Oppslag i bokmålsordboka - skript

8B Nobelprisen til NTNU-forskere!

8B Nobelprisen til NTNU-forskere!

Yang Zhu sitter i kantina og spiser lunsj. Kollegaen hans, Linda, kommer forbi og setter seg ved bordet.

Yang: Du, det er en ting jeg lurer på. Jeg var på sykehusområdet i dag, og der så jeg en bygning der det sto «Norsk hjernesenter - Norwegian Brain Centre». Hva er det?

Linda: Det er kanskje det mest berømte miljøet ved NTNU. To forskere derfra fikk faktisk Nobelprisen i 2014. Det er mange som jobber med avansert hjerneforskning der.

Y: De het Moser, de to forskerne, ikke sant?

L: Jo, May-Britt Moser og Edvard Moser.

Y: Jeg har hørt navnene deres. Kan du fortelle meg litt om dem og om dette senteret?

L: Som du vet, fikk de Nobelprisen i 2014 sammen med en som heter John O’Keefe for sin forskning på stedsansen. Etter at de hadde forsket i mange år på hjernen hos rotter, oppdaget de en spesiell type hjerneceller som beregner hvor langt en går, og i hvilken retning en har beveget seg. Når du beveger deg, blir det laget et koordinatsystem i hjernen som hjelper til når du skal orientere deg. Dette systemet er basis for stedsansen.

Y: Det høres ut som noe for meg. Det hender at jeg går meg bort i gangene på Gløshaugen. Kan du fortelle mer? Hvordan endte de med en Nobelpris?

L: Først ble det etablert en forskningsgruppe i 1996. Etter hvert ble det etablert et senter for fremragende forskning, og dit kom det forskere fra en rekke land. I 2005 kom det store gjennombruddet. Da ble gittercellene oppdaget. Det er blant annet disse nervecellene i hjernen som er viktige for stedsans og orienteringsevne. Uansett, arbeidet vakte stor interesse rundt om i verden, og forskningsmiljøet i Trondheim ble internasjonalt anerkjent. I 2007 skjedde det store ting: Det var en svært velstående norsk fysiker som het Fred Kavli. Etter studiene i Trondheim på 1950-tallet reiste han til USA. Der startet han et firma som ble verdensledende innenfor produksjon av sensorer til kjøretøyer og industrielt utstyr. Dermed tjente han mye penger som han kunne bruke til å etablere en stiftelse som heter Kavli Foundation, og i 2007 finansierte Kavli Foundation opprettelsen av Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU. Etterpå kom det flere stillinger til Kavli-instituttet, og snart vant instituttet internasjonale priser for arbeidet sitt. I dag er det rundt hundre personer som jobber der, tror jeg. Forskningsrådet ville også støtte forskningen ved Kavli-instituttet, og i 2012 ble Senter for nevrale nettverk for andre gang utnevnt til Senter for fremragende forskning.

Y: Så det har vært mye forskning der gjennom mange år. Ikke rart at det endte med en Nobelpris!

L: Det er sant. De gjorde stadig nye oppdagelser, og i 2014 fikk May-Britt Moser og Edvard Moser Nobelprisen i fysiologi eller medisin for forskningen sin.

Y: Imponerende! Hva skjer på Kavli-instituttet nå?

L: Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror at de driver med grunnforskning på hukommelse og stedsans i hjernen. Jeg leste i avisa at forskningen deres kan hjelpe oss å forstå hvordan hjernene våre fungerer. Den kan også hjelpe oss med å finne ut hva som går galt i hjernen til mennesker med Alzheimers sykdom. Du vet, den som gjør at noen mennesker, spesielt eldre, blir svekket mentalt. Først glemmer de småting, så glemmer de mer og mer, og til slutt blir de helt avhengige av andre. Avisartikkelen handlet om at det er nettopp hukommelsen og stedsansen som svikter hos Alzheimer-pasienter, og det skyldes at nervecellene som har denne funksjonen i hjernen, begynner å dø.

Y: Ja, det er en forferdelig sykdom. Jeg håper at de finner ut hva som skjer i hjernen til Alzheimer-pasienter før jeg blir gammel.

8B Gloser

   1950-tallet (bestemt form) (n) = 1950stiår; 1950-1960
en Alzheimer-pasient (n) = Alzheimer patient en pasient (person) som har Alzheimers sykdom
   Alzheimers sykdom (n) = Alzheimer's disease navn på sykdom
   anerkjent (a) = accredited, acknowledged som har status, som anses for å være av de beste til noe
   avansert (i) = advanced høyt utviklet, komplisert
en avisartikkel (n) = a newspaper article en sak/tekst/artikkel i ei avis
en basis (n) = a basis, a foundation et grunnlag, en forutsetning
 å beregne (v) = to calculate, to estimate å regne ut, å kalkulere, å forutse
 å bevege (v) = to move, to stir, to move about å flytte, å røre seg
   derfra (d) = from thereadverb med bevegelse fra "der"
 å ende (v) = to end (up), to finish å slutte
 å finansiere (v) = to finance, to fund, to pay for å betale, å gi penger til
   forferdelig (a) = terrible, awful grusom, fryktelig, veldig fæl
 å forske (v) = to study, to research, to do research å undersøke med vitenskapelige metoder
ei forskningsgruppe (n) = a research team, a research group en gruppe forskere som jobber sammen
et forskningsmiljø (n) = a research community et miljø av forskere som jobber sammen
et forskningsråd (n) = a research council en gruppe / etutvalg som finansierer forskningsprosjekter
   fremragende (a) = excellent, splendid, outstanding som har eksepsjonelt godt nivå, glimrende, mesterlig, ypperlig
 å fungere (v) = to work, to function å virke
en funksjon (n) = a function en oppgave
en fysiker (n) = a physicist en person som jobber med fagfeltet fysikk
en fysiologi (n) = physiology naturvitenskap om hvordan funksjoner i kroppen foregår
   gal (a) = her: wrong, also: crazy her: feil, ikke riktig, også: sinnssyk, som har mistet evnen til å tenke normalt
en gittercelle (n) = a grid cell spesiell type hjernecelle
et gjennombrudd (n) = a breakthrough når man lykkes, når man endelig har suksess
en grunnforskning (n) = pure research, basic research forskning for å få ny kunnskap, ren forskning; motsatt av anvendt vitenskap
   helt (d) = completely her: 100 %
 å hende (v) = to happen, to occur å skje
en hjerne (n) = a brainkroppsdel; den delen av sentralnervesystemet som ligger i hodeskallen
en hjernecelle (n) = a brain cell en celle i hjernen
en hjerneforskning (n) = brain research forskning på hjernens strukturer og funksjoner
et hjernesenter (n) = a brain centre et senter som jobber med hjerneforskning
en hukommelse (n) = a memory evnen til å huske
   hundre = hundredtall; 100
 å høres (v) = to soundofte: høres (adjektiv) ut; å virke som, å framstå som
   industriell (a) = industrial som har med industri å gjøre
   Kavli-instituttet (n) = Kavli Institute (for Systems Neuroscience)et institutt finansiert av Fred Kavli
et kjøretøy (n) = vehicle et redskap til å kjøre med; bil, vogn etc
et koordinatsystem (n) = a coordinate system et geometrisk system av for eksempel punkter, linjer eller flater som gir veiledning om hvor et punkt ligger i et plan eller rom
   mental (a) = mental åndelig, psykisk, som gjelder sjelslivet
en nervecelle (n) = a nerve cell, a neuron en celle i nervesystemet
   nevral (a) = neuralsom har med nervesystemet å gjøre
en nobelpris (n) = a Nobel Prize en årlig pris, stiftet av svensken Alfred Nobel, til personer eller grupper som har utmerket seg i fredsarbeid, fysikk, kjemi, litteratur, medisin og økonomi
 å oppdage (v) = to discover, to find out å bli klar over, å avdekke, å støte på, å merke
en oppdagelse (n) = a discovery det som man oppdager
en opprettelse (n) = a establishment, a foundationdet at man oppretter/starter noe
 å orientere (seg) (v) = to orient, to orientate å finne ut hvor man er
en orienteringsevne (n) = a sense of direction, sense of locality en evne til å finne ut hvor man er
en produksjon (n) = a production, manufacturing det å produsere, lage noe
en retning (n) = direction, movement hvilken vei man beveger seg, hva slags mål man har
ei rotte (n) = a rat et dyr; gnager av slekten Rattus
en sensor (n) = here: a device which detects or measures a physical property, also: censor her: et instrument som registrerer en viss påvirkning (for eksempel varme eller kulde) føler, også: ved eksamen; person som vurderer og gir karakter på eksamensprestasjoner
   sikker (a) = safe, secure, reliable, sure, certain trygg, pålitelig, som vet at man har rett
 å skyldes (v) = to be due to, to be caused byå ha som årsak
en småting (n) = a small object ting som er små
en stedsans (n) = a sense of orientation evne til å finne steder
en stiftelse (n) = a establishment, a foundationdet at man oppretter/starter noe
 å støtte (v) = to support å gi penger, å bidra til at noen klarer seg (ofte, men ikke bare, økonomisk)
 å svekke (v) = to weaken, to impair å bli dårligere/svakere
 å svikte (v) = to fail, to let down, to betray å ikke holde et løfte, å bli dårligere
en sykdom (n) = an illness, a sickness, a disease nedsatt helsetilstand på grunn av ytre påvirkning, indre ubalanse eller inntrengning (f.eks. virus) i kroppen
et sykehusområde (n) = hospital area stedet hvor sykehuset ligger
et system (n) = a system en helhet av enkelte deler som hører sammen
 å tjene (v) = to earn å profittere, å ha inntekt for utført arbeid
 å utnevne (v) = to appoint, to nominate, to choose å gi noen en posisjon som det er en ære å ha
 å vekke (v) = to evoke, to cause å være årsak til
   velstående (a) = well-to-do, affluent, prosperous rik, som har mye penger
en verden (n) = world, earth jorden, jordkloden, utlandet
   verdensledende (i) = world leader som har en ledende posisjon globalt
 å vinne (v) = to winher: å få, å oppnå, å få som en pris, å bli best

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb