Oppslag i bokmålsordboka - skript

5X Det norske utdanningssystemet

5X Det norske utdanningssystemet

Barneskolen og ungdomsskolen utgjør det som heter «grunnskolen». Grunnskolen er obligatorisk for alle barn i Norge. Alle barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge, har rett og plikt til å gå på skolen. Barna begynner i 1. trinn på barneskolen det året de fyller seks år. All opplæring i den offentlige grunnskolen er gratis. Kommunene har ansvaret for de offentlige grunnskolene.

Etter grunnskolen kan man velge om man vil begynne på videregående skole. Den videregående skolen i Norge er delt i to hovedtyper opplæring. Elevene kan velge å følge ulike studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram. Fullført studieforberedende opplæring gir studiekompetanse og mulighet til å begynne på universitet eller høyskole. Her er det fem ulike utdanningsprogram å velge mellom, og det mest populære er studiespesialiserende studieretning. Fullført yrkesfaglig opplæring gir kompetanse innen et bestemt yrke, men gir ikke rett til opptak på universitet eller høyskole. De som ønsker å ta yrkesfaglig opplæring, kan velge mellom åtte forskjellige utdanningsprogram. Videregående opplæring i Norge er gratis, men elevene kan måtte dekke utgifter til nødvendig utstyr. Fylkeskommunene har ansvaret for de offentlige videregående skolene i Norge.

Noen velger å ta et «friår» før de begynner å studere, og da velger de fleste å finne en midlertidig jobb eller å gå på folkehøyskole. Cirka 10 prosent av elevene velger folkehøyskole. Det er omtrent 80 folkehøyskoler i Norge, og disse finner vi over hele landet. Folkehøyskole er en skole der man bor på skolen og lærer gjennom å gjøre det man skal lære, og man har verken karakterer eller eksamen der.

De som velger å ta høyere utdanning, kan velge blant flere enn 1 000 ulike studier på 41 ulike institusjoner for høyere utdanning i Norge. Åtte universiteter, 12 høyskoler og 15 vitenskapelige høyskoler har statlig eierskap i dag. I tillegg er det en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner. Høyere utdanning er i prinsippet gratis i Norge. Likevel må studentene betale en semesteravgift hvert semester (på cirka 500,- NOK) samt læringsmateriell og leve- og bokostnader.

5X Gloser

et ansvar (n) = a responsibility, an obligation, a commitment en moralsk eller økonomisk forpliktelse
en bokostnad (n) = housing costs kostandene til bolig, pengene som må brukes til å bo, for eksempel husleie eller boliglån og strøm
en eksamen (n) = an examen avsluttende test på skole eller universitet
en folkehøyskole (n) = college without any formal education en allmenndannende skole uten eksamen for voksen ungdom
et friår (n) = a year off, a gap year et år uten å gå på skole eller studere
en fylkeskommune (n) = county municipality, county administration et fylke som administrativ enhet
en grunnskole (n) = (compulsory) primary and lower secondary school obligatorisk skole for klassetrinn 1-10
en hovedtype (n) = principal type(s) den viktigste typen, slaget, sorten
   høyere (a) = higher komparativ av høy; her: utdanning på universitet eller høyskole
en høyskole (n) = (university) college, academyen skole for høyere utdanning, ofte yrkesrettet; en lærerhøyskole, en sykepleierhøyskole, en ingeniørhøyskole etc
et idrettsfag (n) = sports and physical education fag/vitenskap som har med idrett og sport å gjøre
   innen (p) = within før, seinest
en institusjon (n) = institutionen organisasjon, i dagligtale mest om konkrete innretninger som skole, sykehus etc
en kompetanse (n) = competence, skill, qualification en kvalifikasjon, en dyktighet til noe
 å leve (v) = to live, to be alive, to exist å være levende, å ikke være død
et læringsmateriell (n) = learning materials ting, utstyr, bøker som er nødvendig for å lære
   midlertidig (a) = temporary som ikke er fast/varig, som har en sluttdato
   nødvendig (a) = necessary, essential som man må ha
   obligatorisk (a) = compulsory, mandatory som man må gjøre, som ikke er valgfri
 å oppholde (seg) (v) = to stay, to reside, to live å være et sted
et opptak (n) = here: admission her: det å gi/få studieplass
en plikt (n) = a duty, an obligation noe som man må gjøre, noe som er obligatorisk
et prinsipp (n) = a ground rule en grunnregel, en leveregel
en rett (n) = a right en rettighet, noe man skal få
en stat (n) = a state, government det offentlige, landet som administrativ og politisk enhet
   statlig (a) = government(al) som tilhører staten, offentlig
en studieretning (n) = branch of study et fagområde, en retning på spesialiseringen i en grad
et trinn (n) = a stage, a stepet nivå, et steg
en utgift (n) = an expense, spending penger som man betaler
 å utgjøre (v) = to constitute, to make up å være, å danne
   vitenskapelig (a) = scientific som følger kravene til vitenskap, som har med vitenskap å gjøre
et yrke (n) = an occupation, a vocation en jobb, en profesjon, hva man jobber med

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb