Oppslag i bokmålsordboka - skript

2B På norskkurs

2B På norskkurs

Hver mandag og onsdag går Ling på norskkurs. Hun vil gjerne bli bedre i norsk for å få en god jobb i Norge. På norskkurset i dag skal de lære om å skrive essay. Ling vet at leksa blir å skrive et essay om mat og matvaner i Norge og hjemlandet. Derfor følger hun med og noterer det som læreren skriver på tavla.

Læreren: Når vi skal skrive et essay, er det viktig at teksten har god sammenheng. Vi starter med ei kort innledning som består av cirka fem setninger. I innledninga forteller vi hva teksten skal handle om. Etterpå har vi hoveddelen. Den består av flere korte avsnitt.

Ling rekker opp hånda fordi hun ikke forstår.

Ling: Unnskyld, men hva betyr avsnitt?

Læreren: Det skal jeg forklare nå. Et avsnitt er flere setninger som handler om samme tema. Vi starter med ei setning som forteller hva avsnittet handler om, og så forklarer vi litt mer i de neste setningene. For eksempel kan du skrive ett avsnitt om mat i Norge og Kina, og ett avsnitt om matvaner i disse to landene. Du bør også sammenligne litt i disse avsnittene. Husk at du også bør bruke noen uttrykk for tekstbinding. Uttrykkene finner du på lista som du fikk sammen med oppgaveteksten.

Ling: Ok, og i avslutninga, hva skal jeg skrive der?

Læreren: I avslutninga bør du gjenta de viktigste punktene fra teksten din. Dessuten kan du si noe mer generelt om temaet. Likevel må ikke avslutninga være for lang, cirka fem setninger er passelig. Du må også huske å ha ei overskrift som er hele tekstens tittel. Du må ikke skrive ordene «innledning», «hoveddel» og «avslutning» i teksten. Delene skal ikke ha egne overskrifter. Leseren skal forstå hva som er de ulike delene.

Klokka er snart 12, og kurset er slutt. Læreren skriver leksene til neste uke på tavla. Når Ling kommer hjem, skal hun skrive teksten om mat i Kina og Norge. Det gleder hun seg til.

2B Gloser

ei avslutning (n) = end, conclusion, finishing siste del av en tekst, ei oppsummering
et avsnitt (n) = a paragraph, a section en del av en tekst
 å bestå (v) = to consist her: å være sammensatt av, hvilke deler som finnes i en helhet, også: å klare en eksamen med godt nok resultat
   egen (a) = own, separate som er personlig, som er spesielt for én person
et eksempel (n) = example noe som viser/demonstrerer hva du mener, en spesiell ting av noe
 å forklare (v) = to explain å gjøre forståelig, å presisere, å kommentere
 å følge (v) = to follow her: "å følge med"; å rette oppmerksomheten mot, å observere, å oppfatte
   generell (a) = general, generic allmenn, allmenngyldig, som gjelder alle
 å gjenta (v) = to repeatå si det samme en gang til, å si det samme igjen
en hoveddel (n) = a main part midten av teksten, den sentrale delen av teksten
ei hånd (n) = a hand den ytterste delen av armen, fingrene
ei innledning (n) = a start, a beginning, an introduction starten / første del av teksten
en leser (n) = a reader en person som leser en tekst
en matvane (n) = a food habit vanene for hva vi spiser, hva vi vanligvis spiser
 å notere (v) = to note (down) å skrive noe
en oppgavetekst (n) = essay question, exam question, assignment teksten i oppgaven; hva man skal skrive om i en oppgave
ei overskrift (n) = heading, headline en tittel
   passelig (a) = fitting, suitable som ikke er for mye og ikke for lite
et punkt (n) = a point, a subsectionher: en del, en spesiell side av en sak
 å rekke (v) = here: to raise one's hand, also: to have enough time her: å strekke, å ta hånda opp over hodet, også: å få nok tid til
en sammenheng (n) = a connection, a correlation en forbindelse, naturlige overganger
 å sammenligne (v) = to compare å stille sammen for å finne likheter og forskjeller
ei setning (n) = a sentence grammatisk del av tekst, fra punktum til punktum
 å starte (v) = to start, to begin, to launch å begynne
en tekst (n) = a text ord som er satt sammen til en fortelling, beskrivelse eller lignende
en tekstbinding (n) = cohesionnoe som skaper sammenheng i en tekst, hvordan sammenhengen i en tekst er
en tittel (n) = a title ei overskrift
   ulik (a) = differentforskjellig
et uttrykk (n) = an expression språklig formulering; fast eller vanlig rekkefølge av minst to ord

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb