Oppslag i bokmålsordboka - skript

8A NTNUs historie

8A NTNUs historie

NTNU er en ung institusjon, men den har en lang historie. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble etablert i 1996. Da ble flere institusjoner i Trondheim slått sammen til ett universitet. Det gjaldt Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim. I 2016 fant det sted en ny sammenslåing. Da ble Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik fusjonert med NTNU, som nå er Norges største universitet. Det er cirka 45 000 personer som er knyttet til universitetet. Av disse er omtrent 38 000 studenter.[1]

Det eldste fagmiljøet ved NTNU, bergteknikk, har en historie som går tilbake til 1657. Den nyeste historien startet i 1910. Da ble Norges tekniske høgskole (NTH) startet. Norges Lærerhøgskole i Trondheim ble grunnlagt i 1922. Disse to ble slått sammen i 1968 til Universitetet i Trondheim. Gjennom mange år har det blitt etablert mange nye høyere utdanningsinstitusjoner i Trondheim. De fleste av disse er i dag en del av NTNU, som altså har sine røtter 350 år tilbake i tid.

De forskjellige fakultetene har ligget flere steder. I dag ligger den tekniske og økonomiske delen av NTNU på eller i nærheten av Gløshaugen, den medisinske på Øya, humaniora og samfunnsvitenskap på Dragvoll, marin teknikk på Tyholt og lærerutdanningen på Rotvoll. Miljøet i Ålesund arbeider i hovedsak med maritim teknikk, og på Gjøvik er man spesialister på informasjonsteknologi.

I Trondheim arbeider man nå med å samle NTNU på én felles campus rundt Gløshaugen. Ekspertene mener at det er den beste måten å utnytte felles ressurser, kompetanse og lokaler på.


[1] Tallene er fra 2016. Kilde: ntnu.no

8A Oppgaver

   allmennvitenskapelig (a) = general scientific som har med de allmenne fagene å gjøre
en bergteknikk (n) = Mineral Resources engineering teknikk om fjell og stein  
en brann (n) = a fire det at noe brenner, at det er ild
en ekspert (n) = an expert en som vet veldig mye om et tema, en spesialist
 å etablere (v) = to establish, to fundå starte
et fagmiljø (n) = academic environment, specialist environment samfunnet av personer som jobber med samme tema
 å fusjonere (v) = to merge å slå (seg) sammen; å gå fra to (eller flere) til én
 å grunnlegge (v) = to found, to establish å etablere, å si at noe skal starte
   humaniora (n) = the humanities humanistiske fag; historie, filosofi, språk, litteratur etc
en informasjonsteknologi (n) = information technology teknologi for systematisering av informasjon og data
 å knytte (til) (v) = to be attached to, to be associated with å ha sterke bånd til noe, å ha nær assosiasjon til noe
et kunstakademi (n) = academy of fine arts et akademi for kunstfag (billedkunst, musikk etc)
et lokale (n) = a hall, premises en bygning, et hus
en lærerhøgskole (n) = a teacher training college en skole for utdanning av lærere
en lærerutdanning (n) = teacher education fagområdet som lærere utdannes gjennom
   marin (a) = marine som gjelder havet
   maritim (a) = maritime, naval som har med hav, strand og sjøfart å gjøre
   medisinsk (a) = medical som har med medisin og helse å gjøre
et miljø (n) = an environment omgivelser som et individ eller en gruppe lever i og blir påvirket av, ytre livsvilkår, omverden
et musikkonservatorium (n) = academy of music institusjon for høyere utdanning innen utøvende/praktisk musikk
en ressurs (n) = resource en verdi, pengemidler, naturrikdommer, reserver
ei rot (n) = a rootden delen av en plante som går ned i jorda
en samfunnsvitenskap (n) = social science, social studies vitenskap om samfunnet rundt oss; sosiologi, statsvitenskap, geografi, økonomi etc
 å samle (v) = to collect, to gather, to unite å få noe til å komme sammen
en sammenslåing (n) = a merger det at noe blir samlet eller slått sammen
en spesialist (n) = a specialist, an expert en ekspert, en som vet veldig mye om et tema
en teknikk (n) = techniqueen arbeidsmetode, en framgangsmåte når man skal lage noe eller få maskiner til å virke, ingeniørvitenskap
   teknisk (a) = technical, technological som har med teknikk å gjøre
   ung (a) = young som ikke er gammel, som har eksistert i få år
en utdanningsinstitusjon (n) = an educational institution en institusjon for utdanning
 å utnytte (v) = to use, to utilize, to exploit å bruke, å ta fordel av
et vitenskapsmuseum (n) = a Science Museum et museum som presenterer vitenskapelige utstillinger
ei øy (n) = an island et større eller mindre landområde som er omgitt av vann på alle kanter

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb