å jobbe /²jobe/ jobber, jobbet, har jobbet to work 01A
  kanskje /²kɑnʃe/   perhaps, maybe 01M
et kart /¹kɑʈ/ kartet, kart, kartene a map 01P
en kilometer /¹çiloˌmeːter/ kilometeren, kilometer, kilometerne a kilometre 01P
å komme /²kome/ kommer, kom, har kommet to come 01K
å koste /²koste/ koster, kostet, har kostet to cost 01P
ei krone /²kruːne/ krona, kroner, kronene a crown 01P
  langt /¹lɑŋt/   far 01P
  ledig /²leːdi/ ledig, ledige vacant 01M
  litt /¹lit/   a little 01A
  med /¹meː/   with 01K
  men /¹men/   but 01K
en morgen /²moːoɳ/ morgenen, morgener, morgenene a morning 01M
å møte /²møːte/ møter, møtte, har møtt to meet 01M
  nei /¹næi/   no 01M
  neste /²neste/   next 01M
  Norge /¹norge/   Norway 01K
  norsk /¹noʃk/   Norwegian 01A
  /¹noː/   now 01M
  og /oː/, /oːg/   and 01K
  også /²oso/   too, also 01A
  OK /u¹koː/   okay, all right 01M
  over /¹oːver/   of, over 01P
en professor /pru¹fesur/ professoren, professorer, professorene a professor 01A
  /¹poː/   on, at 01A
å reise /²ræise/ reiser, reiste, har reist to travel 01K
  Roma /¹ruːmɑ/   Rome 01A
  sammen /¹sɑmen/   together 01P
  seinere /¹sæinere/   later 01M
  seks /¹seks/   six 01K
å ses /¹seːs/ ses, sås, har settes to see one another 01M
å snakke /²snɑke/ snakker, snakket, har snakket to speak 01K
  snart /¹snɑːʈ/   soon 01M
  Spania /¹spɑːniɑ/   proper name 01M
  spansk /¹spɑnsk/   Spanish 01A
å stoppe /²stope/ stopper, stoppet, har stoppet to stop 01P
en student /stʉ¹dent/ studenten, studenter, studentene a student 01A
å studere /stʉ¹deːre/ studerer, studerte, har studert to study 01A
  /¹soː/   so 01M
å ta /¹tɑː/ tar, tok, har tatt to take 01P
  takk /¹tɑk/   thank you 01M
  til /¹til/   to 01K
  tilbake /til¹bɑːke/   back 01P
et tog /¹toːg/ toget, tog, togene a train 01K
  Trondheim /²tronˌhæim/   proper name 01K
en tur /¹tʉːr/ turen, turer, turene a trip 01P
en turist /tʉ¹rist/ turisten, turister, turistene a tourist 01M
  tusen /¹tʉːsn̩/   thousand 01P
  tysk /¹tysk/ tysk, tyske German 01P
  Tyskland /¹tysklɑn/   Germany 01P
  unnskyld /²ʉnˌʃyl/   excuse me 01M
  velkommen /vel¹komen/   welcome 01P
  vi /viː/   we 01M
  vær så god! /væʃo¹guː/   you're welcome! please! here you are! 01M
å være /²væːre/ er, var, har vært to be, exist 01K
  å /o/   to (infinitive marker) 01M
et år /¹oːr/ året, år, årene a year 01K


TXT = Text where the word is used the first time.